Ocena oraz porównanie zachowań żywieniowych u osób uprawiających sport zawodowo i amatorsko = Evaluation and comparison of nutritional behavior of people practicing professional and amateur sport

Krystian Kałużny, Dorota Śpica, Przemysław Drobik, Anna Michalska, Anna Kałużna, Bartosz Kochański, Walery Zukow

Abstract


Kałużny Krystian, Śpica Dorota, Drobik Przemysław, Michalska Anna, Kałużna Anna, Kochański Bartosz, Zukow Walery. Ocena oraz porównanie zachowań żywieniowych u osób uprawiających sport zawodowo i amatorsko = Evaluation and comparison of nutritional behavior of people practicing professional and amateur sport. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(2):301-310. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.46813

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3408

https://pbn.nauka.gov.pl/works/717687

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 05.01.2016. Revised 12.02.2016. Accepted: 27.02.2016.

 

 

OCENA ORAZ PORÓWNANIE ZACHOWAŃ ŻYWIENIOWYCH U OSÓB UPRAWIAJĄCYCH SPORT ZAWODOWO I AMATORSKO

EVALUATION AND COMPARISON OF NUTRITIONAL BEHAVIOR OF PEOPLE PRACTICING PROFESSIONAL AND AMATEUR SPORT

Krystian Kałużny1, Dorota Śpica2,3, Przemysław Drobik3, Anna Michalska3,4, Anna Kałużna1,5, Bartosz Kochański1, Walery Zukow6

 

1    Katedra i Klinika Rehabilitacji, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

2    Zakład Higieny i Epidemiologii, Katedra Higieny, Epidemiologii i Ergonomii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

3    Bydgoska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

4    Zakład Nauk Społecznych, Katedra Marketingu i Rozwoju Regionalnego, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

5    Katedra Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

6    Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

Streszczenie

Wstęp. Regularna aktywność fizyczna i liczne obciążenia, jakim poddawani są sportowcy przy nieodpowiednio dobranej diecie może powodować niedobory pokarmowe. Jakościowe i ilościowe nieprawidłowości żywienia i zachowań żywieniowych mogą wpływać na spadek zdolności motorycznych, obniżenie koncentracji, zaburzenie procesów regeneracyjnych oraz większą podatność na przemęczenie i przeciążenia organizmu sportowca.

Cel pracy. Celem pracy jest ocena oraz porównanie zachowań żywieniowych u osób uprawiających sport zawodowo i amatorsko.

Materiał i metody. Badania przeprowadzono na grupie 100 osób, w tym 50 osób uprawiających sport zawodowo (zrzeszonych i reprezentujących kluby sportowe) oraz 50 uprawiających sport amatorsko. Ocenę zachowań żywieniowych dokonano z wykorzystaniem autorskiej ankiety.

Wyniki. Z analizy przeprowadzonych badań wynika, że znaczny odsetek osób uprawiających sport zawodowo i amatorsko nie przestrzega zaleceń dotyczących liczby i pory spożywania posiłków. W obu grupach występowały nieprawidłowości w nawadnianiu, zarówno w ciągu dnia, jak również przed, w trakcie i po treningu. Z badań wynika, że regularne spożywanie napojów energetycznych deklaruje 81% zawodowców oraz 75% amatorów. Spożywanie alkoholu kilka razy w tygodniu zaobserwowano u 35% zawodowców oraz 67% amatorów sportu. Grupa zawodowców istotnie statystycznie częściej spożywała posiłki najpóźniej do 2h przed snem, częściej uzupełniała płyny wodą mineralną oraz spożywała mniej alkoholu niż grupa amatorów.

Wnioski. 1. Zachowania żywieniowe u osób uprawiających sport zawodowo i amatorsko są nieprawidłowe. 2. Częstość występowania prawidłowych zachowań żywieniowych wśród osób uprawiających sport zawodowo i amatorsko jest na zbliżonym poziomie.

 

 

Abstract

Introduction. Regular physical activity and frequent load in athletes with inappropriately chosen diet can cause nutritional deficiencies. Qualitative and quantitative irregularities of nutrition and nutritional behaviors could affect motor skills, decrease in concentration, impaired regenerative processes and greater susceptibility to fatigue and overload the athlete's body.

Aim of the study. The aim of the study was to evaluate and compare the nutritional behaviors of people practicing professional and amateur sport.

Material and methods. The study was conducted on a group of 100 people, including 50 people practicing sport professionally (affiliated and representing sports clubs) and 50 amateur athletes. Assessment of nutritional behaviors were made using a proprietary questionnaire.

Results. The analysis of the study shows that a significant percentage of people practicing sport professionally and amateur does not follow the recommendations concerning the number and timing of food ingestion. In both groups there were irregularities in the irrigation, both during the day as well as before, during and after exercise. Research shows that regular consumption of energy drinks declares 81% professionals and 75% amateurs. Consumption of alcohol several times a week was observed in 35% of professionals and 67% of amateur sport. Group professionals significantly more often ate meals no later than 2 hours before bedtime, often replenish fluids mineral water and consumed less alcohol than a group of amateurs.

Conclusions. 1. Nutritional habits of people practicing sports professionals and amateurs are incorrect. 2. The incidence of normal nutritional behaviors among athletes professional and amateur is at a similar level.

