Zagrożenia procesami osuwiskowymi związane z planowaną rewitalizacją ścieżki spacerowej na Winnej Górze w Ujściu = Landslide risk associated with the planned revitalization of the walking path on the Winna Góra in Ujście

Marcin Hojan, Adam Krupa

Abstract


Hojan Marcin, Krupa Adam. Zagrożenia procesami osuwiskowymi związane z planowaną rewitalizacją ścieżki spacerowej na Winnej Górze w Ujściu = Landslide risk associated with the planned revitalization of the walking path on the Winna Góra in Ujście. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(12):731-743. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.47020

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3411

https://pbn.nauka.gov.pl/works/718158

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport (null) 2391-8306 7

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 02.12.2015. Revised 25.12.2015. Accepted: 29.12.2015.

 

 

Zagrożenia procesami osuwiskowymi związane z planowaną rewitalizacją ścieżki spacerowej na Winnej Górze w Ujściu

Landslide risk associated with the planned revitalization of the walking path on the Winna Góra in Ujście

 

Hojan Marcin, Krupa Adam

 

Instytut Geografii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

Abstrakt

W artykule przedstawiono zagrożenia związane z rewitalizacją ścieżki spacerowej na Winnej Górze w Ujściu. Szczególną uwagę zwrócono na opady atmosferyczne, które są ważnym czynnikiem wpływającym na zainicjowanie ruchów masowych. Wskazano istniejący stan przekształceń rzeźby na Winnej Górze oraz przeanalizowano możliwe skutki realizacji przebudowy ścieżki w pierwotnym założeniu.

 

Słowa kluczowe: procesy stokowe, ruchy masowe, przebudowa ścieżki.

 

Abstract

The paper presents the risks associated with the revitalization of the walking path at Winna Góra (Vine Mountain) in Ujście. Particular attention was paid to the precipitation, which is an important factor in the initiation of mass movements. The existing state of transformation sculptures at Winna Góra and analyzed the possible effects of the implementation of the reconstruction of the path of the original premise was indicated.

 

Keywords: slope processes, mass movements, path reconstruction.


Keywords


procesy stokowe, ruchy masowe, przebudowa ścieżki, slope processes, mass movements, path reconstruction.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Bartczak E., 2006: Objaśnienia do Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski 1:50 000, Arkusz Piła (313), Państwowy Instytut Geologiczny: ss. 48.

Bennet H.H., 1955: Elements of soil conservation. Mc Graw-Hill Book Company, Inc. New York, Toronto, London.

Józefaciuk A., Józefaciuk Cz., 1996: Mechanizm I wskazówki metodyczne badania procesów erozji. Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.

Konstantinow I.S., 1987: Zaszczita poczw ot erozji pri intensiwnom zemlediel. Kisziniew. „Sztanca”.

Kozarski S., 1995: Deglacjacja północno-zachodniej Polski: warunki środowiska i transformacja geosystemu (~20 ka-10 BP). Dokumentacja Geograficzna 1.

Niewiadomski W., Skrodzki M., 1964: Nasilenie spływów i zmywów a system rolniczego zagospodarowania stoku. Zesz. Nauk. WSR Olsztyn, 17 (2).

Ratajczak-Szczerba M., Paluszkiewicz Re., 2015: Analiza sedymentologiczna osadów denudacyjnych w niszy niwalnej w krawędzi Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej. Landform Analysis, Vol. 28: 73-85. doi: http://dx.doi.org/10.12657.landfana.028.006

Winowski M., 2015: Aktywność procesów osuwiskowych na wybrzeżu klifowym wyspy Wolin w warunkach oddziaływania zdarzeń hydrometeorologicznych o wysokim potencjale morfogentycznym (Zatoka Pomorska – Bałtyk Południowy). Landform Analysis, Vol. 28: 87-102. doi: http://dx.doi.org/10.12657.landfana.028.007

Ziemnicki S., 1957: Projekt przeciwerozyjnego układu pól w Zdanowie. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 8.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015 Journal of Education, Health and Sport

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)