Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z atopowym zapaleniem skóry = Nurse’s role in taking care of a patient with atopic dermatitis

Karolina Filipska, Iwona Zalewska, Natalia Ciesielska, Remigiusz Sokołowski, Marta Podhorecka, Walery Zukow

Abstract


Filipska Karolina, Zalewska Iwona, Ciesielska Natalia, Sokołowski Remigiusz, Podhorecka Marta, Zukow Walery. Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z atopowym zapaleniem skóry = Nurse’s role in taking care of a patient with atopic dermatitis. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(1):229-240. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.45344

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3357

https://pbn.nauka.gov.pl/works/710179

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 15.12.2015. Revised 12.01.2016. Accepted: 25.01.2016.

 

Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z atopowym zapaleniem skóry

Nurse’s role in taking care of a patient with atopic dermatitis

 

Karolina Filipska1, Iwona Zalewska1, Natalia Ciesielska1, Remigiusz Sokołowski2, Marta Podhorecka1, Walery Zukow3

 

1Katedra i Klinika Geriatrii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika Collegium Medicum, Bydgoszcz

2Katedra Higieny, Epidemiologii i Ergonomii, Zakład Ergonomii i Fizjologii Wysiłku Fizycznego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika Collegium Medicum, Bydgoszcz

3Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

Słowa kluczowe: atopowe zapalenie skóry, psychologiczne aspekty chorób, świąd, rola pielęgniarki.

Keywords: atopic dermatitis, psychological aspects of diseases, itching, nurse’s role.

 

Streszczenie

Wstęp. Atopowe zapalenie skóry (AZS, ang. atopic dermatitis) jest chorobą alergiczną o przewlekłym i nawracającym przebiegu. Toczący się proces chorobowy dotyczy naskórka i skóry właściwej. AZS to najpowszechniej występująca przewlekła choroba zapalna dzieci, której patogeneza nie jest do końca poznana. Uznaje się, że na rozwój choroby składają się czynniki genetyczne, immunologiczne, oraz środowiskowe.

Cel. Przedstawienie roli pielęgniarki w opiece nad pacjentem z atopowym zapaleniem skóry.

Materiał i metody. Dokonano przeglądu 43 doniesień naukowych – artykuły badawcze i poglądowe oraz literatura współczesna - obejmujących swą tematyką rolę pielęgniarki w opiece nad pacjentem z atopowym zapaleniem skóry. Posługując się słowami kluczowymi: atopowe zapalenie skóry, psychologiczne aspekty chorób, świąd rola pielęgniarki przeszukano bazy bibliograficzne  Ebsco, ScienceDirect, SpringerLink, Medline.

Wyniki. Zadania pielęgnacyjno-opiekuńcze wynikają z poszczególnych symptomów AZS. Wśród założeń opieki pielęgniarskiej wymienia się: zmniejszenie świądu i suchości skóry;  zminimalizowanie zaburzeń sennych; obniżenie ryzyka wtórych nadkażeń bakteryjnych, wirusowych lub grzybiczych; oraz kompleksowa edukacja chorego i jego rodziny w celu szybszej rekonwalescencji i wydłużenia okresów remisji.

Wnioski. AZS wpływa negatywnie na domenę fizyczną, psychiczną i społeczną chorego. Ze względu na swoją przewlekłość oraz szerokie roz­powszechnienie należy do jednego z największych wyzwań zarówno dla pielęgniarki jak i całego zespołu terapeutycznego. Skuteczne leczenie dermatologiczne, właściwa opieka pielęgnacyjna i psychologiczna, oraz edukacja powinny stanowić stały element kompleksowej opieki nad chorym z AZS.

 

 

Summary

Introduction. Atopic dermatitis (AD) is an allergic disease of chronic and recurrent course. Progressing disease refers to the epidermis and dermis. AD is the most commonly occurring chronic inflammatory disease of children, whose pathogenesis is not fully understood. It is recognized that the development of the disease consists of genetic, immunologic, and environmental factors.

Purpose. Presentation of the role of nurses in the care of patients with atopic dermatitis.

Materials and methods. A review of 43 scientific reports - research articles and opinion articles and contemporary literature - including its theme the role of nurses in the care of patients with atopic dermatitis. Using the key words: atopic dermatitis, psychological aspects of the disease, pruritus, the role of nurses searched bibliographic databases EBSCO, ScienceDirect, SpringerLink, Medline.

