Wybrane zagadnienia zarządzania środowiskowego na przykładzie brytyjskich klubów piłkarskich = Selected aspects of environmental management on the example of British football clubs

Marta Ceglińska

Abstract


Ceglińska Marta. Wybrane zagadnienia zarządzania środowiskowego na przykładzie brytyjskich klubów piłkarskich = Selected aspects of environmental management on the example of British football clubs. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(12):614-621. eISSN 2391-8306. DOIhttp://dx.doi.org/10.5281/zenodo.44684

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%2812%29%3A614-621

http://pbn.nauka.gov.pl/works/693611

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Original Text published © The Author (s) 2015. Ceglińska Marta. Wybrane zagadnienia zarządzania środowiskowego na przykładzie brytyjskich klubów piłkarskich = Selected aspects of environmental management on the example of British football clubs. Quality in Sport. 2015;1(4):7-17. eISSN 2450-3118.

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015). 755 Journal of Education, Health and Sport (null) 2391-8306 7

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 20.12.2015. Revised 25.12.2015. Accepted: 29.12.2015.


 

Marta Ceglińska

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Wybrane zagadnienia zarządzania środowiskowego
na przykładzie brytyjskich klubów piłkarskich

Selected aspects of environmental management on the example of British football clubs

 

 

 

Streszczenie

                Zarządzanie środowiskowe jest odpowiedzią na politykę ekologiczną państwa, zakładającą skuteczne i efektywne rozwiązywanie problemów środowiskowych na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym (Karaszewski 2009). Jest to takie zarządzanie procesami w organizacji, aby minimalizować negatywny wpływ na środowisko. W niniejszym artykule przedstawiono wybrane zagadnienia z zakresu zarządzania środowiskowego w brytyjskich klubach piłkarskich. Wiele tamtejszych klubów sportowych już kilka lat temu mogło pochwalić się uzyskanymi certyfikatami z zakresu uwzględniania kwestii środowiskowych w swych działaniach.

 

Słowa kluczowe: zarządzanie środowiskowe, systemy zarządzania środowiskowego, ISO 14001, EMAS, Forest Green Rovers, Manchester United

 

 

 

Abstract

                Environmental management is a response to the state environmental policy, assuming an effective and efficient solution of environmental problems at the local, regional and national level (Karaszewski 2009). This is such a process management in an organization to minimize the negative impact on the environment. In this article, will be presented the issue of environmental management from the point of view of British football clubs. Many of them a few years ago boasted about certificates in the field of integration of the environment in their activities.

 

Keywords: environmental management, environmental management systems, ISO 14001, EMAS, Forest Green Rovers, Manchester United


Keywords


zarządzanie środowiskowe, systemy zarządzania środowiskowego, ISO 14001, EMAS, Forest Green Rovers, Manchester United.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Chrzanowska L., Sformalizowane i niesformalizowane metody zarządzania środowiskiem w przemyśle, „Czystsza Produkcja w Polsce”, nr 4, 1997.

Encyklopedia powszechna PWN, t. 1, Warszawa 1976.

Internetowy Słownik Języka Polskiego PWN, www.sjp.pl.

Karaszewski R., Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2009.

Kowal E., Kucińska-Landwójtowicz A., Misiołek A., Zarządzanie środowiskowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013.

Nowosielski R., Spilka M., Kania A., Zarządzanie środowiskowe i systemy zarządzania środowiskowego, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.

Serwis internetowy Forbes, www.forbes.com, 06.01.2015.

Serwis internetowy statystyk sportowych http://www.european-football-statistics.co.uk/attn.htm, 15.01.2015.

Strona internetowa klubu Forest Green Rovers, www.forestgreenroversfc.com, 16.09.2015.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015 Quality in Sport

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)