Application of Brian Mulligan manual therapy method in headache treatment – case study = Zastosowanie metody Briana Mulligana w terapii bólu głowy – opis przypadku

Bartosz Kochański, Anna Kałużna, Krystian Kałużny, Wojciech Smuczyński, Magdalena Hagner-Derengowska, Walery Zukow, Wojciech Hagner

Abstract


Kochański Bartosz, Kałużna Anna, Kałużny Krystian, Smuczyński Wojciech, Hagner-Derengowska Magdalena, Zukow Walery,Hagner Wojciech. Application of Brian Mulligan manual therapy method in headache treatment – case study = Zastosowanie metody Briana Mulligana w terapii bólu głowy – opis przypadku. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(1):101-106. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.44647

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/44647

http://pbn.nauka.gov.pl/works/693458

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015). 755 Journal of Education, Health and Sport (null) 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 21.12.2015. Revised 25.12.2015. Accepted: 09.01.2016.

 

APPLICATION OF BRIAN MULLIGAN MANUAL THERAPY METHOD IN HEADACHE TREATMENT – CASE STUDY

 

ZASTOSOWANIE METODY BRIANA MULLIGANA W TERAPII BÓLU GŁOWY – OPIS PRZYPADKU

 

Bartosz Kochański1, Anna Kałużna1, Krystian Kałużny1, Wojciech Smuczyński2, Magdalena Hagner-Derengowska1,3, Walery Zukow4,Wojciech Hagner1

 

1 Katedra i Klinika Rehabilitacji, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu;

2 Klinika Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej, Wydział Lekarski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;

3 Katedra Neuropsychologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu;

4 Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy;

 

 

Summary

Headache is a common occurrence in modern society. International Headache Society (IHS) classifies over 80 different kinds of headache. Spontaneous headaches might indicate dysfunction or disorder of cervical spine. The article presents the case of a 17-year-old patient suffering from cervicogenic headache. Diagnostic and therapeutic procedures using the Mulligan method have been discussed on the basis of the case study. The results, possibilities and unique biomechanical effect of SNAG (sustained natural apophyseal glides) techniques has also been presented.

 

Streszczenie

Bóle głowy są powszechnym zjawiskiem obserwowanym we współczesnym społeczeństwie. Klasyfikacja International Headache Society (IHS) wyróżnia ponad 80 różnych rodzajów bólów głowy. Szczególną uwagę należy zwrócić na samoistne bóle głowy,  które mogą być związane  z dysfunkcjami i zaburzeniami kręgosłupa w odcinku szyjnym. W pracy przedstawiono przypadek 17-letniego pacjenta z bólem głowy pochodzenia szyjnego.  Na przykładzie opisanego przypadku omówiono postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne z wykorzystaniem metody Mulligana. Zwrócono szczególną uwagę na efekty, możliwości oraz unikalny efekt biomechaniczny technik „SNAG” (sustained natural apophyseal glides).

 

Key words: headache, Mulligan method, SNAG techniques.

 

Słowa kluczowe: ból głowy, Metoda Mulligana, techniki SNAG.


Keywords


headache, Mulligan method, SNAG techniques, ból głowy, Metoda Mulligana, techniki SNAG.

Full Text:

PDF

References


S. Pro, S. Tarantino, A. Capuano, F. Vigevano, M. Valeriani: Primary headache pathophysiology in children: The contribution of clinical neurophysiology. Neurophysiology, Volume 125, Issue 1, January 2014, Pages 6-1

A. Feoktistov, M. Diamond: Diagnosing and Understanding Adult Headache. Otolaryngologic Clinics of North America, Volume 47, Issue 2, April 2014, Pages 175-185

M. Ruiz, M.I. Pedraza, C. de la Cruz, J. Barón, I. Muñoz, C. Rodríguez, M. Celorrio, P. Mulero, S. Herrero, A.L. Guerrero: Headache in the elderly: a series of 262 patients Neurología (English Edition), Volume 29, Issue 6, July–August 2014, Pages 321-326.

Katarzyńska A., Domitrz I.: Codzinny przewlekły ból głowy- historia, epidemiologia, klinika i przyszłość. Neurologia i Neurochirurgia Polska 2009; 43, 2: 155-161

Prusiński A.: Bóle głowy w praktyce podstawowej opieki zdrowotnej. Przew Lek 2004; 4: 20-29.

Patel N, Bigal ME, Kolodner K, Leotta C, Lafatta J, Lipton RB. Disability and health-related quality of life in strict migraine vs probable migraine (migrainous headache) and control subjects within a health plan. Cephalalgia 2004.

Dodick D.W. Chronic daily headache. N. Engl. J. Med. 2006; 354: 158–165.

Krajnik-Gwóźdź A., Kmieć T.: Bóle głowy – diagnostyka i leczenie. Klin. Pediatr. 2007: 15 (5) s.5126-5131

Szczygieł A.: Koncepcja Mulligana – bezpieczna, efektywna i różnorodna opcja dla fizjoterapeutów. Praktyczna Fizjoterapia & Rehabilitacja, 2010.

Mulligan B. R.: Terapia Manualna, Techniki “NAG”, “SNAG”, “MWM” itp. Kraków 2012.

Chmielewski B.: Wpływ terapii manualnej na zmniejszenie dolegliwości bólowych u chorych z migreną. Rehabil. Med. 2011: 15 (4) s.29-34.

Stępnik J., Klukowski K..: Porównanie efektów terapii za pomocą technik energizacji mięśni ze stretchingiem u kobiet z bólami szyi - doniesienie wstępne. Post. Rehabil. 2012: 26 (2) s.43-49.

Kassolik K., Pawlak H., Andrzejewski W.: Rola masażu medycznego w normalizacji reakcji naczynioruchowych towarzyszących zespołom bólowym szyjno-ramiennym. Fizjoter. Pol. 2005: 5 (4) s.406-410.

Chaitow L.: Techniki rozluźnienia pozycyjnego. Zaawansowane techniki terapii tkanek miękkich. wyd. I polskie, red. R. Gnat, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2011.

Bogduk N.: The anatomy of a headache. Proceedings of Headache and Face Pain Syndrome. Manipulative Physiotherapists Association of Australia 1989.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Journal of Education, Health and Sport

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)