Czynniki ryzyka zakażenia HCV oraz metody profilaktyki = Risk factors of HCV infection and methods of prevention

Marta Estera Kowalska, Paweł Kalinowski, Urszula Bojakowska

Abstract


Kowalska Marta Estera, Kalinowski Paweł, Bojakowska Urszula. Czynniki ryzyka zakażenia HCV oraz metody profilaktyki = Risk factors of HCV infection and methods of prevention. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(1):327-332. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.45400

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3359

https://pbn.nauka.gov.pl/works/710941

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 01.01.2016. Revised 12.01.2016. Accepted: 31.01.2016.

 

 

 

Czynniki ryzyka zakażenia HCV oraz metody profilaktyki

Risk factors of HCV infection and methods of prevention

 

Marta Estera Kowalska, Paweł Kalinowski, Urszula Bojakowska

 

Samodzielna Pracownia Epidemiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Independent Epidemiology Unit, Medical University of Lublin

 

 

 

 

 

dr n. o zdr. Marta Estera Kowalska,

dr hab. n. med. Paweł Kalinowski,

mgr Urszula Bojakowska

Samodzielna Pracownia Epidemiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Independent Epidemiology Unit, Medical University of Lublin

 

 

 

Słowa kluczowe: wirusowe zapalenie wątroby typu C, edukacja, profilaktyka.

Key words: hepatitis C, education, prevention.

 

Streszczenie

Wirusowe zapalenie wątroby typu C stanowi obecnie jedno z największych zagrożeń epidemiologicznych, które wymaga skutecznych działań w zakresie profilaktyki, edukacji społeczeństwa w tym zakresie oraz poprawy dostępności do nowych metod terapeutycznych. Poznając czynniki ryzyka oraz grupy populacji o wysokim ryzyku zakażenia HCV, profilaktyka w tym zakresie może być bardziej skuteczna. Celem pracy jest przedstawienie dróg przenoszenia wirusa oraz metod zapobiegania zakażeń HCV.

 

Summary

Hepatitis C is one of the greatest epidemiological threats at present which requires effective actions in the prevention and education of the society in this respect and improved access to therapeutic new methods. Recognizing the risk factors and population groups at high risk of HCV infection prevention in this area can be more effective. The aim of this study was to present the routes of transmission and methods of prevention of HCV infection.


Keywords


wirusowe zapalenie wątroby typu C; edukacja; profilaktyka; hepatitis C; education; prevention.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Magdzik W. Wirusowe zapalenie wątroby typu C. Najbardziej istotne aspekty epidemiologiczne. Prz Epidemiol. 2006; 60: 751-757.

World Health Organization. Fact sheet N°164. Updated April 2014. Hepatitis C - http://who.int/mediacentre/factsheets/fs164/en/ (dostęp: 10.01.2016).

World Health Organization. Guidelines for the screening, care and treatment

of persons with Hepatitis C infection. 2014 -http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/111747/1/9789241548755_eng.pdf?ua=1&ua=1 (dostęp: 10.01.2016).

Stępień M., Rosińska M. Badania rozpowszechnienia HCV w Polsce – gdzie jesteśmy? Prz Epidemiol. 2011; 65: 15-20.

Godzik P., Kołakowska A., Madaliński K. i wsp. Rozpowszechnienie przeciwciał anty HCV wśród osób dorosłych Polsce – wyniki badania przekrojowego w populacji ogólnej. Prz Epidemiol. 2012; 66: 575-580.

Juszczyk J. Wirusowe zapalenia wątroby. PZWL, Warszawa 1996: 219-292.

Halota W., Pawłowska M. Wirusowe zapalenia wątroby typu C. Monografia

dla studentów i lekarzy. Termedia, Poznań 2009.

Alberti A., Benvegnu L. Management of hepatitis C. J Hepatol. 2003; 38: 104-118.

Serafińska S., Simon K. Zakażenia wirusami pierwotnie hepatotropowymi. Przewlekłe wirusowe zapalenia wątroby. W: Simon K. (red.) Zakaźne choroby wątroby i dróg żółciowych. Termedia, Poznań 2011: 34-40.

Madaliński K., Flisiak R., Halota W. i wsp. Diagnostyka laboratoryjna zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu C. Rekomendacje Polskiej Grupy Roboczej 2012/2013. J Lab Diagn. 2013; 49 (1): 65-70.

Esteban J., Sauleda S., Quer J. The changing epidemiology of hepatitis C virus infection in Europe. J Hepatol. 2008; 48: 148-162.

Reducing hepatitis C injecting and sexual risk behaviours among females who inject drugs in Europe (REDUCE): translating evidence into practice Final Report 2013 - http://thereduceproject.imim.es/ (dostęp: 15.01.2016).

Flisiak R., Halota W., Horban A. i wsp. Prevalence and fisk factors of HCV infection in Poland. Eur J Gastroenterol Heaptol 2011; 23:1213-1217.

Mast E., Alter M.J., Margolis H.S. Strategies to prevent and control hepatitis B

and C virus infections: a global perspective. Vaccine 1999; 17(13-14): 1730-3.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Journal of Education, Health and Sport

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)