Zarządzanie talentami na przykładzie Wojskowych Zespołów Sportowych oraz Wojskowych Centrach Szkolenia Sportowego = The talent management based on the example of Military Sports Teams and Military Sports Training Centers

Łukasz Malinowski

Abstract


Malinowski Łukasz. Zarządzanie talentami na przykładzie Wojskowych Zespołów Sportowych oraz Wojskowych Centrach Szkolenia Sportowego = The talent management based on the example of Military Sports Teams and Military Sports Training Centers. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(12):622-629. eISSN 2391-8306. DOIhttp://dx.doi.org/10.5281/zenodo.44699

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%2812%29%3A622-629

http://pbn.nauka.gov.pl/works/693737

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Original Text published © The Author (s) 2015. Malinowski Łukasz. Zarządzanie talentami na przykładzie Wojskowych Zespołów Sportowych oraz Wojskowych Centrach Szkolenia Sportowego = The talent management based on the example of Military Sports Teams and Military Sports Training Centers. Quality in Sport. 2015;1(4):18-27. eISSN 2450-3118.

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015). 755 Journal of Education, Health and Sport (null) 2391-8306 7

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 20.12.2015. Revised 25.12.2015. Accepted: 29.12.2015.


 

Łukasz Malinowski

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

 

Zarządzanie talentami na przykładzie Wojskowych Zespołów Sportowych oraz Wojskowych Centrach Szkolenia Sportowego

The talent management based on the example of Military Sports Teams and Military Sports Training Centers

 

 

 

Streszczenie

                Artykuł dotyczy problematyki pozyskiwania talentów dla Wojskowych Centrów Szkolenia Sportowego wraz z opisaniem wsparcia finansowego udzielanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki i ich działania oraz funkcjonowania
w Polsce Wojskowych Zespołów Sportowych i ich osiągnięć.

 

Słowa kluczowe: wojsko, sport, szkolenie, talent

 

 

 

Abstract

                The article concerns the problems of sourcing talent for Military Sports Training Centers, describes the financial support provided by the Ministry of Sport and Tourism. It also describes the operation and achievements of Polish Military Sports Teams.

 

Key words: army, military, sport, training, talent


Keywords


army, military, sport, training, talent, wojsko, sport, szkolenie, talent.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Gladwell M., Poza schematem. Sekrety ludzi sukcesu. Kraków 2010, s.32.

Głowacka-Stewart K., Majcherczyk M., Zarządzanie talentami: Wyzwania, trendy, przykłady rozwiązań, s. 12, The Conference Board Europe 2006.

Kalisz M., Miłosz T., ABC rozwoju talentów w organizacji, w :Personel Plus, październik 2011, s. 6-14.

Kancelaria Sejmu Biuro Komisji Sejmowych, Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (nr 101) oraz Komisji Obrony Narodowej (nr 61) z dnia 20 listopada 2013 r.

Kancelaria Sejmu Biuro Komisji Sejmowych, Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (nr 145) oraz Komisji Obrony Narodowej (nr 104) z dnia 27 listopada 2014 r.

Kwiecień K., Zarządzanie talentami w międzynarodowych korporacjach [w:] S. Borkowska (red.), Zarządzanie talentami, IPiSS, Warszawa, 2005

Listwan T., Zarządzanie talentami - wyzwanie współczesnych organizacji [w:] S. Borkowska (red.), Zarządzanie talentami, IPiSS, Warszawa, 2005.

Minister Sportu i Turystki, Decyzja nr 7 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia „Programu dofinansowania zadań ze środków Funduszu Kultury Fizycznej w zakresie szkolenia i współzawodnictwa młodzieży, realizowany w Akademickich Centrach Szkolenia Sportowego, Wojskowych Centrach Szkolenia Sportowego, Ośrodkach Szkolenia Sportowego młodzieży Ludowych Zespołów Sportowych w roku 2015”.

Sport Wyczynowy , Talent sportowy, nr 4-6/520-522, 2008 r.

Wojskowa Federacja Sportu, strona internetowa: http://wojskowa-federacja-sportu.pl/wojskowe-centra-szkolenia-sportowego/ - dostęp dnia 26.12.2015 r.

Zespół Sportu Młodzieżowego Instytut Sportu, System sportu młodzieżowego 2014 wyniki współzawodnictwa województw, powiatów, gmin, klubów w kategoriach: młodzieżowcy, juniorzy, juniorzy młodsi, młodzicy. Warszawa grudzień 2014.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015 Quality in Sport

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)