Analiza lecznictwa uzdrowiskowego dzieci po leczeniu przeciwnowotworowym = Analysis of health spa treatment of children following cancer therapy

Agata Wawryków, Anna Lubkowska

Abstract


Wawryków Agata, Lubkowska Anna. Analiza lecznictwa uzdrowiskowego dzieci po leczeniu przeciwnowotworowym = Analysis of health spa treatment of children following cancer therapy. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(2):325-336. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.47034

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3413

https://pbn.nauka.gov.pl/works/718162

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 05.01.2016. Revised 12.02.2016. Accepted: 27.02.2016.

 

 

Analiza lecznictwa uzdrowiskowego dzieci po leczeniu przeciwnowotworowym

 

Analysis of health spa treatment of children following cancer therapy

 

Agata Wawryków¹, Anna Lubkowska²

 

¹ Indywidualna Praktyka Fizjoterapeutyczna Agata Wawryków, 71 - 028 Szczecin, ul. Barbakan 1a/2

² Zakład Diagnostyki Funkcjonalnej i Medycyny Fizykalnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Pomorski Uniwersytet Medyczny, 71-210 Szczecin, ul. Żołnierska 54

 

 

Dane autora korespondencyjnego:

Agata Wawryków

email: agata.wawrykow@gmail.com

telefon: 505 599 002

mgr Agata Wawryków ¹,

dr hab. n. zdr. Anna Lubkowska, prof. nadzw. PUM ²

 

¹ Indywidualna Praktyka Fizjoterapeutyczna Agata Wawryków, 71 - 028 Szczecin, ul. Barbakan 1a/2

² Zakład Diagnostyki Funkcjonalnej i Medycyny Fizykalnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Pomorski Uniwersytet Medyczny, 71-210 Szczecin, ul. Żołnierska 54

 

 

 

Wykaz skrótów

OUN

Ośrodkowy Układ Nerwowy

PNF

ang. Proprioceptive Neuromulscular Facilitation, Torowanie Nerwowo - Mięśniowe

ICD -10

ang. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych

 

Słowa kluczowe: lecznictwo uzdrowiskowe, dzieci, nowotwory złośliwe, fizjoterapia.

Key Words: health spa treatment, children, cancer, physiotherapy.

 

 

Streszczenie

 

Wprowadzenie: W Polsce każdego roku rejestruje się około 1200 nowych zachorowań na nowotwory u dzieci. Wielu pacjentów po zakończonym leczeniu onkologicznym wymaga wieloetapowej, długotrwałej i systematycznej rehabilitacji. Istotną rolę w eliminacji późnych następstw leczenia pełnią placówki, umożliwiające odbywanie rehabilitacji zarówno fizycznej jak i psychospołecznej. W Polsce istnieje zaledwie jeden szpital uzdrowiskowy dla dzieci z chorobami nowotworowymi.

Cel pracy: Celem pracy była analiza lecznictwa uzdrowiskowego dzieci po leczeniu przeciwnowotworowym na przykładzie Szpitala Hematologicznego Rehabilitacyjnego dla Dzieci „Orlik” w Kudowie Zdroju.

Materiał i metody: Badaniu poddano grupę 3580 dzieci i młodych dorosłych (1865 dziewcząt oraz 1715 chłopców) w wieku od 1 do 21 lat (średnia wieku 11,53 lat, mediana 12 lat). Analizie retrospektywnej poddano pacjentów przebywających na turnusach rehabilitacyjnych w Szpitalu ,,Orlik" w okresie od 1 czerwca 2007 do 31 maja 2012 roku.

Wyniki: W analizowanym okresie, w Szpitalu „Orlik”, dzieci po leczeniu przeciwnowotworowym stanowiły niespełna 26% wszystkich hospitalizowanych pacjentów. Najwięcej dzieci po leczeniu onkologicznym hospitalizowanych w omawianym ośrodku pochodziło z województw: pomorskiego, dolnośląskiego i lubelskiego, najmniej zaś z województw: podlaskiego, lubuskiego i warmińsko – mazurskiego. Najczęstszą przyczyną hospitalizacji pacjentów były zachorowania na nowotwory złośliwe układu krwiotwórczego.

