Судово-медична характеристика вогнепальних пошкоджень, спричинених мисливськими патронами калібру 8х57 мм, що споряджені експансивними кулями, з дистанцій 50 м та 100 м, та встановлення наявності відкладання хімічних елементів в ділянках ушкоджень = Forensic description of сaused by 8x57 mm hunting cartridges equipped with expanding bullets shot at 50 m and 100 m and study of chemical elements deposition in the area of damage

N. V. Bartoshyk

Abstract


Bartoshyk, N.V. Судово-медична характеристика вогнепальних пошкоджень, спричинених мисливськими патронами калібру 8х57 мм, що споряджені експансивними кулями, з дистанцій 50 м та 100 м, та встановлення наявності відкладання хімічних елементів в ділянках ушкоджень = Forensic description of сaused by 8x57 mm hunting cartridges equipped with expanding bullets shot at 50 m and 100 m and study of chemical elements deposition in the area of damage. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(3):41-47. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.47418

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3418

https://pbn.nauka.gov.pl/works/719624

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 05.01.2016. Revised 12.02.2016. Accepted: 27.02.2016.

 

 

СУДОВО-МЕДИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВОГНЕПАЛЬНИХ ПОШКОДЖЕНЬ, СПРИЧИНЕНИХ МИСЛИВСЬКИМИ ПАТРОНАМИ КАЛІБРУ 8х57 мм, ЩО СПОРЯДЖЕНІ ЕКСПАНСИВНИМИ КУЛЯМИ, З ДИСТАНЦІЙ 50 М ТА 100 М, ТА ВСТАНОВЛЕННЯ НАЯВНОСТІ ВІДКЛАДАННЯ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ В ДІЛЯНКАХ УШКОДЖЕНЬ

 

Н. В. Бартошик

 

КЗ ЛОР «Львівське обласне бюро судово-медичної експертизи»

 

Резюме

Викладені результати експериментальних досліджень пошкоджень на камуфльованій тканині патронами 8х57мм, що споряджені експансивними кулями різних торгових марок з дистанцій 50 та 100метрів та визначення відкладання хімічних елементів в ділянках ушкоджень. Зважаючи на все більшу поширеність нарізної вогнепальної зброї серед мисливців, а також на кількість нещасних випадків під час полювання було доцільно дослідити одні з найпопулярніших патронів калібру 8х57мм, що споряджені експансивними кулями. Конструкція цих куль передбачає істотне збільшення діаметру при потраплянні в м’які тканини. Як правило, першою перешкодою на шляху кулі, що ранить є одяг, що захищає тіло людини від впливу зовнішнього середовища та першим сприймає дію факторів пострілу.  Оскільки ці кулі мають різну форму та володіють різними видами експансивності, то й морфологічні особливості вхідних ушкоджень на тканині будуть відрізнятися. Важливою ознакою вогнепальних ушкоджень є металізація. Відкладання металів утворюється за рахунок стирання внутрішньої поверхні каналу ствола зброї, кулі чи її оболонки, а також за рахунок вибухової хімічної суміші капсуля. Найбільш надійні результати виявлення цих хімічних елементів можна отримати за допомогою рентгенфлуоресцентного спектрального аналізу. При проведеннях судово-медико-криміналістичних експертиз у випадку ушкоджень кулями, що споряджені в патрони 8х57мм, за результатами хімічного складу в ділянці пошкодження та його відсоткового співвідношення можна буде встановити торгову марку виробника патронів та дальність здійснення пострілу.

Ключові слова: вогнепальні пошкодження, камуфльована  тканина, експансивні кулі, хімічні елементи.

