Zarys problematyki wyłączenia odpowiedzialności karnej sprawcy wypadku sportowego = Exclusion of criminal liability of sports participants for sport injuries

Paweł Cegliński

Abstract


Cegliński Paweł. Zarys problematyki wyłączenia odpowiedzialności karnej sprawcy wypadku sportowego = Exclusion of criminal liability of sports participants for sport injuries. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(12):647-655. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.44760

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%2812%29%3A647-655

https://pbn.nauka.gov.pl/works/694775

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Original Text published © The Author (s) 2015. Cegliński Paweł. Zarys problematyki wyłączenia odpowiedzialności karnej sprawcy wypadku sportowego = Exclusion of criminal liability of sports participants for sport injuries. Quality in Sport. 2015;1(4):46-53. eISSN 2450-3118.

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015). 755 Journal of Education, Health and Sport (null) 2391-8306 7

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 20.12.2015. Revised 25.12.2015. Accepted: 29.12.2015.


 

Paweł Cegliński

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Zarys problematyki wyłączenia odpowiedzialności karnej

sprawcy wypadku sportowego

Exclusion of criminal liability of sports participants for sport injuries

 

 

 

Streszczenie

                Niniejszy artykuł dotyczy jednego z wielu problemów prawa karnego, którym jest odpowiedzialność karna sprawcy wypadku sportowego. Wywód oparto na najpowszechniej aprobowanej w nauce i praktyce koncepcji kontratypu dozwolonego ryzyka sportowego. W badaniach posłużono się metodą studiowania i analizy polskiej literatury przedmiotu. Rozważania teoretyczne uzupełniono przykładami empirycznymi.

 

Słowa kluczowe: wypadek sportowy, prawo karne, ryzyko sportowe, wyłączenie bezprawności kryminalnej

 

 

 

Abstract

                This paper deals with one of the criminal law problems, which is criminal liability of sports participants for injuries occuring during the practice of a sport. This article aims to provide a brief summarization of the most important conception explaining this problem in Polish law – sport risk as a circumstance excluding criminal liability. The research is supported by the analysis of Polish literature. There are also some empirical examples involved.

 

Keywords: sport injuries, criminal law, sport risk, exclusion of criminal liability


Keywords


wypadek sportowy, prawo karne, ryzyko sportowe, wyłączenie bezprawności kryminalnej, sport injuries, criminal law, sport risk, exclusion of criminal liability.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Bojarski M., Glosa do postanowienia SN z dnia 7 stycznia 2008 r., sygn.. akt V KK 158/07, OSP 2008, nr 11, poz. 114.

Gubiński A., Ryzyko sportowe, NP. 1959, Nr 10.

Huminiak T., Glosa do postanowienia SN z dnia 7 stycznia 2008 r., sygn.. akt V KK 158/07, PnD 2009, nr 1.

Kubiak R., Dopuszczalne ryzyko sportowe [w:] System prawa karnego. Na-uka o przestępstwie. Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności karnej. Tom 4, praca pod redakcją L. Paprzyckiego, C.H. Beck, 2013.

Marek A., Prawo karne, C.H. Beck, Warszawa 2009.

Marek A., Lachowski J., Prawo karne. Zarys problematyki, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.

Marian Cieślak. Dzieła wybrane. Tom III. Polskie prawo karne. Zarys sys-temowy, redakcja Stanisław Waltoś, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloń-skiego, 2011.

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 7 stycznia 2008 r., sygn. akt V KK 158/07.

Prawo karne, praca zbiorowa pod redakcją A. Grześkowiak, C. H. Beck, Warszawa 2007.

Stefański R. A., Glosa do postanowienia SN z dnia 7 stycznia 2008 r., sygn.. akt V KK 158/07, Prokuratura i Prawo, nr 6, 2009.

Szwarc A., Wypadki sportowe w świetle prawa karnego. Koncepcja wyłą-czenia tzw. obiektywnej istoty przestępstwa, Poznań, 1972.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 marca 2002 r., sygn. akt II AKa 44/02.

Zoll A., W. Wróbel, Polskie prawo karne. Część ogólna, Wyd. Znak, Kra-ków 2010.

Zoll A., Okoliczności wyłączające bezprawność czynu. Zagadnienia ogól-ne, Warszawa 1982.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015 Quality in Sport

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)