Wnioski: Pacjenci po leczeniu onkologicznym stanowią nieliczną grupę dzieci hospitalizowanych w analizowanym ośrodku. Najwięcej dzieci hospitalizowanych w Szpitalu Orlik pochodzi z wiodących ośrodków hematoonkologicznych w Polsce. Najmniej liczne grupy pacjentów pochodziły z najmniejszych województw położonych najdalej od ośrodka uzdrowiskowego.

 

Summary

                    Introduction: There is about 1200 new pediatric patients diagnosed with malignacies every year in Poland. Many of them requires a multi-stage, long-term and systematic rehabilitation after finished anti-cancer treatment. Specialized centers of physical and psychosocial rehabilitation take the main role in reducing the ate effects of anti-cancer treatment. There is only one rehabilitation center in Poland witch takes care of children with malignancies.                     Aim: The aim of this study was to analyze the health spa treatment of children after anti-cancer treatment on the example of Hematology Rehabilitation Hospital for Children "Orlik" in Kudowa Zdroj.                    Material and Methods: We studied a group of 3580 children and young adults (1865 girls and 1715 boys) aged 1 to 21 years (mean age 11,53 years, median 12 years) which were the patients in rehabilitation Hospital ,, Orlik" from 1 June 2007 to 31 May 2012.                    Results: In the analyzed period, in the  Hospital "Orlik" children after anti-cancer treatment accounted for about 26% of all hospitalized patients. Most of children after oncological treatment came from the Pomerania, Lower Silesia and Lublin, least - from Podlaskie, Lubuskie and Warmia - Mazury. Most of children were suffering from hematologic malignancies.                    Conclusions: Patients after cancer treatment are a small group of children hospitalized in the reporting center. Most children hospitalized in the Hospital Orlik came from leading centers in Poland oncological.

Keywords


lecznictwo uzdrowiskowe, dzieci, nowotwory złośliwe, fizjoterapia, health spa treatment, children, cancer, physiotherapy.

Full Text:

PDF

References


Tojza A.: Formalne i nieformalne systemy wsparcia rodziny dziecka z chorobą nowotworową [w:] Aktualne problemy wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych, red. Kwaśniewska G., Wojnarska A., Lublin 2004, s. 49 -56

Markowicz M., Symptomatologia chorób nowotworowych u dzieci [w:] Bez recepty 2011/03, s.11-13

Lissauer T., Clayden G.: Pediatria; 2007; s. 403 – 407

Balcerska A. Epidemiologia chorób nowotworowych u dzieci [w:] Forum Medycyny Rodzinnej 2009; 3(1): s. 61-63

Adamkiewicz - Drożyńska E., Balcerska A., Iżycka-Świeszewska E.: Historia leczenia nowotworów wieku dziecięcego [w:] Forum Medycyny Rodzinnej, tom 3, nr 1, s. 64-70

San Juan AF, Fleck SJ, Chamorro – Vina C. i wsp.: Effects of an intrahospital exercise program intervention for children with leukemia [w:] Med Sci Sports Exercise 2007; 39(1): s. 13-21

Wojciechowska U., Didkowska J. Nowotwory złośliwe u dzieci w 2006 roku [w:] Opieka Paliatywna nad Dziećmi, red. Dangel T., Warszawskie Hospicjum dla Dzieci tom XVII/2009, s. 48-55

Stachowicz-Stencel T., Krawczyk M., Balcerska A.: Wczesna diagnostyka choroby nowotworowej u dzieci [w:] Wybrane problemy kliniczne, Via Medica, 2010, s. 436

Markowicz M., Epidemiologia chorób nowotworowych u dzieci [w:] Bez recepty 2011/06, s.31-33

Krawczuk – Rybak M.: Poprawa stanu zdrowia po leczeniu przeciwnowotworowym dzieci i młodzieży wyzwaniem dla lekarzy XXI wieku [w:] Medycyna Wieku Rozwojowego 2008, XII, 4, cz.2, s. 987-994

