Рівень фізичної підготовленості студентів = Level of physical fitness students

Igor Pelech, Igor Grygus

Abstract


Pelech I. V., Grygus I. M. Рівень фізичної підготовленості студентів = Level of physical fitness students. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(2):87-98. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.46057

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3381

https://pbn.nauka.gov.pl/works/714160

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 01.01.2016. Revised 12.01.2016. Accepted: 31.01.2016.

 

 

Рівень фізичної підготовленості студентів

Level of physical fitness STUDENTS

 

І.В. Пелех1, І.М. Григус2

I.V. Pelech1, I.M. Grygus2

 

Новоград-Волинський промислово-економічний технікум1, Національний університет водного господарства та природокористування2

 

Novograd-Volynsky industrial and economic college1, National University of Water Management and Nature Resources Use2

 

Abstract

 

This article is devoted to the study of physical fitness of students. The current state of the problem, scientists working on this issues. The level of physical fitness of 60 students in the fourth year of training at the beginning of the school year. Given the lack of physical fitness of students planned to develop approaches to physical education classes students would be based on an integrated use of traditional means of physical education and modern species without additional financial cost and volume of academic hours.

 

Keywords: students, physical education, testing, physical training.

 

Анотація

 

Стаття присвячена вивченню фізичної підготовленості студентів. Проаналізовано сучасний стан проблеми, роботи науковців за даною проблематикою. Визначено рівень фізичної підготовленості 60 студентів четвертого року навчання на початку навчального року. Враховуючи недостатню фізичну підготовленість студентів, заплановано розробити підходи до організації занять з фізичного виховання студентів, які б ґрунтувалися на комплексному застосуванні традиційних засобів фізичного виховання і сучасних видів без додаткових фінансових витрат та обсягу академічних годин.

 

Ключові слова: студенти, фізичне виховання, тестування, фізична підготовленість.


Keywords


студенти, фізичне виховання, тестування, фізична підготовленість, students, physical education, testing, physical training.

References


Література

Башавець Н.А. Стан захворюваності сучасної студентської молоді та шляхи його поліпшення // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2011. – № 7. – С. 6–10.

Білоус Т.Л. Рівень фізичного розвитку і фізичної підготовленості студентів Сумської філії ХНУВС, як фактор, що сприяє пристосуванню організму до здорового способу життя // Теорія та методика фізичного виховання. – 2009. – № 9. – С. 45–49.

Головатенко О.М., Олексієнко Я.І., Дудник І.О. Фізична підготовленість студентів ВНЗ: методика розвитку та удосконалення. – Черкаси: Видавничий відділ ЧІБС, 2013. – 70 с.

Григус І.М., Петрук Л.А. Оцінка показників фізичного розвитку та функціонального стану студенток спеціальної медичної групи // Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(10):158-169.

Григус І. Покращення фізичної підготовленості, функціонального стану та фізичної працездатності підлітків // Нова педагогічна думка. – 2014. – № 1. – С. 110–113.

Євтух М.І., Григус І.М. Аналіз стану фізичної підготовленості студентів ВНЗ // Спортивна наука України, 2011. – № 9. – С. 62–67.

Іваночко О.Ю., Магльований А.В., Кунинець О.Б., Дзівенко О.А., Рибак В.П. Моделювання фізичних навантажень студенток // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2010. – С. 145–151.

Колос М.А. Корекція функціональних порушень опорно-рухового апарату студентів у процесі фізичного виховання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : спец. 24.00.02 – Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення. − Д., 2010. – 19 с.

Магльований А.В., Шимечко І.М., Боярчук О.М., Мороз Є.І. Динаміка показників фізичного здоров’я студентів, які займаються силовими вправами // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. – 2011. – № 1. – С. 80–83.

Тулайдан В.Г. Вплив фізичної активності на якість життя студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту: спец. 24.00.02 – Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення». – Л, 2013. – 20 с.

