Edukacja zdrowotna w zakresie HIV/AIDS prowadzona przy pomocy portali społecznościowych = Health education on HIV/AIDS carried out using social networks

Monika Roberta Korczyńska, Joanna Skonieczna, Aleksandra Kielan, Ilona Cieślak, Dominik Olejniczak

Abstract


Korczyńska Monika Roberta, Skonieczna Joanna, Kielan Aleksandra, Cieślak Ilona, Olejniczak Dominik. Edukacja zdrowotna w zakresie HIV/AIDS prowadzona przy pomocy portali społecznościowych = Health education on HIV/AIDS carried out using social networks. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(2):267-274. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.46657

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3399

https://pbn.nauka.gov.pl/works/717150

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 05.01.2016. Revised 12.02.2016. Accepted: 21.02.2016.

 

 

Edukacja zdrowotna w zakresie HIV/AIDS prowadzona przy pomocy portali społecznościowych

Health education on HIV/AIDS carried out using social networks

 

Monika Roberta Korczyńska1, Joanna Skonieczna2, Aleksandra Kielan3, Ilona Cieślak3, Dominik Olejniczak2

1 Zakład Epidemiologii, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

2 Zakład Zdrowia Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

3 Studenckie Koło Naukowe Zdrowia Publicznego, sekcja Promocji Zdrowia, Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

Słowa kluczowe: edukacja zdrowotna, kampanie prozdrowotne, portale społecznościowe, HIV, AIDS.

Key words: health education, health education campaigns, social networks, HIV, AIDS.

 

Streszczenie

                Pierwsze zalecenia dotyczące profilaktyki HIV/AIDS zostały stworzone przez amerykański Ośrodek Kontroli Chorób (ang. Centers for Disease Control and Prevention, CDC) w 1981 roku [1]. Do dnia dzisiejszego stanowią one fundament działań mających na celu ograniczenie liczby zakażonych, lecz przez ostatnie ponad 30 lat uległy zmianie formy i środki, które można wykorzystywać do osiągnięcia tego celu. Działania profilaktyczne są skuteczne, gdy są dostosowane do ich odbiorcy [2]. Młodzi dorośli (w wieku 20-39 lat) stanowią jedną z grup szczególnie narażonych na wystąpienie nowych zakażeń HIV [3], dlatego w dobie szybko rozwijających się nowych technologii, w szczególności dużego wpływu Internetu i portali społecznościowych na tę grupę wiekową, należy rozważyć skuteczność i efektywność prowadzenia edukacji zdrowotnej w zakresie HIV/AIDS przy użyciu tych środków masowego przekazu.

 

Abstract

                    The first recommendation about HIV/AIDS prevention was created by Centers for Disease Control and Prevention in 1981 [1]. Up to now they provide the foundation of actions aimed at reducing the number of infected people, but during the last 30 years, forms and means which can be used to achieve this goal have changed. Prevention actions are effective when they are adapted to the recipient [2]. Young adults (in age between 20-39 years old) constitute one of the most exposed group to new HIV infections [3], so in the era of rapidly development of new technologies, especially the large impact of the Internet and social networks on this age group,  the effectiveness and the efficiency of health education on HIV carried out using this mass media should be considered.

Keywords


edukacja zdrowotna, kampanie prozdrowotne, portale społecznościowe, HIV, AIDS, health education, health education campaigns, social networks, HIV, AIDS.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Rogowska-Szadkowska D. Krótka historia epidemii HIV/AIDS na świecie. www.cd4.com.pl/podstawy-wiedzy/co-to-jest-hiv-i-aids/krotka-historia-epidemii-hiv-aids-

na-swiecie-1/ (dostęp: 21.02.2016).

Woynarowska B. Edukacja zdrowotna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 2008: 200.

Niedźwiedzka-Stadnik M, Rosińska M. Sytuacja epidemiologiczna w Polsce po 2010 roku. www.aids.gov.pl/kampanie/1test.2zycia/strefadlakobiet/sytuacjaepidemiologiczna.html (dostęp: 21.02.2016).

Kielar M. Nieświadomość jest najgorsza. Służba Zdrowia. 2015; 93: 100.

Kupisiewicz C. Podstawy dydaktyki. Warszawa: Wydawnictwo WSiP; 2005: 30.

HIV/AIDS. www.who.int/gho/hiv/en/ (dostęp: 19.02.2016).

www.who.int/gho/hiv/en/ (dostęp: 21.02.2016).

Annual epidemiological report. Sexually transmitted infections, including HIV and blood-borne viruses. www.ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/sexually-transmited-infections-HIV-AIDS-blood-borne-annual-epi-report-2014.pdf (dostęp: 6.02.2016).

Osmańska-Furmanek W, Furmanek M. Pedagogika mediów. W: Śliwerski B. (red.), Pedagogika. Tom III. Subdyscypliny wiedzy pedagogicznej. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne; 2006.

Rosińska M, Niedźwiecka-Stadnik M, Pielacha M. Zakażenia HIV i zachorowania na AIDS w Polsce, wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/hiv_aids/index.htm (dostęp: 19.02.2016).