Kowalczyk J.R.: Onkohematologia dziecięca – co nowego?, 2009; s.149-155

De Walden - Gałuszko K.: Jakość życia rozważania ogólne [w:] De Walden - Gałuszko K., Majkowicz M. Jakość życia w chorobie nowotworowej, Gdańsk 1994, s.11

Jaeschke R., Guyatt G., Cook D. i wsp.: Evidence based medicine (EBM), czyli praktyka medyczna oparta na wiarygodnych i aktualnych publikacjach odc.8: Określenie i mierzenie jakości życia związanej z chorobą [w:] Medycyna praktyczna; 4/1999, str.77

De Walden - Gałuszko K.: Jakość życia rozważania ogólne [w:] De Walden - Gałuszko K., Majkowicz M. Jakość życia w chorobie nowotworowej, Gdańsk 1994, s.11

Tchórzewska H.: Rehabilitacja chorych na nowotwory [w:] Krzemieniecki K., Leczenie wspomagające w onkologii, wyd. Termedia 2008, s.283

Kowalczyk J.R.: Onkohematologia dziecięca – co nowego?; 2009; s.149-155

Europejskie Standardy dla Dzieci z Chorobą Nowotworową, s. 25

Rongies W., W. Dolecki W.: Podstawy rehabilitacji w onkologii. [w:] Deptała A.(red.) Onkologia w praktyce, Warszawa 2006, s.361

Woźniewski M.: Rehabilitacja medyczna w onkologii [w:] Woźniewski M., Kornafel J.(red.) Rehabilitacja w onkologii, Wrocław 2010, s.61-62

Spence R.R., Heesch K.C., Brown W.J.; Exercise and cancer rehabilitation: a system review, Cancer Treat Rev., 2010, 36, s. 194

Rongies W., W. Dolecki W.: Podstawy rehabilitacji w onkologii. [W:] Deptała A.(red.) Onkologia w praktyce, Warszawa 2006, s.370

Woźniewski M.: Rehabilitacja w onkologii [w:] Kwolek A. Rehabilitacja medyczna tom 2, Wrocław 2013, s. 699

Woźniewski M.: Rehabilitacja medyczna w onkologii [w:] Woźniewski M., Kornafel J.(red.) Rehabilitacja w onkologii, Wrocław 2010, s.62-63

Hojan K., Marszałek S., Ozga – Majchrzak O. i wsp..: Postępowanie usprawniające w trakcie leczenia onkologicznego GIST – prezentacja przypadku [w:] Onkologia Polska 2011, 14, 2, s.108

Sherborne W.: Ruch rozwijający dla dzieci, Warszawa 1997, s. 12

Manocchia P.: Anatomiczne modelowanie sylwetki, Atlas ćwiczeń, Warszawa 2010

Ciachalewska A., Kolarczyk E., Arlet A.: Aerobik – podstawy teoretyczne i zasób ćwiczeń gimnastycznych, Kraków 2003, s. 6-7

Woźniewski M.: Rehabilitacja w onkologii [w:] Kwolek A. Rehabilitacja medyczna, s.699 - 703

Kowalewska – Bajor M., Wyka-Wojeńska A., Woźniak W.: Postępowanie rehabilitacyjne w chirurgii onkologicznej dzieci i młodzieży [w:] Chybicka A., Sawicz- Birkowska K. (red.): Onkologia i hematologia dziecięca tom 2, Warszawa

Rys historyczny Szpitala Rehabilitacyjnego Hematologicznego dla Dzieci „Orlik” w Kudowie Zdroju

Czaja S., Kruszyński G.: Założenia i warunki przygotowania Dolnośląskiego Produktu Uzdrowiskowego [w:] Innowacje Dolny Śląsk, s.40 - 72

Sanatoria Dolnośląskie, dostępne na stronie: http://sanatoria-dolnoslaskie.pl/kudowa-zdroj

Ustawa z dnia 28 lipca 2005r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2005r., nr 167, poz. 1399.) Roz. 2, Art. 10

Sanatoria Dolnośląskie, dostępne na stronie: http://sanatoria-dolnoslaskie.pl/kudowa-zdroj

Sanatoria Dolnośląskie, dostępne na stronie: http://sanatoria-dolnoslaskie.pl/kudowa-zdroj


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Journal of Education, Health and Sport

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)