 

Słowa kluczowe: zachowania żywieniowe, sport.

Keywords: dietary behaviours, sport.


Keywords


zachowania żywieniowe, sport, dietary behaviours, sport.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Leonkiewicz M., Gacek M., Frączek B.: Wiedza i zachowania żywieniowe młodzieży uprawiającej sport - konieczność edukacji [w:] Znaczenie racjonalnego żywienia

w edukacji zdrowotnej, red. A. Wolska-Adamczyk, WSIiZ, Warszawa 2015, s. 71-86.

Szczepańska E., Spałkowska A. Zachowania żywieniowe sportowców wyczynowo uprawiających siatkówkę i koszykówkę. Rocz Panstw Zakl Hig 2012, 63(4): 483-489.

Celejowa I.: Żywienie w sporcie. PZWL, Wyd. I, Warszawa 2008.

Ziv G., Lidor R.: Physical Attributes, Physiological Characteristics, On-Court Performances and Nutritional Strategies of Female and Male Basketball Players. Sports Med 2009, 39 (7), 547-568.

Wojtaś K., Zegan M., Michota-Katulska E.: Zwyczaje żywieniowe sportowców trenujących futbol amerykański. Żyw. Człow. 2015: 42 (1) s.5-15.

Całyniuk B., Kiciak A., Grochowska-Niedworok E.: Zachowania zdrowotne

i żywieniowe uczniów szkół o profilu sportowym (z uwzględnieniem płci oraz wskaźnika BMI badanych) - doniesienie wstępne. Med. Og. Nauki Zdr. 2014: 20 (2) s.186-191.

Gacek M.: Wiedza i zachowania żywieniowe młodzieży uprawiającej sport w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Krakowie. Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2007: 58 (4) s.641-648

Radzimirska-Graczyk M., Chalcarz W.: Zalecenia żywieniowe dla dzieci i młodzieży szkolnej uprawiającej sport. Med. Sport. 2005: 21 (3) s.183-187.

Nazarewicz R., Babicz-Zielińska E.: Spożycie białka w wybranych grupach młodzieży o różnej aktywności fizycznej a zalecenia żywieniowe dla sportowców. Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2004: 55 (4) s.325-330.

Frączek B.: Wybrane zachowania żywieniowe grupy kobiet wyczynowo trenujących siatkówkę i koszykówkę.Żyw Człow Metabol 2007, 34 (1/2), 710-714.

Roetert P.E., Proper nutrition for young athletes, National Strength and Conditioning Association 2004; 26 (3): 25–26.

Bean A.: Przed, podczas i po treningu. W: Żywienie w sporcie. Kompletny przewodnik. ZYSK i S-ka, Poznań 2008, 32-55

Zabrocki R., Kaczyński R., Ocena zachowań żywieniowych młodzieży uprawiających sporty wysiłkowe, na przykładzie pływania, Bromatologia i Chemia Toksykologiczna 2012; 3: 729–732.

Fiedor M., Analiza i ocena sposobu odżywiania się młodzieży stanowiącej kadrę województwa podkarpackiego w lekkiej atletyce, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia 2005; 60 (supl. 16): 449–452.

Szczepańska B., Malczewska-Lenczowska J., Gajewski J., Zwyczaje żywieniowe młodzieży gimnazjalnej z warszawskiej szkoły mistrzostwa sportowego, Żywienie Człowieka i Metabolizm 2007; 34, 1/2: 578–586.

Nowacka E., Polaszczyk S., Kopeć A., Leszczyńska T., Morawska K., Pysz-Izdebska K.: Częstotliwość spożycia wybranych grup produktów spożywczych przez sportowców trenujących strzelectwo sportowe i kajakarstwo slalomowe. Med Sport 2010, 26 (2/3), 144-150.

Gacek M.: Zwyczaje żywieniowe grupy osób wyczynowo uprawiających siatkówkę. Rocz Panstw Zakl Hig 2011,62 (1), 77-82.

Kisielewska A., Gedl-Pieprzyca I.: Dieta młodych pływaków. Med Sportiva Pract 2009, 10 (4), 95-103.

Pilch W., Szyguła Z.: Ocena nawyków żywieniowych oraz przyjmowania suplementów przez sportowców uprawiających biegi długodystansowe. Żyw Człow. Metabol 2009, 36 (1), 100-106.

Szyguła Z., Pilch W.: Nawyki żywieniowe u pływaków.Żyw Człow Metabol 2009, 36 (2), 336-341

Czaja J., Lebiedzińska A., Szefer P.: Sposób żywienia i suplementacji diety reprezentantów Polski w biegach średnio- i długodystansowych w latach 2004-2005.Rocz Panstw Zakl Hig 2008, 59 (1), 67-74

Cichocki M.: Napoje energetyzujące – współczesne zagrożenie zdrowotne dzieci

i młodzieży. Przegląd Lekarski 2012, 69, 10, s. 854-860.

O’Brien C.P. (1993): Alcohol and sport: Impact of social drinking on recreational and competitive sports. Sports Medicine, 15, 71–77.

O’Brien C.P., Lyons F. (2000): Alcohol and the athlete. Sports Medicine, 29, 295–300.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Journal of Education, Health and Sport

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)