Praktyczne wykorzystanie health literacy - alfabetyzmu zdrowotnego, jako narzędzia osiągania celów zdrowotnych = Practical use of health-literacy as a tool for achieving health goals

Dominik Olejniczak

Abstract


Olejniczak Dominik. Praktyczne wykorzystanie health literacy - alfabetyzmu zdrowotnego, jako narzędzia osiągania celów zdrowotnych = Practical use of health-literacy as a tool for achieving health goals. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(2):238-243. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.46654

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3383

https://pbn.nauka.gov.pl/works/717109

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 05.01.2016. Revised 12.02.2016. Accepted: 21.02.2016.

 

 

Praktyczne wykorzystanie health literacy - alfabetyzmu zdrowotnego, jako narzędzia osiągania celów zdrowotnych

Practical use of health-literacy as a tool for achieving health goals

 

Dominik Olejniczak

 

Zakład Zdrowia Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

 

 

 

dr n. med. Dominik Olejniczak

Zakład Zdrowia Publicznego

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Banacha 1a, blok F

02-097 Warszawa

Tel: 22 599 21 80

 

 

 

Streszczenie

 

Alfabetyzm zdrowotny jest to stosunkowo nowy termin we współczesnej promocji zdrowia. Powstał on w wyniku zapotrzebowania na nazwanie pewnego zbioru uwarunkowań i kompetencji, determinujących zdrowie jednostek i populacji. Można go definiować jako zbiór kompetencji i umiejętności, w zakresie szeroko rozumianego zdrowia, pozyskanych na drodze właściwego wykorzystania źródeł informacji, pozwalający na minimalizowanie występowania i wpływu czynników ryzyka zdrowotnego na jednostkę i środowisko, w którym funkcjonuje, w celu poprawy i utrzymania dobrego stanu zdrowia

Budowanie tej kompetencji stanowić winno jedno z podstawowych zadań promocji zdrowia. Wysoki poziom alfabetyzmu zdrowotnego wiąże się z większym potencjałem zdrowotnym, co znacznie zwiększa szanse na poprawę stanu zdrowia jednostek i populacji.

 

Słowa kluczowe: alfabetyzm zdrowotny, edukacja zdrowotna, promocja zdrowia.

 

Abstract

 

Health literacy is a relatively new term in contemporary health promotion. It was created as a result of the demand for naming a set of conditions and competencies that determine the health of individuals and populations. It can be defined as a set of competencies and skills, in terms of the wider health, obtained through the proper use of sources of information, allowing you to minimize the occurrence and impact of risk factors on individual health and the environment in which it operates, in order to improve and maintain good health.
             Building health literacy should be the one of the fundamental tasks of health promotion. The high level of health literacy is associated with greater potential for health, which greatly increases the chances of improving the health of individuals and population.

 

Key words: health literacy, health education, health promotion.


Keywords


alfabetyzm zdrowotny, edukacja zdrowotna, promocja zdrowia, health literacy, health education, health promotion.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Karski J.B., Praktyka i Teoria Promocji Zdrowia, wyd. Cedetu, Warszawa 2003

Kickbush I., Think health: what makes the difference?, Health Promotion International, 1997, 12 (4): 265-272

Nutbeam D., Health literacy as a public health goal: a challenge for contemporary health education and communication strategies into the 21st century, Health Promot. Int., 2000, 15(3): 259-267.

Nutbeam D., Health literacy as a public health goal: a challenge for contemporary health education and communication strategies into the 21st century, Health Promot. Int., 2000, 15(3): 183-184

Cianciara D., Zarys współczesnej promocji zdrowia, wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa, 2010

Kardialik K., Olejniczak D., Religioni U.; „Wykorzystanie umiejętności odczytywania (postrzegania) zdrowia przez studentów w procesie pozyskiwania informacji o chorobach”, Hygeia Public Health, 2012, 47(1):89-94

Woynarowska B., Edukacja zdrowotna: podrecznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007

International Encyclopedia of Public Health, First Edition (2008), vol. 3, pp. 204-211

Webster F., Theories of the Information Society, wyd. Taylor & Francis Group, New York, 2006

European Opinion Research Group, European Union citizens and sources of information about health, marzec 2003

Ewles L, Simnett I, Promoting health: a practical guide. wyd Baillière Tindall. 5th ed, London 2003

Jezierska I., Olejniczak D., „Problem zażywania narkotyków i „dopalaczy” w grupie wiekowej 18 – 25”, - Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu, 2011, 3(28):316-319


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Journal of Education, Health and Sport

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)