Ocena wiedzy na temat opóźnionej bolesności mięśniowej w sporcie = Assessment of knowledge on delayed onset muscle soreness in sports

Bartosz Kochański, Krystian Kałużny, Anna Kałużna, Magdalena Hagner-Derengowska, Łukasz Wołowiec, Walery Zukow, Wojciech Hagner

Abstract


Kochański Bartosz, Kałużny Krystian, Kałużna Anna, Hagner-Derengowska Magdalena, Wołowiec Łukasz, Zukow Walery, Hagner Wojciech. Ocena wiedzy na temat opóźnionej bolesności mięśniowej w sporcie = Assessment of knowledge on delayed onset muscle soreness in sports. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(1):241-250. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.45351

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3345

https://pbn.nauka.gov.pl/works/710295

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 15.12.2015. Revised 12.01.2016. Accepted: 25.01.2016.

 

 

Ocena wiedzy na temat opóźnionej bolesności mięśniowej w sporcie

Assessment of knowledge on delayed onset muscle soreness in sports

 

Bartosz Kochański1, Krystian Kałużny1, Anna Kałużna1, Magdalena Hagner‑Derengowska1,2, Łukasz Wołowiec3, Walery Zukow4, Wojciech Hagner1

 

1Katedra i Klinika Rehabilitacji, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

2Katedra Neuropsychologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

3II Katedra Kardiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

4Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

Streszczenie

 

Wstęp. Zjawisko bolesności mięśniowej jest poważnym problemem i wyzwaniem dla współczesnej medycyny sportowej. Wyróżnia się dwa typy bolesności mięśniowej: wczesną i opóźnioną. Bolesność mięśniowa wczesna występuje podczas wysiłku fizycznego i ustępuje po jego zakończeniu. Opóźniona bolesność mięśniowa (ang. DOMS – delayed onset muscle soreness) charakteryzuje się występowaniem szeregu dolegliwości ok. 24-48 godzin od wysiłku fizycznego utrzymujących się około 5-7 dni

Cel pracy. Celem pracy jest ocena wiedzy na temat opóźnionej bolesności mięśniowej wśród osób uprawiających sport zawodowo oraz amatorsko.

Materiał i metody. Badania przeprowadzono na grupie 50 sportowców (25 zawodowców
i 25 amatorów) w wieku 27,38 (+- 7,53). Badania były przeprowadzone na osobach dorosłych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Oceny wiedzy na temat opóźnionej bolesności mięśniowej w sporcie dokonano z wykorzystaniem autorskiej ankiety.

Wyniki. 94% badanych doświadczyła opóźnionej bolesności mięśniowej
i zna objawy związane z tym zjawiskiem. Większość badanych zna i stosuje formy redukcji
i zapobiegania DOMS, jednak aż 74% wśród zawodowców oraz 90% wśród amatorów błędnie uważa kwas mlekowy za przyczynę powstawania opóźnionej bolesności mięśniowej. Nie wykazano korelacji pomiędzy poziomem wiedzy, a płcią, wiekiem oraz miejscem zamieszkania. Wiedza zawodowców na temat opóźnionej bolesności mięśniowej jest istotnie większa (p<0,05), niż wiedza amatorów.

Wnioski. 1. Wiedza na temat opóźnionej bolesności mięśniowej wśród sportowców jest niedostateczna. 2. Większość sportowców nie ma wiedzy na temat mechanizmu powstawania opóźnionej bolesności mięśniowej, jednak zna i stosuje formy jej zapobiegania i redukcji.
3. Wiedza na temat opóźnionej bolesności mięśniowej jest istotnie większa u osób uprawiających sport zawodowo.

 

Abstract

 

Introduction. The phenomenon of muscle soreness is a serious problem and challenge for modern sports medicine. There are two types of muscle soreness: early and delayed. Early muscle soreness occurs during physical exertion and relieved after its completion. Delayed onset muscle soreness is characterized by the presence of a series of ailments approx. 24-48 hours of exercise sustained about 5-7 days.

Aim of the study. The aim of the study is to evaluate knowledge on delayed onset muscle soreness in sports.

Materials and methods. The study was conducted on a group of 50 athletes  (25 professionals and 25 amateurs ) aged 27.38 (+ - 7.53). Studies have been conducted on adults with full legal capacity. Assessment of knowledge on delayed muscle soreness in sports has been using the author's survey.

 

Results. 94% of patients experienced delayed onset muscle soreness and they know the symptoms associated with this phenomenon. The majority of respondents know and apply the form of reducing and preventing DOMS, but 74% professionals and 90% amateurs incorrectly believe lactic acid as the cause of delayed onset muscle soreness. There was no correlation between the level of knowledge and gender, age and place of residence. Knowledge professionals on delayed muscle soreness is significantly higher (p <0.05) than knowledge amateurs.

Conclusions. 1. Knowledge of delayed muscle soreness in athletes is insufficient. 2. Most of athletes do not have knowledge about the mechanism of delayed muscle soreness, but know and apply the forms of its prevention and reduction. 3. Knowledge of delayed muscle soreness is significantly higher in people practicing sport professionally.

 

Słowa kluczowe: opóźniona bolesność mięśniowa, ocena wiedzy.

Keywords: delayed muscle soreness, assessment of knowledge.


Keywords


opóźniona bolesność mięśniowa, ocena wiedzy, delayed muscle soreness, assessment of knowledge.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Amir H Bakhtiary, Ziaeddin Safavi-Farokhi, Atefeh Aminian-Far.: Influence of vibration on delayed onset of muscle soreness following eccentric exercise. Br J Sports Med 2007; 41:145–148.

Jaskólska A., Bogucka M., Świstak Renata, Jaskólski A.: Mechanizmy powstawania, objawy i następstwa opóźnionej bolesności mięśni szkieletowych (DOMS). Medicina Sportiva 2002, Vol. 6, (4), 189-201.

Spodaryk K.: The effect of extremely weak puls electromagnetic field treatments upon signs and symptoms of delayed onset muscle soreness; a placebo controlled clinical double blind study. Med Sportiva 2002, 6, 9.

Sellwood K., Brukner P., Williams D., Nicol A., Hinman R.: Ice-water immersion and delayed-onset muscle soreness: a randomised controlled trial. Br J Sports Med 2007;41:392–397.

Miles M.P., Clarkson P.M., Smith L.L, i wsp. Serum creatine kinase activity in males and females following 2 bouts of eccentric exercise. Med. Sci. Sport. Exerc. 1994, 26: 168.

Malm Ch., Nyberg P., Engstrom M. i wsp. Immunological changes in human skeletal muscle and blood after eccentric exercise and multiple biopsies. J.Physiol 2000, 259: 243-262.

Jaskólska A., Świstak R., Bogucka M., Jaskólski A.: Metody redukcji oraz prewencji opóźnionej bolesności mięśniowej (DOMS), Przegląd Lekarski 2003, 60, 5, 353-358.

Stupka N., Lowther S., Choreyko K. I wsp.: Gender differences in muscle inflammation agter eccentric exercise. J. Appl. Physiol. 89:2325-2332, 2000.

Armstrong R.B. Initial events in exercise – induced muscular injury. Med. Sci. Sports Exerc. 22: 429-435, 1990.

Hillbert J.E., Sforzo G.A., Swensen T.: The effects of massage on delayed onset muscle soreness. Brit. J. Sports Med. 2003; 37: 72-75.

Eston R., Peters D.: Effect of cold water immersion on the symptoms of exercise-induced muscle damage. Sports Sci. 1999, 17, 231.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Journal of Education, Health and Sport

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)