Znaki towarowe w sporcie = Trademarks in sports

Krzysztof M. Westfal

Abstract


Westfal Krzysztof M. Znaki towarowe w sporcie = Trademarks in sports. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(12):666-677. eISSN 2391-8306.

DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.44781

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%2812%29%3A666-677

https://pbn.nauka.gov.pl/works/695075

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Original Text published © The Author (s) 2015 Westfal Krzysztof M. Znaki towarowe w sporcie Trademarks in sports. Quality in Sport 2015;1(4):63-71. eISSN 2450-3118.

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport (null) 2391-8306 7

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 20.12.2015. Revised 25.12.2015. Accepted: 29.12.2015.


Krzysztof M. Westfal

Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Znaki towarowe w sporcie

Trademarks in sports

 

 

 

Streszczenie

Przez uzyskanie prawa ochronnego na krajowy znak towarowy, rozumie się używanie znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze RP. Natomiast analogiczne uprawnienie wynikające z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, dotyczy stosowania znaku na terytorium całej Wspólnoty. Używanie znaku towarowego polega w szczególności na umieszczaniu tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem oraz posługiwaniu się takim znakiem w celu reklamy. W dobie wielkich pieniędzy, które bezsprzecznie rządzą dzisiejszym sportem, prawa ze znaków towarowych, obok praw do transmisji z wydarzeń sportowych, zyskują dla wszystkich sportowych jednostek organizacyjnych znaczenia kluczowego. Kluby, związki i federacje sportowe czerpią zyski z praw do znaków towarowych, głównie poprzez udzielanie przedsiębiorcom licencji na ich używanie. Proces ten najłatwiej zaobserwować  przy okazji organizacji dużych wydarzeń sportowych.

Jako cel badań niżej podpisany obrał wskazanie prawnych zasad zarządzania znakami towarowymi w sporcie, w obliczu ich ciągle rosnącego znaczenia. Publikacja obejmie prezentację sposób i zasady wykorzystywania zarejestrowanych już znaków sportowych przez sportowe jednostki organizacyjne, a także płynących stąd korzyści. Realizacja celu badawczego będzie dokonywana, przede wszystkim, przy zastosowaniu metody dogmatycznej. Analizie poddane zostaną akty prawa krajowego i unijnego. Podejmowana problematyka rodzi jednak konieczność uwzględnienia dorobku także innych nauk, zwłaszcza marketingu, biznesu i ekonomii. Wśród materiałów poddanych analizie, oprócz aktów prawa powszechnie wymienić należy także dane zgromadzonych w rejestrach znaków towarowych UP RP i OHIM. Za główny wniosek płynącym z niniejszego opracowania uznać należy konstatację, iż jakość w nowoczesnym sporcie przejawia się również, a w kwestii finansowej być może przede wszystkim, w jakości zarządzania znakami towarowymi.

 

Abstract

                    By getting the right protection for national trade mark, it is understood use of the mark for profit or for professional purposes throughout the territory of Poland. In contrast, a similar right conferred by a Community trade mark, concerns the application of the mark throughout the Community. Use of the mark is in particular the placement of the sign to the goods covered by the right of protection or their packaging, delivering and placing the goods on the market, import or export, as well as offering or providing services under that mark and the use of such a sign for advertising purposes. In the era of big money that undoubtedly govern the sport today, the law of trademarks, beside the rights to broadcast sporting events, gaining for all sporting significance of key organizational units. Clubs, associations and sports federations benefit from trademark rights, principally through the granting of licenses to entrepreneurs to use them. This process is most easily seen by the way the organization of major sporting events.

                    As the aim of the research undersigned has chosen an indication of the legal rules governing trademarks in sports, in the face of ever increasing significance. The publication will include a presentation method and rules for the use of sports characters already registered by sports entities, as well as the benefits flowing from here. The implementation of the research will be carried out primarily by the method dogmatic. The analysis will be subject to national laws and EU. Taken the issue arises, however, need to take into account the achievements of other sciences, especially marketing, business and economics. Among the materials analyzed, in addition to the acts of commonly mention should also be stored in the data registers trademarks UP RP and OHIM. Behind the main conclusion flowing from this report should be regarded assertion that quality in modern sports, also manifests itself, and the financial aspects, perhaps above all, the quality of management of trademarks.

 

 

Słowa kluczowe: OHIM, sport, prawo własności przemysłowej, Urząd Patentowy, znaki towarowe

 

Keywords: OHIM, sport, industrial property rights, patent office, trademarks


Keywords


OHIM, sport, prawo własności przemysłowej, Urząd Patentowy, znaki towarowe, industrial property rights, patent office, trademarks.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U.2014.715).

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U.2013.1410).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U.UE.L.2009.78.1).

P. Kostański, Komentarz do art. 120, [w:] Prawo własności przemysłowej. Komentarz. Wyd. 1., (red.) P. Kostański, C.H. Beck, Warszawa, 2010, Legalis

Internet, http://www.polskatimes.pl/artykul/470911,kibice-oburzeni-strojami-reprezentacji-orzel-na koszulkach-kadry-a-nie-logo-pzpn,id,t.html?cookie=1, [Dostęp: 07.02.2015 r.].

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. 2007.251.1885 z późn. zm.).

http://www.lechpoznan.pl/news/rehasport,clinic,zaprasza#.VNYWT51wu6M [Dostęp: 07.02.2015 r.].

Internet, http://investor.turkishairlines.com/documents/ThyInvestorRelations/kurumsal/faaliyet-raporu/2010/en/m-6-8-1.html, [Dostęp: 07.02.2015 r.].

Internet, http://www.carlsberg.pl/#/CarlsbergFootball, [Dostęp: 07.02.2015 r.].

http://www.fifa.com/aboutfifa/organisation/news/newsid=101197/, [Dostęp: 07.02.2015 r.].

Raport finansowy UEFA za lata 2012/2013, s. 6, źródło: Internet, http://www.uefa.org/MultimediaFiles/Download/uefaorg/Administration/02/07/89/16/2078916_DOWNLOAD.pdf, [Dostęp 07.02.2015 r.].

Internet – http://techlaw.pl/wizerunek-pilkarza-a-prawo/, [Dostęp: 07.02.2015 r.].


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015 Quality in Sport

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)