Results. The tasks of nursing care stem from individual symptoms of AD. Among the objectives of nursing care are: reducing itching and dry skin; minimizing distortions dream; reducing the risk of Second bacterial, viral or fungal infections; and comprehensive education of the patient and his family for faster recovery and longer periods of remission.

Conclusions. AD domain negatively affects physical, mental and social of the patient. Due to its excessive length and wide dissemination is one of the biggest challenges for both the nurses and the entire therapeutic team. Effective treatment of dermatological, proper home care and psychological care, and education should be a regular part of comprehensive care for patients with AD.


Keywords


atopowe zapalenie skóry, psychologiczne aspekty chorób, świąd, rola pielęgniarki, atopic dermatitis, psychological aspects of diseases, itching, nurse’s role.

Full Text:

PDF

References


Mrozowski T. Pielęgnacja skóry wrażliwej i alergicznej, w tym atopowej. Świat farmacji. 2010; 05 (54): 11-15.

Bayliss M, Bree A, Chern P. Dermatologia pediatryczna: diagnostyka i leczenie, tłum. A. Kaszuba, M. Ziarkiewicz, red. A. Kaszuba, Lublin: Czelej; 2007: 51-56.

Bernatowska E, Rokicka-Milewska R. ABC chorób wieku dziecięcego. Warszawa: PZWL; 2012: 305-311.

Deckert S, Kopkow C, Schnitt J. Nonallergic comorbidities of atopic eczema: an overview of systematic review. Allergy. 2014; 69: 37-45.

Jabłońska S, Majewski S. Choroby skóry i przenoszone drogą płciową. Warszawa: PZWL; 2008: 179-185.

Małczyńska T. Atopowe zapalenie skóry (AZS) u dzieci- wskazówki praktyczne. Standardy medyczne- pediatria. 2011; 8 (6): 911-920.

Silny P, Czarnecka-Operacz M, Silny W. Znaczenie reakcji alergicznej typu natychmiastowego wywołanej przez alergeny powietrznopochodne w atopowym zapaleniu skóry. Pol Merk Lek. 2004; 16: 245-50.

Silny P, Czarnecka-Operacz M, Silny W. Ocena stanu klinicznego oraz wyników oznaczeń stężenia całkowitej immunoglobuliny E w surowicy chorych na atopowe zapalenie skóry uczulonych na alergeny powietrznopochodne. Pol Merk Lek. 2004; 102: 608-14.

Silny W, Czarnecka-Operacz M. Etiopathogenesis of atopic dermatitis. Int Rev Allergol Clin Immunol. 1999; 5: 159-62.

Larsen FS, Holm NV, Henningsen K. Atopic dermatitis:a genetic-epidemiologic study in a population – based twin sample. J Am Dermatol. 1986; 15: 487-94.

Lee YA, Wahn U, Kehrt R, i wsp. A major susceptibility locus for atopic dermatitis maps to chromosome 3q21. Nat Genet. 2000; 26: 470-3.

Cookson WO, Ubhi B, Lawrence R, i wsp. Genetic linkage of childhood atopic dermatitis to psoriasis susceptibility loci. Nat Genet. 2000; 27: 372-3.

Bradley M, Soderhall C, Luthman H, i wsp. Susceptibility loci for atopic dermatitis on chromosomes 3, 13, 15, 17 and 18 in a Swedish population. Hum Mol Genet. 2002; 11: 1539-48.

Silny W, Czarnecka-Operacz M. Aktualne poglądy na patomechanizm i leczenie atopowego zapalenia skóry. Acta Pneumonol Allergol Ped. 2003; 6, 2: 67-70.

Nowicki R. Atopowe zapalenie skóry w praktyce. Wrocław: Cornetis; 2013: 1-6, 71-76, 100-127.

Kułak-Krajewska E, Szczepański M. Atopowe zapalenie skóry: problemy pielęgnacyjne. Łomża: Państwowa Wyższa Szkoła informatyki i przedsiębiorczości w Łomży; 2007: 18-32, 41-50.

Kuna P, Majak P, Narbutt J, Woźniacka A. Marsz atopowy: od AZS do astmy, Czy możliwa jest prewencja?. Dermatologia dziecięca. 2014; 2: 78-84.

