Analiza poglądów na rozwój ozów = Analysis of views on the esker genesis

Adam Krupa, Marcin Hojan

Abstract


Krupa Adam, Hojan Marcin. Analiza poglądów na rozwój ozów = Analysis of views on the esker genesis. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(12):717-730. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.47019

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3410

https://pbn.nauka.gov.pl/works/718157

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport (null) 2391-8306 7

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 02.12.2015. Revised 25.12.2015. Accepted: 29.12.2015.

 

 

Analiza poglądów na rozwój ozów

Analysis of views on the esker genesis

 

Krupa Adam, Hojan Marcin

 

Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska

 

Abstrakt

W niniejszym artykule zaprezentowano historię poglądów na temat ozów, jak również analizę ich obecnego stanu z odniesieniem do własnych badań i obserwacji na obszarze Pojezierza Krajeńskiego.

 

Słowa kluczowe: ozy, drenaż lądolodu, środowisko subglacjalne, środowisko inglacjalne, środowisko supraglacjalne.

 

Abstract

This paper presents the history of views on the esker genesis, as well as an analysis of their current state with reference to own research and observations in the area of Krajna Lakeland.

 

Keywords: eskers, ice sheet drainage, subglacial environment, inglacial environment, supraglacial environment.


Keywords


ozy, drenaż lądolodu, środowisko subglacjalne, środowisko inglacjalne, środowisko supraglacjalne, eskers, ice sheet drainage, subglacial environment, inglacial environment, supraglacial environment.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Ashley G. M., Warren W. P., 1997, The ice – contact environment, Quaternary Science Reviews, vol. 16, nr 7, str. 629-634.

Banerjee I. B., McDonald B. C., 1975, Nature of esker sedimetation, [w:] Jopling A. V. i McDonald B. C. [red.], Glaciofluvial and Glaciolacustrine Sedimentation: SEPM Special Publication 23, str. 132-154.

Przedsiębiorstwo Poszukiwania i Badań Torfu „Geotorf”, Warszawa.

Boratyńska A., 1938, Oz wrzesiński, Prace Kom. Geogr. Pozn. Tow. Przyj. Nauk (4).

Boulton G. S., Zatsepin S., Maillot B., 2001, Analysis of groundwater flow beneath ice sheets, SKA Technical Report TR-0106.

Brennand T. A., 1994, Macroforms, large bedforms and rhythmic sedimentary sequences in subglacial eskers, south – central Ontario: implications for esker genesis and meltwater regime, Sedimentary Geology, vol. 91, nr 1–4, str. 9-55.

Brennand T. A., 2000, Deglacial meltwater drainage and glaciodynamics: inferences from Laurentide eskers, Canada, Geomorphology, vol. 32, nr 3–4, str. 263-293.

Buraczyński J., Superson J., 1992, Ozy i kemy Kotliny Hrubieszowskiej (Wyż. Lubelska), Kwart. Geol. 36, str. 361-374.

Buraczyński J., Superson J., 1995, Litogeneza ozów Wyżyny Lubelskiej, [w:] Sympozjum: Formy, Osady i Procesy Subglacjalne, str. 11-12, Toruń.

Churski Z., 1964, Oz kurzętnicki, Zeszyty Naukowe UMK, Geogr. III, str. 57-71,Toruń.

Clark P. U., Walder J. S., 1994, Subglacial drainage, eskers, and deforming beds under the Laurentide and Eurasian ice sheets, Geol. Soc. Am. Bull., 106, str. 304 – 314.

Davies J. D., 1970, Early discoverers XXVIII: Richard Prior’s 1699 description of an Irish esker, Journal of Glaciology, 9 (55), str. 147-148.

Davis W. M., 1892, The subglacial origin of certain eskers, Proceedeings of the Boston Society of Natural History, 25, str. 477-499.

De Geer G., 1897, Om rullstensåsarnas bildningssät, Geol. Fören. Stockholm Förhand., 19, str. 366-388.