 

FORENSIC DESCRIPTION OF СAUSED BY 8X57 MM HUNTING CARTRIDGES EQUIPPED WITH EXPANDING BULLETS SHOT AT 50 M AND 100 M AND STUDY OF CHEMICAL ELEMENTS DEPOSITION IN THE AREA OF DAMAGE

 

N.V. Bartoshyk

 

Lviv Regional Bureau of Forensic Examination

 

Summary

The paper presents the results of experimental study of the damage of camouflage fabric caused by 8X57mm cartridges with expanding bullets from different manufacturers shot at 50 mand 100 mand assessment of chemical elements deposition in the area of damage. Taking into account the increasing popularity of rifled firearms with hunters, as well as the growing number of accidents occurring while hunting, it was regarded important to study 8X57mm cartridges with expanding bullets, which are the most popular among the hunting community. These bullets are designed to increase in diameter on impact. As a rule, the first obstacle the bullet encounters on its way is clothes, which protect the body against the impact of environmental factors and are the first to be affected by the shot factors. Since these bullets come in a variety of shapes and have different expanding ability, morphological features of entrance damage on the fabric will also differ. An important feature of gunshot damage is metallization. Metals are deposited due to abrasion of the inner surface of the bore, bullet or its shell, and also owing to the explosive mixture of the primer. The most reliable results of detecting these elements can be obtained using X-ray fluorescence spectroscopy. While conducting forensic examination in case of damage caused by bullets inserted into 8X57mm cartridges, the chemical composition of the deposited substances and their proportion in the area of damage will make it possible to ascertain the manufacturer of the cartridges and shooting distance.

Key words: gunshot damage, camouflage fabric, expanding bullets, chemical elements.


Keywords


вогнепальні пошкодження, камуфльована тканина, експансивні кулі, хімічні елементи, gunshot damage, camouflage fabric, expanding bullets, chemical elements.

References


Література

Визначення за життєвості, давності і послідовності утворення ушкоджень: Методичні рекомендації / В.Д. Мішалов, А.Х.Завальнюк, І.О. Юхимець, О.Ю. Петрошак. – К.: 2012. – 13-16с.

О комплексной медико-криминалистической экспертизе огнестрельной травмы/ Мазикин И.И., Мовшович А.А.: Метод.письмо. – М.,1989.-13с

Молчанов В.И. Огнестрельные повреждения. Судебная медицина: Руководство для врачей. – СПб.: Гиппократ, 1998. – 112-140с.

Татаренко В.А. Огнестрельные повреждения : Эмиссионный спектральный анализ в судебно-медицинской практике: Практическое руководство / В.А. Татаренко. – Харьков, 1999. – 35-41с.

Филипчук О.В. Вивчення можливостей виявлення додаткових чинників пострілу неруйнівними методами аналізу : Збірник наукових праць співробітників КМАПО по закінчених та перехідних НДР за 1990-1996 роки. / О.В. Филипчук., Ю.П. Шупик, В.Г. Бурчинський та ін. - К., 1997. - 728-730с.

Филипчук О.В. Посібник з судово-медичної криміналістики: підручник / О.В. Филипчук., М.М. Шевчук. – Львів «Добра справа», 2011. – с.101-292

References

Definitions for vitality, old and consistency of the injuries: Guidelines / V.D. Mіshalov, А.H.Zavalnyuk, І.О. Yuhimec, О.Yu. Petroshak. – К., 2012. – 13-16 p. (Ukr.)

On the complex medical and forensic examination of gunshot injuries / Маzikin I.I., Моvshоvich А.А.: Меtod.pismo. – М.,1989.-13p. (Rus.)

Моlchanov V.I. Gunshot injuries. Forensic Science: A Guide for Physicians. – SPb.: Gippokrat, 1998. – 112-140 p. (Rus.)

Таtаrenko V.А. Gunshot injuries: emission spectral analysis in forensic practice: A Practical Guide / V.А. Таtаrenko. – Harkov, 1999. – 35-41p. (Rus.)

Filipchuk О.V. Learning opportunities identify additional factors firing non-destructive methods of analysis: Proceedings of staff KMAPE to complete and transition of research for 1990-1996 years./ О.V. Filipchuk., Yu.P. Schupik, V.G. Burchinskiy at al. - К., 1997. - 728-730 p. (Ukr.)

Filipchuk О.V. Guide forensic criminology: textbook / О.V. Filipchuk, М.М. Shevchuk. – Lviv «Dobra sprava», 2011. – P.101-292 (Ukr.)


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Journal of Education, Health and Sport

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)