Ring J, Darsow U. Atopowe zapalenie skóry. Braun Falo. Dermatologia. Burgdorf WHC, Plewig G, Wolff HH, Landhaler M, Braun-Falo O (red.). Lublin: Czelej; 2010: 424-41.

Silny W. Atopowe zapalenie skóry. Poznań: Termedia; 2012: 179-268.

Darsow U, Lubbe J, Taieb A, i wsp. Position paper on diagnosis and treatment of atopic dermatitis. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2005; 19: 286-95.

Szepietowski J. Atopowe zapalenie skóry: aspekty terapeutyczne. Standardy Medyczne; 2003.

Placek W. Rola podłoy i emolientów w profilaktyce i przywracaniu bariery naskórkowej. Dermatologia estetyczna. 1999; 1 (2): 72-78.

Eichenfield LF, Lucky AW, Boguniewicz M, i wsp. Safety and efficacy of pimecrolimus (ASM 981) cream 1% in the treatment of mild and moderate atopic dermatitis in children and adolescents. J Am Acad Dermatol. 2002; 46: 495-504.

Proksch E, Lachapelle JM. The management of dry skin with topical emollients – recent perspectives. J Dtsch Dermatol Ges. 2005; 3: 768-74.

Tyc-Zdrojewska E, Trznadel-Grodzka E, Kaszuba A. Wpływ przewlekłych chorób skóry na jakość życia pacjentów. Dermatol Klin. 2011; 13: 155–160.

Kasznia-Kocot J, Reichmann K, Wypych-Ślusarska A. Wybrane aspekty jakości życia w atopowym zapaleniu skóry. Med Środ. 2014; 17: 42–51.

Czyż P, Furgał M, Nowobilski R, i wsp. Znaczenie wybranych zmiennych psychologicznych i osobowościowych w przebiegu astmy oskrzelowej alergicznej i niealergicznej. Psychiatr Pol. 2014; 48: 1047–1058.

Szepietowski J, Reich A. Świąd. Patomechanizm, klinika, leczenie. Poznań: Termedia; 2010.

Bogaczewicz J, Kuryłek A, Woźnicka A, i wsp. Psychoneuroimmunologia a skóra. Dermatol Klin. 2008; 10: 108–111.

Krajewska-Kułak E, Łukaszuk C. Pielęgniarstwo dermatologiczne – co nowego. Wsparcie psychospołeczne. In: Szepietowski J, Reich A (eds.): Dermatologia – co nowego?. Wrocław: Cornetis; 2009: 234–257.

Czerwionka-Szaflarska M, Adamska I, Kupczyk K. Wyprysk atopowy jako jeden z objawów alergii pokarmowej u dzieci. Forum Medycyny Rodzinnej. 2010; 4 (3): 181–188.

Devenney I. Assessing eczema and food allergy in young children. Linkőping: University Medical Dissertation; 2006.

Miniszewska J. Psychologiczne aspekty chorób skóry. Zasępa E (red.). Choroba, niepełnosprawność, cierpienie oraz postawy wobec nich w teorii i w badaniach. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej; 2010: 230–243.

Kmieć ML, Broniarczyk-Dyła G. Aspekty psychologiczne związane z atopowym zapaleniem skóry. Derm Klin. 2009; 11: 237-40.

Mann MA, Naureen S, Saddiqua A. Anxiety, depression and selfesteem among chronic skin patients. APMC. 2010; 4: 159–165.Kimata H. Prevalence of suicidal ideation in patients with atopic dermatitis. Suicide Life Threat Behav. 2006; 36: 120–124.

Teresiak E, Czarnecka-Operacz M, Jenerowicz D. Wpływ nasilenia stanu zapalnego na jakość życia rodzinnego chorych na atopowe zapalenie skóry. Post Dermatol Alergol. 2006; 23: 249–257.

Januszewska E. Psychosomatyczne aspekty choroby skóry (neurodermitis). Szewczyk L, Kulik A (red.). Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości. Psychosomatyka. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL; 2001: 79–96.

Shaw M, Morrell DS, Goldsmith LA. A study of targeted enhanced patient care for pediatric atopic dermatitis (STEP PAD). Pediatr Dermatol. 2008; 25: 19-24.

Eichenfield L.F, Totri C. Optymalizacja wyników leczenia atopowego zapalenia skóry. Dermatologia i kosmetologia. 2014; 9 (35): 8-16.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Journal of Education, Health and Sport

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)