Delaney C., 2001a, Morphology and sedimentology of the Rooskagh Esker, Co. Roscommon, Irish Journal of Earth Sciences, vol. 19, str. 5-22.

Delaney C., 2001b, Esker Formation and the Nature of Deglaciation: the Ballymahon Esker, Central Ireland, North West Geography, vol. 1, nr 2, Manchester Geographical Society, str. 23-33.

Delaney C., 2002, Sedimentology of a glaciofluvial landsystem, Lough Ree area, central Ireland, Sedimentary Geology, vol.149, nr 1–4, str. 111-126.

Fard A. M., Gruszka B., 2007, Subglacial conditions in a branching Saalian esker in north-central Poland, Sedimentary Geology nr 193, str. 33–46.

Giles A. W., 1918, Eskers in the vicinity of Rochester, New York, Proceedings of the Rochester Academy of Science, 5, str. 161-240.

Głodek J., 1952, Badania czwartorzędu Polski w latach 1900-1950, Z badań czwartorzędu w Polsce, t. 2, Warszawa.

Holmes T. V., 1883, On eskers or kames, The Geological Magazine, 10, str. 438-445.

Holst N. O., 1876-77, Om de glacial rullstensåsarne, Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar, 3 (31), str. 97-112.

Jewtuchowicz S., 1962, Studia z geomorfologii glacjalnej północnej części Sörkappu, Acta Geogr. Lodz. 11, ŁTN, Wydz. III, 79, Łódź.

Kinahan G. H., 1864, The eskers of the central plain of Ireland, The Dublin Quarterly Journal of Science, 4, str. 109-112.

Knight J., 2003, Geomorphic evidence for patterns of late Midlandian ice advance and retreat in the Omagh Basin, Irish Geography, vol. 36 (1), str. 1-22.

Korn J., 1913, Über ein den Wongrowitz – Schockener Os, Jb. D. Kgl. Preuss. Geol. Landesanst, Bd. 31 (1).

Krupa A., 2006a, Oz Wielowicz – Wielowiczek (Oz Galona) geneza formy w świetle aktualnych badań, [w:] Idee i praktyczny uniwersalizm geografii, Inst. Geogr. i Przestrz. Zagosp. PAN, Dokumentacja Geograficzna nr 32, str.167-170.

Lencewicz S., 1927, Dyluwium i morfologia środkowego Powiśla, Prace PIG, t.2, z.2., str. 66-226.

Lewis W. V., 1949, An esker in process of formation: Böverbreen, Jotunheimen, 1947, Journal of Glaciology, 1 (6), str. 314-319.

Levasseur D., 1995, Les Eskers: Essai de synthese bibliographique, Geographie physique et Quaternaire, vol. 49, no. 3, str. 459-479.

Malicki A., 1929, O poglądach na powstanie ozów, Czasop. Geogr., t. 7, z. 2-3, Lwów, str. 66-79.

Meier M. F., 1951, Recent eskers in the Wind River Mountains of Wyoming, Proceedings of the Iowa Academy of Science, 58, str. 291-294.

Meehan R.T., 1999, Directions of ice flow during the last glaciation in counties Meath, Westmeath and Cavan, Irish Geography, vol. 32 (1), str. 26-51.

Michalska Z., 1971, Zagadnienia genezy ozów na tle wybranych przykładów z obszaru Polski Środkowej, Studia Geologica Polonica, vol. XXXVI, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

Murawski T., 1985, Oz Mąkowarsko - Kamionka, Przegl. Geogr., t. LVII, z. 4, str. 621- 642.

Nechay W., 1927, Utwory lodowcowe Ziemi Dobrzyńskiej, Spraw. PIG, 112, Warszawa, str. 124-177.

Niewiarowski W., 1959, Formy polodowcowe i typy deglacjacji na Wysoczyźnie Chełmińskiej, Stud. Soc. Sci. Torun., vol. 4, nr 1, Toruń.

