Cechy somatyczne oraz zdolności motoryczne 10-letnich uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 20 w Bydgoszczy = Features and somatic motor skills 10-year students of primary School No 20 in Bydgoszcz

Rafał Trzonkowski, Marek Napierała, Małgorzata Pezala Małgorzata Pezala, Walery Zukow

Abstract


Trzonkowski Rafał, Napierała Marek, Pezala Małgorzata, Zukow Walery. Cechy somatyczne oraz zdolności motoryczne 10-letnich uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 20 w Bydgoszczy = Features and somatic motor skills 10-year students of primary School No 20 in Bydgoszcz. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(3):181-199. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.48311

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3441

https://pbn.nauka.gov.pl/works/722371

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 05.03.2016. Revised 20.03.2016. Accepted: 23.03.2016.

 

 

CECHY SOMATYCZNE ORAZ ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE 10-LETNICH UCZNIÓW ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20

W BYDGOSZCZY

 

Features and somatic motor skills 10-year students of primary School No 20 in Bydgoszcz

 

Rafał Trzonkowski, Marek Napierała, Małgorzata Pezala, Walery Zukow

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

 

Słowa kluczowe: cechy somatyczne, zdolności motoryczne, uczniowie 10-letni

Key words: somatic features, motor skills, students 10-year-old

 

Streszczenie

 

Celem badań było ustalenie poziomu cech somatycznych i zdolności motorycznych dzieci dziesięcioletnich ze Szkoły Podstawowej nr 20 w Bydgoszczy. Przeprowadzono badania (39 uczniów i 49 uczennic z czterech  klas czwartych) budowy somatycznej oraz zdolności motorycznych  z wykorzystaniem pięciu prób Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej:

1.    Dziewczęta przewyższają wysokością ciała rówieśniczki z badań ogólnopolskich i są od nich lżejsze. Z kolei chłopcy z badań własnych są niżsi od dzieci spoza regionu, jednak charakteryzują się większą masą ciała. Poziom dymorfizmu wysokości ciała wśród obu badanych grup jest zbliżony i nie wykazuje istotności.

2.    Wskaźnik BMI jest analogiczny ze średnią krajową dzieci w badanym wieku.

3.    Najliczniejszą grupę stanowią leptosomatycy.

4.    Zdolnością motoryczną, która dominuje ponad rówieśnikami z badań ogólnopolskich jest gibkość.

5.    Badane zdolności motoryczne uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 20 są na zbliżonym poziomie do rówieśników z badań ogólnopolskich (ze wskazaniem jednak na dzieci spoza regionu).

6.    Poziom dymorfizmu badanych cech somatycznych i zdolności motorycznych przypisać można na korzyść dziewcząt.

 

 

 

Abstract

 

The aim of the study was to determine the level of somatic and motor skills of children ten years of Primary School No.20 inBydgoszcz. Conducted the study (39 students and 49 students from four classes fourths) of the construction of somatic and motor skills with the use of five trials of the International Physical Fitness Test:

1. Girls surpass the height of the body with counterparts nationwide research and are lighter on them. In turn, the boys from own research are lower than children from other regions, however, have greater weight. The level of dimorphism of body height among both groups is similar and shows no relevance.

2. BMI is similar to the national average of children in the studied age.

3. The largest group are leptosomatyc.

4. The ability motive that dominates more than peers from nationwide research is flexibility.

5. examined motor skills of students from the Primary School No. 20 are at a similar level to their peers nationwide study (indicating, however, children from outside the region).

6. The level of dimorphism studied somatic features and motor skills can be assigned in favor of girls.


Keywords


cechy somatyczne, zdolności motoryczne, uczniowie 10-letni, somatic features, motor skills, students 10-year-old

Full Text:

PDF

References


Bocheńska Z., Chrzanowska M., 1993, Rozwój somatyczny, fizjologiczny i psychiczny dzieci i młodzieży o różnym poziomie sprawności fizycznej w świetle badań długofalowych, red. Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, Kraków.

Drozdowski Z., 1998, Antropologia w wychowaniu fizycznym, AWF, Poznań

Hurlock E. B. , 1985, Rozwój dziecka, t. 1, tł. B. Hornowski, K. Lewandowska, B. Rosemann, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Pilicz S., Przewęda R., Dobosz J., Nowacka-Dobosz S., 2003, Punktacja sprawności fizycznej młodzieży polskiej, AWF, Warszawa.

Przewęda R., 1973, Rozwój somatyczny i motoryczny, WSiP, Warszawa

Szopa J., Mleczko E., Żak S., 1996, Podstawy antropomotoryki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Kraków.

Wołoszynowa L., 1967, Rozwój i wychowanie dzieci w młodszym wieku szkolnym, Instytut Wydawniczy „Nasza Księgarnia”, Warszawa.

Woynarowska B., 2008, Edukacja zdrowotna, PWN, Warszawa.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Journal of Education, Health and Sport

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)