Ocena funkcji barku u pacjentek po 50 r.ż. z objawem łopatki skrzydlatej, oraz bez tej dysfunkcji, leczonych z powodu raka piersi. Badanie przekrojowe = Assessment of shoulder function in patients 50 years of age treated for breast cancer. Cross-sectional study

Anna Włoch, Tomasz Ridan, Anna Opuchlik, Patrycja Widłak, Ewelina Kamińska-Gwóźdź, Szymon Krupnik

Abstract


Włoch Anna, Ridan Tomasz, Opuchlik Anna, Widłak Patrycja, Kamińska‑Gwóźdź Ewelina, Krupnik Szymon. Ocena funkcji barku u pacjentek po 50 r.ż. z objawem łopatki skrzydlatej, oraz bez tej dysfunkcji, leczonych z powodu raka piersi. Badanie przekrojowe = Assessment of shoulder function in patients 50 years of age treated for breast cancer. Cross-sectional study. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(2):190-199. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.46409

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3388

https://pbn.nauka.gov.pl/works/716361

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 05.01.2016. Revised 12.02.2016. Accepted: 21.02.2016.

 

 

Praca oryginalna

The original work

 

Ocena funkcji barku u pacjentek po 50 r.ż. z objawem łopatki skrzydlatej, oraz bez tej dysfunkcji, leczonych z powodu raka piersi. Badanie przekrojowe

 

Assessment of shoulder function in patients 50 years of age treated for breast cancer. Cross-sectional study

 

Włoch Anna1,2, Ridan Tomasz3, Opuchlik Anna1,4, Widłak Patrycja5, Kamińska‑Gwóźdź Ewelina2, Krupnik Szymon6

 

1Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Zakład Rehabilitacji, Kielce

2Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Instytut Fizjoterapii

3Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Wydział Rehabilitacji Ruchowej, Katedra Fizjoterapii, Zakład Kinezyterapii

4Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach Zdrowiu, Wydział Wychowania Fizycznego i Turystyki, Katedra Fizjoterapii

5Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Klinika Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej

6Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Wydział Rehabilitacji Ruchowej, Studia Doktoranckie

 

Wloch Anna1,2, Ridan Tomasz3, Opuchlik Anna1,4, Widlak Patrycja5, Kaminska‑Gwozdz Ewelina2, Krupnik Szymon6

 

¹ Holy Cross Cancer Center, Rehabilitation Department, Kielce, Poland

2 Jan Kochanowski University in Kielce, Medicine and Health Science Department, Poland

3 University School of Physical Education, Department of Physical Rehabilitation,  Al. Jana Pawła II 78, PL-31-571 Krakow, Poland

4 Holy Cross University in Kielce, Department of Physical Education and Tourism, Poland

5 Medical University of Lodz, Clinic of Rehabilitation and Physical Medicine, Poland

6  University School of Physical Education, Department of Sport, Al. Jana Pawła II  78, PL-31-571 Krakow, Poland

 

Adres do korespondencji:

dr n med. Włoch Anna

Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Zakład Rehabilitacji.

Artwińskiego 3, 25-734 Kielce

Tel/Fax. 41 367 4168

Email: annawloch@onet.eu

 

 

Słowa kluczowe: rak piersi, zakres ruchomości, bark, siła mięśniowa, łopatka skrzydlata, starsi dorośli.

Key words: breast cancer, range of motion, shoulder, strength, winged scapula, older adults.

 

Wprowadzenie i cel pracy: Około 70 tysięcy kobiet w Polsce, żyje z co najmniej pięcioletnią,zdiagnozowaną chorobą nowotworową piersi.Od 40 do 60 % badanych, 12 miesięcy po leczeniu operacyjnym oraz uzupełniającym,posiada przynajmniej jeden problem funkcjonalny barku, który może wynikać z współwystępowania łopatki skrzydlatej.Celem badania była ocena funkcji barku w ruchach wykonywanych w stawie ramienno-łopatkowym oraz barkowym (u pacjentek z grupy wiekowej 50-59 lat z objawem łopatki skrzydlatej po lewej stronie ciała,która została objęta zabiegiem chirurgicznym.