Grygus I., Kuczer Т. Optymalizacja sprawności fizycznej studentów z różnymi rodzajami autonomicznego układu nerwowego // Journal of Health Sciences. – 2013. – Vol. 3. – № 10. – S. 583–604.

References in transliteration

Bašavecʹ N.A. Stan zaxvorjuvanosti sučasnoji studentsʹkoji molodi ta šljaxy joho polipšennja // Pedahohika, psyxolohija ta medyko-biolohični problemy fizyčnoho vyxovannja i sportu. – 2011. – # 7. – S. 6–10.

Bilous T.L. Rivenʹ fizyčnoho rozvytku i fizyčnoji pidhotovlenosti studentiv Sumsʹkoji filiji XNUVS, jak faktor, ščo spryjaje prystosuvannju orhanizmu do zdorovoho sposobu žyttja // Teorija ta metodyka fizyčnoho vyxovannja. – 2009. – # 9. – S. 45–49.

Holovatenko O.M., Oleksijenko Ja.I., Dudnyk I.O. Fizyčna pidhotovlenistʹ studentiv VNZ: metodyka rozvytku ta udoskonalennja. – Čerkasy: Vydavnyčyj viddil ČIBS, 2013. – 70 s.

Grygus I.M., Petruk L.A. Ocinka pokaznykiv fizyčnoho rozvytku ta funkcionalʹnoho stanu studentok specialʹnoji medyčnoji hrupy // Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(10):158-169.

Grygus I. Pokraščennja fizyčnoji pidhotovlenosti, funkcionalʹnoho stanu ta fizyčnoji pracezdatnosti pidlitkiv // Nova pedahohična dumka. – 2014. – # 1. – S. 110–113.

Jevtux M.I., Grygus I.M. Analiz stanu fizyčnoji pidhotovlenosti studentiv VNZ // Sportyvna nauka Ukrajiny, 2011. – # 9. – S. 62–67.

Ivanočko O.Ju., Mahlʹovanyj A.V., Kunynecʹ O.B., Dzivenko O.A., Rybak V.P. Modeljuvannja fizyčnyx navantaženʹ studentok // Visnyk Černihivsʹkoho deržavnoho pedahohičnoho universytetu imeni T.H. Ševčenka. Serija: Pedahohični nauky. Fizyčne vyxovannja ta sport. – Černihiv, 2010. – S. 145–151.

Kolos M.A. Korekcija funkcionalʹnyx porušenʹ oporno-ruxovoho aparatu studentiv u procesi fizyčnoho vyxovannja : avtoref. dys. na zdobuttja nauk. stupenja kand. nauk z fiz. vyxovannja i sportu : spec. 24.00.02 – Fizyčna kulʹtura, fizyčne vyxovannja riznyx hrup naselennja. − D., 2010. – 19 s.

Mahlʹovanyj A.V., Šymečko I.M., Bojarčuk O.M., Moroz Je.I. Dynamika pokaznykiv fizyčnoho zdorovja studentiv, jaki zajmajutʹsja sylovymy vpravamy // Pedahohika, psyxolohija ta med.-biol. probl. fiz. vyxovannja i sportu. – 2011. – # 1. – S. 80–83.

Tulajdan V.H. Vplyv fizyčnoji aktyvnosti na jakistʹ žyttja studentiv vyščyx navčalʹnyx zakladiv III-IV rivniv akredytaciji: avtoref. dys. na zdobuttja nauk. stupenja kand. nauk z fiz. vyxovannja i sportu: spec. 24.00.02 – Fizyčna kulʹtura, fizyčne vyxovannja riznyx hrup naselennja». – L, 2013. – 20 s.

Grygus I., Kuczer Т. Optymalizacja sprawności fizycznej studentów z różnymi rodzajami autonomicznego układu nerwowego // Journal of Health Sciences. – 2013. – Vol. 3. – № 10. – S. 583–604.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Journal of Education, Health and Sport

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)