Nye J. F., 1973, Water at the bed of the glacier: Symposium on the Hydrology of Glaciers, International Association of Sciencific Hydrology, Publications, Cambridge, v. 95, str. 189-194.

Okołowicz W., 1934, Oz szeszkiński, Zabytki Przyr. Nieożywionej, Warszawa.

Pasierbski M., 2003, Rzeźba, budowa wewnętrzna i mechanizm przekształceń więcborskiej strefy marginalnej (Relief, internal structure and mechanisms of transformations of the Więcbork marginal zone), Top Kurier, Toruń.

Philipp H., 1912, Über eine rezente alpines Os und seine Bedeutung für die Bildung der diluvialen Oser, Z. d. Deutschen Geol. Gesell., Bd. 64.

Pietkiewicz S., 1928, Pojezierze Suwalszczyzny zachodniej, Przegl. Geogr., t.VIII.

Price R. J., 1966, Eskers near Casement Glacier, Alaska, Geografiska Annaler, section A, 48 (3), str. 111-125.

Roszkówna K., 1951, Oz chełmżyński, Stud. Soc. Sci. Torun., vol. 1 nr 1, str. 1-16.

Rotnicki K., 1960a, Przegląd zagadnień dotyczących ozów, Czasop. Geogr., t. 31, z.2, Poznań, str. 191 – 218.

Rotnicki K., 1960b, Oz bukowsko-mosiński, Prace Kom. Geogr. Geol. Pozn. Tow. Przyj. Nauk, t. 2, z. 2, Poznań.

Rust B. R., Romanelli R., 1975, Late Quaternary subaqueous outwash deposits near Ottawa, Canada, [w:] Jopling A. V. i McDonald B. C. [red.], Glaciofluvial and Glaciolacustrine Sedimentation: SEPM Special Publication 23, str. 177-192.

Skompski S., 1963, Ozy Kotliny Płockiej, Przegl. Geogr., t. XXXV, z. 3-4, str. 363-386.

Saunderson H. C., 1975, Sedimentology of the Brampton esker and its associated deposits: an empirical test of theory, [w:] Jopling A. V. i McDonald B. C. [red.], Glaciofluvial and Glaciolacustrine Sedimentation: SEPM Special Publication 23, str. 155-176.

Stokes J. C., 1958, An esker-like ridge in process of formation, Flatisen, Norway, Journal of Glaciology, 3 (24), str. 286-290.

Strandmark P. W., 1885, Om rullstenbildningarne och sättet, hvarpå de blitvit danade, Läroverket Helsingborg läsåret, str. 3-28.

Szupryczyński J, 1963, Rzeźba strefy marginalnej i typy deglacjacji lodowców Południowego Spitsbergenu, Prace Geograficzne nr 39, Inst. Geogr. PAN, PWN, Warszawa.

Szupryczyński J., 1965, Eskers and kames in the Spitsbergen areas, Geogr. Pol., 6, str. 127-140.

Terpiłowski S., 2008, Kemy jako wskaźnik deglacjacji Niziny Podlaskiej podczas zlodowacenia Warty, Wyd. UMCS, Lublin.

Törnebohm A. E., 1872, Några anmärkningar med anledning af Dr P. A. Levins uppsats “Tankar om de skadinaviska sandåsarnes bildnind”, Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar, 1 (4), str. 55-60.

Warren W. P., Ashley G. M., 1994, Origins of the ice – contact stratified ridges (eskers) of Ireland, Journal of Sedimentary Research A: Sedimentary Petrology and Processes, vol. A64, nr 3.

Wysota W., 1990, Geneza ozu nowodworskiego, w świetle analizy strukturalnej jego osadów, AUNC, Geogr.22, Toruń, str. 3-22.

Zaborski B., Ozy między Grójcem i Odrzywołem, Przegl. Geogr., t.VI. str. 129-133.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015 Journal of Education, Health and Sport

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)