Zakład Epidemiologii NIZP-PZH, Departament Zapobiegania oraz Zwalczania Zakażeń i Chorób Zakaźnych u Ludzi GUS. Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w Polsce od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. oraz w porównywalnym okresie 2014 r. wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/2015/INF_15_12B.pdf (dostęp: 21.02.2016).

Zasady opieki nad osobami zakażonymi HIV. Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS Warszawa – Wrocław 2015. www.ptnaids.pl/attachments/article/20/Rekomendacje%20PTN%20AIDS%202015.pdf (dostęp: 21.02.2016).

www.unaids.org/en (dostęp: 15.02.2016).

www.un.org/millenniumgoals (dostęp: 15.02.2016).

Organizacja Narodów Zjednoczonych. Millennium Development Goals Report 2015. Nowy Jork; 2015: 6.

www.sustainabledevelopment.un.org/sdg3 (dostęp: 15.02.2016).

www.aids.gov.pl (dostęp: 15.02.2016).

Centrum Badania Opinii Społecznej. Komunikat z badań: Korzystanie z Internetu, Warszawa. 2012. www.cbos.pl (dostęp: 13.02.2015).

Syrkiewicz-Świtała M, Holecki T, Wojtynek E. Znaczenie mass mediów w promocji zdrowia. Med. Og Nauk Zdr. 2014; 20(2): 171–176.

Babik W, Cholewiak S. Korzyści i zagrożenia związane z korzystaniem z portalu społecznościowego Facebook. www.ktime.up.krakow.pl (dostęp: 13.03.2013).

Olejniczak D, Juszczyk G, Czerw A. Wpływ reklamy społecznej na zachowania zdrowotne w warszawskim środowisko studenckim. Med. Og Nauk Zdr. 2014; 20(3): 307–313.

Włoszczak-Szubzda A, Jarosz M, Horoch A. Rola mediów w promocji zdrowia. Zdr Publ 2007; 117(4): 480-484.

Szymczuk E, Zajchowska J, Dominik A i in. Media jako źródło wiedzy o zdrowiu, Med. Og Nauk Zdr. 2011; 17(4): 165-168,

Syrkiewicz-Świtała M, Holecki T, Wojtynek E. Znaczenie mass mediów w promocji zdrowia. Med. Og Nauk Zdr. 2014; 20(2): 171–176.

Korzeniowska E, Puchalski K. Polscy pracownicy w Internecie jako źródle informacji

o zdrowiu i chorobie. Medycyna Pracy. 2014;65(1) :1-13,

Miśko P. Seksualizacja kultury a ryzykowne zachowania seksualne. O potrzebie skutecznej profilaktyki. Wydawnictwo Naukowe UAM, 2010.

Andrzejewska A. Aktywność młodzieży w cyberprzestrzeni. Kraków; 2012. www.ktime.up.krakow.pl (dostęp: 13.02.2014).

Galecka J. Young Digital Planet. Jak ulepszyć proces uczenia się i poprawić system edukacji. Myśli zebrane z międzynarodowych konferencji. www.ktime.up.krakow.pl (dostęp: 13.02.2014).

Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, Dz.U. 1993 nr 7 poz. 34, art. 21 pkt 2-7a, 7b, 8.

Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015, Załącznik do Uchwały Nr 90/2007 Rady Ministrów z dnia 15 maja 2007r.,

Krajowe Centrum ds. AIDS. Skoordynowane i zintegrowane podejście do zwalczania HIV/AIDS w obrębie Unii Europejskiej i jej sąsiedztwie. www.aids.gov.pl (dostęp:

03. 2015).

Olszewska N. AIDS i HIV – tylko przy święcie czy tylko na świecie? Instytut Monitorowania Mediów. Warszawa; 2012. www.aids.gov.pl (dostęp: 13.02.2015).

World AIDS Day: 2015 campaigns, 2015. www.worldaidsday.org/campaign/rethink-hiv.

Światowy Dzień Walki z AIDS. www.facebook.com/%C5%9Awiatowy-Dzie%C5%84-Walki-z-AIDS-178123168946579/?ref=ts&fref=ts (dostęp: 21.02.2016).

Badanie potrzeb komunikacyjnych osób żyjących z HIV. pbs.pl/repository/files/Wyniki/2015/badanie_potrzeb_komunikacyjnych_osob_zyjacych_z_HIV_raport_PBS_201511.pdf (dostęp: 21.02.2016).

Czy wiesz co to jest hivokryzja? hivokryzja.pl/o_kampanii (dostęp: 21.02.2016).

H jak hamak, hamburger i... www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,3531,h_jak_hamak_hamburger_i

(dostęp: 21.02.2016).

Think healthy. Zarzeczny P. thinkhealthypz.blogspot.com (dostęp: 21.02.2016).

I KNOW HIV>AIDS. www.facebook.com/events/650840568347584/?active_tab=highlights (dostęp: 21.02.2016).

Wagner S, Banazkiewicz M, Andruszkiewicz A. Zachowania zdrowotne i miejsce zdrowia w hierarchii wartości młodzieży. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu. 2015; 21(3): 278-281.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Journal of Education, Health and Sport

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)