Wpływ ilości spożywanych posiłków na wartość wskaźnika BMI = Influence amount of food meals for BMI

Dorota Nalepa, Dorota Weber, Renata Rogala, Marianna Charzyńska-Gula

Abstract


Nalepa, Dorota, Weber, Dorota, Rogala, Renata, Charzyńska-Gula, Marianna. Wpływ ilości spożywanych posiłków na wartość wskaźnika BMI = Influence amount of food meals for BMI. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(3):48-61. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.47438

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3400

https://pbn.nauka.gov.pl/works/719646

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 05.01.2016. Revised 12.02.2016. Accepted: 27.02.2016.

 

 

WPŁYW ILOŚCI SPOŻYWANYCH POSIŁKÓW NA WARTOŚĆ WSKAŹNIKA BMI

INFLUENCE AMOUNT OF FOOD MEALS FOR BMI 

Dorota Nalepa1, Dorota Weber2, Renata Rogala3, Marianna Charzyńska-Gula4

 

1Oddział Neurologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie, doktorantka Katedry Nefrologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, email: nalepad1@wp.pl, Tel. 668748836

2Absolwentka Kierunku Pielęgniarstwo Warszawski Uniwersytet Medyczny

3Doktorantka studiów doktoranckich w Zakładzie Kwalifikowanej Pomocy Medycznej z Pracownią Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

4Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

 

Streszczenie.

Celem badań była ocena wpływu ilości spożywanych posiłków w ciągu dnia na wskaźnik      BMI.

Metody i materiał. Badania przeprowadzono w okresie styczeń – luty 2015 roku w jednej z lubelskiej przychodni. Do badań zakwalifikowano 148 respondentów. Zastosowaną metodą w badaniach był sondaż diagnostyczny, a wykorzystaną techniką kwestionariusz wywiadu przeprowadzony wśród respondentów, w którym wykorzystano: metryczkę, wywiad i  badanie antropometryczne obejmujące pomiar wysokości i masy ciała, na podstawie których określono wskaźnik masy ciała BMI (ang. Body Mass Index).

Wyniki. Ilość dziennie spożywanych posiłków przez respondentów jest różna. Biorąc pod uwagę wiek respondentów, który traktowany jest jako przynależność do jednej z grup, uczących się lub pracujących zauważono że osoby uczące się najczęściej spożywają 4-5 posiłki zadeklarowało tak 40 badanych (58,8%), 3 posiłki spożywa 21 osób (30,9%). Od 6- do 8 posiłków dziennie spożywa  5 osób (7,4%) w tej grupie  zaś 2osoby zjadają tylko 2 posiłki (2,9%).

Wnioski. Na podstawie przeprowadzonych badań własnych sformułowano następujące wnioski:

- na regularność spożywania posiłków nie mają wpływu wiek i płeć respondentów, istnieje natomiast  istotny związek między miejscem zamieszkania a ilością spożywanych posiłków.

- na wartość wskaźnika BMI ma wpływ wiek  i płeć respondentów.  Osoby uczące się oraz

   kobiety przywiązują uwagę do swojej wagi i BMI częściej osiąga granice wskazujące na

    prawidłową masę ciała.

- pierwsze śniadania są spożywane przez większość respondentów i nie mają na to wpływu            czynniki społeczno - demograficzne takie jak wiek, płeć i miejsce zamieszkania.

 

Słowa kluczowe: otyłość, wskaźnik BMI.

 

 

 

Summary

The aim of the investigation is to assess the influence of the number of consumed meals upon the BMI.

Methods and materials

The research was conducted from January to February 2015 in a medical clinic in Lublin. 148 respondents were qualified for the research. The applied method was a diagnostic survey carried out among the respondents, which used: the birth certificate, interview as well as anthropometric measurements, covering the body height and body mass. In this way, the Body Mass Index was determined.

Findings

The number of meals, consumed daily, varied. Taking into account the age of the respondents, which served to divide the persons into different groups – studying or working ones, it was observed that students usually consume four to five meals, as declared by 40 examined persons (58.8%). 21 persons consumed three meals (30.9%), 5 persons ate between six and eight meals per day (7.4%), and only two persons consumed two meals (2.9%).

Conclusions

- On the basis of the conducted research, the author was able to draw the following conclusions:

- the age or gender of the respondents does not influence the regularity of consumed meals; there is a significant link, however, between the place of living and the number of the consumed meals.

- the age or gender of the respondents exerts an impact upon the BMI. Studying persons, women treat their weight as important. In this case, BMI comes close to proper Body Mass values.

- the first meal (breakfast) is consumed by the majority of the respondents and is not affected by such social-demographic factors as age, gender or place of living.

 

Key words: obesity, BMI (Body Mass Index).


Keywords


otyłość, wskaźnik BMI, obesity, BMI (Body Mass Index).

Full Text:

PDF (Polski)

References


. WHO. Obesity: Preventing and managing the global epidemic. WHO/NUT/NCD/98.1. Report of a WHO consultation on obesity. Geneva 1998.

. Goulart A.C., Rexrode K.M. Health consequences of obesity in the elderly: a review. Current Cardiovascular Risk Reports 2007; 1: 340–347.

.Tatoń J., Czech A., Bernas M. Otyłość: zespół metaboliczny. Warszawa, Wydawnictwa Lekarskie PZWL 2007.

. McTigue K.M., Hess R., Ziouras J. Obesity in older adults: a systematic review of the evidence for diagnosis and treatment. Obesity 2006; 14: 1485–1497.

. Villareal D.T., Apovian C.M., Kushner R.F. i wsp. Obesity in older adults: technical review and position statement of the american society for nutrition and NAASO, the obesity society. Obes. Res. 2005; 13: 1849–1863.

. Kobus G., Jarocka I.: Niefarmakologiczne metody..., dz. cyt., s. 51.

. Wajszczyk B., Charzewska J., Chabros E. : Jakościowa ocena sposobu żywienia młodzieży w wieku pokwitania, Problemy Higieny i Epidemiologii, 1, 2008.

. Szymańska- Pomorska G.: Sposób odżywiania i preferencje żywieniowe młodzieży gimnazjalnej, Piel. Zdr. Publ. 2013, 3, 3.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Journal of Education, Health and Sport

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)