Materiał i Metody: Materiał zebrano w Zakładzie Rehabilitacji Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. Kryteria włączenia (wiek, płeć, leczenie w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, >2 lata od zabiegu), spełniło 32 pacjentki po 50. roku życia.Goniometrem wykonano pomiar zakresu ruchomości w stawie ramienno-łopatkowym,antropomentrem zbadano zakres ruchomości barku.Dynamometrem zbadano siłę wybranych grup mm. barku podczas unoszenia, wysuwania do przodu oraz cofania.

Wyniki: Ruchomość stawu ramienno-łopatkowego po mastektomii lewej piersi,była istotnie statystycznie ograniczona w ruchach zgięcia(9°),wyprostu pionowego(5°), odwodzenia(8,2°),rotacji wewnętrznej(3,4°) oraz rotacji zewnętrznej(10,9°) w porównaniu do strony zdrowej u tych samych pacjentek. Siła mięśniowa w wybranych grupach mięśni barku różniła się istotnie statystycznie pomiędzy kończyną górną objętą mastektomią z objawem skrzydlatej a kończyną zdrową tych samych pacjentek.

Wnioski

  1. Ruchomość stawu ramienno-łopatkowego,u pacjentek w grupie 50-59 lat po mastektomii z objawem łopatki skrzydlatej różni się wartością zgięcia w porównaniu do pacjentek po mastektomii bez tego objawu.
  2. Siła mięśniowa w wybranych ruchach barku nie różni się pomiędzy pacjentkami po mastektomii z objawem łopatki skrzydlatej,a badanymi po mastektomii bez tego objawu.

 

 

 

 

 

Introduction and purpose: Approximately 70,000 women in Poland, lives with at least five years, diagnosed with breast cancer. 40 to 60% of the respondents, 12 months after surgery and adjuvant therapy, has at least one functional problem of the shoulder, which may result from the co-existence winged scapula. Aim of the study was to evaluate the function and range of motion of the shoulder (in patients from the age group 50-59 years, symptom winged shoulder on the left side of the body, which has been acquired surgery).

Material and Methods: The material collected in the Department of Rehabilitation Holy Cross Cancer Center in Kielce. Inclusion criteria (age, sex, treatment at Holy Cross Cancer Center > 2 years after surgery), met 32 patients over 50 years of age. Goniometric assessment made to measure range of motion in the joint, Anthropometric examined the range of motion of the shoulder. Dynamometer  was used to assess the strength of selected muscle groups while lifting, protract and retract of the shoulder.

Results: The mobility of glenohumeral and scapular joint on the left breast mastectomy was significantly restricted in the movements of flexion (9°), vertical extension (5°), abduction (8.2°), internal rotation (3.4°) and external rotation (10.9°) compared to the healthy side in the same patients. Muscle strength in selected groups of shoulder muscles differed significantly between the upper limb covered mastectomy with symptom winged scapula and healthy limb of the same patients.

Conclusion

1. Mobility of the shoulder patients in the group of 50-59 years after mastectomy symptom winged blades vary the value of bending compared to patients after mastectomy without this symptom.

2. The strength of muscle movements in the selected shoulder does not differ between patients after mastectomy symptom winged blade, and tested after mastectomy without symptoms.


Keywords


rak piersi, zakres ruchomości, bark, siła mięśniowa, łopatka skrzydlata, starsi dorośli, breast cancer, range of motion, shoulder, strength, winged scapula, older adults.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Didkowska J. Epidemiologia raka piersi w Polsce – prezentacja w ramach spotkania "Innowacje w leczeniu raka piersi – ocena dostępności w Polsce". http://www.korektorzdrowia.pl. [Online] 17 stycznia 2014. [Zacytowano: 29 sierpnia 2014.] http://presenter.qbrick.com/?pguid=a2ebaf79-f844-4e1b-ae42-031ad630cdeb.

. Smaga A, Mikułowska M, Komorowska A, Falkiewicz, Gryglewicz J. Rak piersi w Polsce-Leczenie to inwstycja. Sequence HC Partners, Warszawa 2014.

Office for National Statistics. Statistical Bulletin: Cancer survival in England: Patients diagnosed 2007-2011 and followed up to 2012(link is external) [Dostęp: 2 grudnia 2015].Newport: ONS; 2013.

