Influence of the acquaintance of risk factors of breast cancer amongst women in the age of 50-69 years as for performing prophylactic examinations by them

Zdzisława Cecylia Szadowska-Szlachetka, Marta Łuczyk, Agata Pitraszek, Robert Jan Łuczyk, Andrzej Stanisławek, Marianna Charzyńska-Gula

Abstract


Szadowska-Szlachetka Zdzisława, Łuczyk Marta, Pietraszek Agata, Łuczyk Robert, Stanisławek Andrzej, Charzyńska‑Gula Marianna. Influence of the acquaintance of risk factors of breast cancer amongst women in the age of 50-69 years as for performing prophylactic examinations by them. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(3):21-34. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.47237

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3416

https://pbn.nauka.gov.pl/works/718846

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 05.01.2016. Revised 12.02.2016. Accepted: 27.02.2016.

 

 

Influence of the acquaintance of risk factors of breast cancer amongst women in the age of 50-69 years as for performing prophylactic examinations by them

 

Zdzisława Szadowska-Szlachetka1, Marta Łuczyk1, Agata Pietraszek1, Robert Łuczyk2, Andrzej Stanisławek1, Marianna Charzyńska-Gula3

 

1 Chair of Oncology and Environmental Care of Medical University of Lublin

2 Chair of Internal Medicine with Department of Internal Nursing of Medical University of Lublin

3 State Higher Vocational School Memorial of Prof. Stanislaw Tarnowski in Tarnobrzeg

 

Keywords: breast cancer, risk factors, prophylactic studies, mammography.

 

Abstract

Breast cancer is the most frequent as well as, at the same time, most dangerous of cancers affecting women with regard to diagnosing it in the advanced stage being also characterised with the top degree of mortality of female patients worldwide. At present, it is the most frequent malignant tumour affecting Polish women [9].

Awareness of women about risk factors and the early diagnostic testing consisting in self-examination of breasts and also regular performance of mammographic examinations in the appropriate age may reduce, in the significant way, mortality amongst women affected with this illness by its early detecting and curing. This study is aimed at presenting the state of knowledge of women in the age of 50 - 69 concerned with risk factors of breast cancer and the frequency of performing prophylactic examinations by them.


Keywords


breast cancer, risk factors, prophylactic studies, mammography.

Full Text:

PDF

References


Dębski R, Najnowsze doniesienia na temat bezpieczeństwa terapii hormonalnej dla gruczołu piersiowego. Przegląd Menopauzalny 2011; 5: 351 – 356.

Didkowska J, Wojciechowska U, Zatoński W. Prognozy zachorowalności i umieralności na nowotwory złośliwe w Polsce do 2025 roku. Quick - Druk S.C, Warszawa 2009.

Jassem J. Rak sutka. Springer PWN, Warszawa1998.

Jaśkiewicz J, Pieńkowski T. Rak piersi – rozpoznawanie, leczenie i profilaktyka. Przewodnik Lekarza 2000; 6(20): 47 – 48.

Jokiel M, Bielska- Lasota M. Czynniki ryzyka raka piersi – możliwość profilaktyki pierwotnej. Przegląd Epidemiologiczny 2010; 436 – 438.

Kachaniuk H, Stanisławek A, Bartoszek A et al. Analiza wybranych zachowań zdrowotnych kobiet jako czynnik ryzyka raka piersi. Przegląd Menopauzalny 2013; 17 (6): 453 – 458.

Komorowski A, Wysocka J, Wysocki W. Rak piersi. Medycyna Praktyczna – Onkologia 2010; 3: 75.

Kostrzewski P, Ziółkowski J. Mała encyklopedia medycyny. PWN, Warszawa 1999.

Lewandowska A, Mess E, Laufer J. Profilaktyka raka piersi wśród kobiet. Onkologia Polska 2011; 14 (3): 131 – 134.

Łacko A, Matkowski R. Leczenie chorych na raka piersi w podeszłym wieku. Via Medica 2007; 1 (3): 17.

Łuczak E, Lisowski J, Poziomska – Piątkowska E. Udział czynnika samokontroli piersi w wykrywalności nowotworów sutka. Kwartalnik Ortopedyczny 2007; 2: 86 – 91.

Mazurkiewicz M. Profilaktyka i metody rozpoznawania raka piersi. Medycyna Rodzinna 2000; nr 2, s. 29 – 32.

Muszyńska A, Mastalerz – Migas A, Brona A et al. Stan wiedzy polskich kobiet na temat profilaktyki raka piersi. Family Medicine & Primary Care Review 2006; 8 (3): 708 – 710.

Muszyńska A, Mastalerz – Migas A, Jawiarczyk A et al. Czynniki zwiększające ryzyko wystąpienia raka piersi – czy możemy je modyfikować? Family Medicine & Primary care Review 2006; 8 (3): 711 – 714.

Połać J, Wialmowska A, Stetkiewicz T et al. Gęsty sutek – czynnik ryzyka raka piersi. Przegląd Menopauzalny 2008; 5: 273 – 277.

Prażmowska B, Puto G, Huras H. Czynniki wpływające na częstość wykonywania badania mammograficznego. Medycyna Ogólna 2010; 16 (XLV, 4): 474 – 481.

Tkaczuk – Włach J, Sobstyl M, Jakiel G. Rak piersi – znaczenie profilaktyki pierwotnej i wtórnej. Przegląd Menopauzalny 2012; 4: 343 – 346.

Turczak B. Zachowania zdrowotne kobiet w zapobieganiu rakowi piersi. Magazyn Pielęgniarki i Położnej 2006; 6: 14 – 15.

Sawaryn D, Krukar D. Wiedza młodych kobiet na temat czynników ryzyka

i profilaktyki raka piersi. Nowa Medycyna 2010; 4: 119 – 124.

Surdyka D. Badania profilaktyczne piersi a wybrane czynniki rokownicze u pacjentek z rakiem piersi. Nowotwory 2007; 57 (Suppl. 1): 4 – 48.

Zych B, Marć M, Binkowska – Bury M. Stan wiedzy kobiet po 35 roku życia w zakresie profilaktyki raka piersi. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego 2006; 1: 25 – 33.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Journal of Education, Health and Sport

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)