Gho SA, Steele JR, Jones SC, Munro BJ. Self-reported side e ects of breast cancer treatment: a cross-sectional study of incidence, associations, and the influence of exercise. Cancer Causes and Control. 2013; 24(3): 517-528.

Hamrik Z, Sigmundova D, Kalman M, Pavelka J, Sigmund E. Physical activity and sedentary behaviour in Czech adults: Results from the GPAQ study. Eur J Sport Sci. 2014; 12(2): 193-198.

Nevola Teixeira LF, Lohsiriwat V, Schorr MC, Galimberti V, Rieetjens M, Garusi C, I wsp. Incidence, predictive factors, and prognosis for winged scapula in breast cancer patients after axillary dissection. Support Care Cancer 2014; 22(6): 1611-1617.

Binkley JM, Harris SR, Levangie PK, Pearl M, Guglielmino J, Kraus V, Rowden D. Patient Perspectives on Breast Cancer Treatment Side Effects and the Prospective Surveillance Model for Physical Rehabilitation for Women With Breast Cancer. Cancer 2012; 118(8): 2207-2216.

. Włoch A., Opuchlik A., Rokicki R., Dudkiewicz Z. Postępowanie fizjoterapeutyczne stosowane w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach u pacjentek po radykalnym leczeniu raka piersi. Kwart Ortop. 2009; 4: 506-518.

Malinowski A., Bożiłow W. Podstawy antropometrii. Warszawa-Łódź PWN 1997; 444.

Waszczykowski M., Fabiś J. Wyniki artroskopowej kapsuloligamentotomii w leczeniu barku zamrożonego po dwóch latach obserwacji. Ortop Traumal Rehabil. 2010; 12(3): 216-224.

Belmonte R, Monleon R, Bofill N, Alvarado ML, Espadaler J, Royo l. Long thoracic nerve injury in breast cancer patients treated with axillary lymph node dissection. Support Care Cancer. 2015; 23(1): 169-175.

Pereira TB, Bergmann A, Ribeiro AC, Da Silva JG, Dias R, Ribeiro MJ i wsp. Myoeletric activity pattern of scapular muscles after axillary lymphadenectomy in breast cancer. Rev Bras Ginecol Obstet. 2009; 31(5):224-229.

Mastrella Ade S, Freitas-Junior R, Paulinelli RR, Soares LR. Incidence and risk factors for winged scapula after surgical treatment for breast cancer.J Clin Nurs. 2014; 23(17-18): 2525-2531.

Borstad JD, Szucs KA. Three-dimensional scapula kinematics and shoulder function examined before and after surgical treatment for breast cancer. Hum Mov Sci. 2012; 31(2): 408-418.

Ebaugh D, Spinelli B, Schmitz KH. Shoulder impairments and their association with symptomatic rotator cuff disease in breast cancer survivors. Medical Hypotheses. 2011; 77(4): 481-487.

. Malicka I, Pawłowska K, Aktywność Ruchowa w prewencji pierwotnej i wtórnej raka piersi. Med Rehabil. 2008: T12(1): 32-38.

Crosbie J, Kilbreath. Dylke E, Refshauge KM, Nicholson LL, Beith JM, Spillane AJ, White K. Effects of Mastectomy on Shoulder and Spinal Kinematics During Bilateral Upper-Limb Movement. Phys Ther. 2010; 90(5): 679-692.

Gyedu A, Kepenekci I, Alic B, Akyar S. Evaluation of muscle atrophy after axillary lymph node dissection. Acta Chir Belg. 2009; 109(2): 2009-2015.

Hidding JT, Beurskens CHG, van der Wees P, van Laarhoven HWM, Nijhuis-van der Sanden MWG. Treatment Related Impairments in Arm and Shoulder in Patients with Breast Cancer: A Systematic Review. PLoS ONE 2014; 9:5.

Lee SA, Kang JY, Kim YD, An AR, Kim YS, Lim JY. Effects of a scapula-oriented shoulder exercise programme on upper limb dysfunction in breast cancer survivors: a randomized controlled pilot trial. Clin Rehabil. 2010; 24,(7): 600-613.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Journal of Education, Health and Sport

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)