Palenie papierosów w ciąży = Cigarette smoking in pregnancy

Agnieszka Konstancja Pawłowska-Muc, Celina Łepecka-Klusek, Anna Bogusława Pilewska-Kozak, Grażyna Stadnicka, Klaudia Pałucka

Abstract


Pawłowska-Muc Agnieszka Konstancja, Łepecka-Klusek Celina, Pilewska-Kozak Anna Bogusława, Stadnicka Grażyna, Pałucka Klaudia. Palenie papierosów w ciąży = Cigarette smoking in pregnancy. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(1):73-84. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.44638

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/44638

http://pbn.nauka.gov.pl/works/692522

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015). 755 Journal of Education, Health and Sport (null) 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 21.12.2015. Revised 25.12.2015. Accepted: 09.01.2016.

 

Palenie papierosów w ciąży

Cigarette smoking in pregnancy

 

Pawłowska-Muc Agnieszka Konstancja1, Łepecka-Klusek Celina2, Pilewska‑Kozak Anna Bogusława2, Stadnicka Grażyna3, Pałucka Klaudia4

 

[1] Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego w Radomiu, ul. Lekarska 4

2 Katedra i Klinika Ginekologii i Endokrynologii Ginekologicznej Uniwersytet Medyczny
w Lublinie, Al. Racławickie 23

3 Samodzielna Pracownia Umiejętności Położniczych Uniwersytet Medyczny

w Lublinie, ul. Staszica 4/6

4 Doktorantka w Katedrze i Klinice Ginekologii i Endokrynologii Ginekologicznej Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Al. Racławickie 23

1 Postgraduate Training Centre for Nurses and Midwives, Dr Tytus Chałubiński Specialist Hospital in Radom, ul. Lekarska 4

2 Department and Clinic of Gynaecology and Gynaecological Endocrinology, School of Health Studies, Medical University of Lublin, Al. Racławickie 23

3 Independent Obstetric Skills Workshop, Medical University of Lublin, ul. Staszica 4/6

4 Doctoral Candidate at the Department and Clinic of Gynaecology and Gynaecological Endocrinology, School of Health Studies, Medical University of Lublin, Al. Racławickie 23

 

Adres do korespondencji:

mgr piel. Agnieszka Konstancja Pawłowska-Muc

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego w Radomiu, ul. Lekarska 4

tel. 48  3615616; fax: 48 3615437

e-mail: agmich@vp.pl

 

Streszczenie

Wprowadzenie. Palenie papierosów jest dużym problemem zdrowotnym i społeczno – ekonomicznym. Stanowi zagrożenie dla rozrodu, przebiegu ciąży i zdrowia dziecka.

Cel pracy. Ukazanie problemu palenia papierosów przez kobiety ciężarne na podstawie przeglądu piśmiennictwa.

            Skrócony opis stanu wiedzy. W opracowaniu przedstawiono epidemiologię i skalę problemu oraz konsekwencje palenia w okresie ciąży, z uwzględnieniem podziału na przebieg ciąży i zdrowie dziecka. Omówiono też świadomość kobiet odnośnie negatywnych skutków takich zachowań.

Podsumowanie. Z przeglądu piśmiennictwa wynika, że palenie papierosów
przez kobiety ciężarne nie należy do rzadkości. Skala problemu nie jest łatwa do oceny,
gdyż wiele z nich po prostu nie przyznaje się do tego. Negatywne konsekwencje palenia
w ciąży są dość liczne i dotyczą zarówno jej przebiegu, jak i stanu noworodka oraz zdrowia dziecka w późniejszym okresie życia. Istnieje potrzeba kształtowania postaw antynikotynowych, zwłaszcza wśród dziewcząt i kobiet w wieku rozrodczym.

 

Słowa kluczowe: kobieta ciężarna, palenie papierosów w ciąży.

 

                                                                Summary

Introduction. Smoking cigarettes is a major health and social-economical problem. It poses a threat to reproduction, parturition and the health of the baby.

Aim. Illustrating the problem of smoking cigarettes by pregnant women on the basis of the review of the bibliography.

            Brief description of the state of the art. This research demonstrates the epidemiology and the scale of the problem as well as the consequences of smoking during pregnancy taking into consideration the division into the parturition and the health of the baby. It also discusses women’s awareness of the negative effects of such behaviours.

Conclusion. The review of the bibliography indicates that smoking cigarettes by pregnant women is not uncommon. The scale of the problem is not easy to assess due to the fact that many of these women simply do not admit to it. The negative consequences of smoking during pregnancy are quite numerous and pertain to both the parturition and the state of the newborn as well as the health of the child at a later stage in its life. This calls for the need to shape anti-nicotine attitudes, especially in girls and women in the reproductive period.

 

Key words: pregnant woman, smoking during pregnancy.


Keywords


kobieta ciężarna; palenie papierosów w ciąży; pregnant woman; smoking during pregnancy.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Tytoń. http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i profilaktyka/uzaleznienia/tyton/(dostęp: 2016.01.04).

Klejewski A, Urbaniak K, Pisarska – Krawczyk M, Sobczyk K. Wpływ palenia tytoniu na przebieg i rozwój ciąży. Prz Lek 2012; 69 (10): 929-33.

Krzyścin M, Kulza M, Chuchracki M, Markwitz W, Bręborowicz GH. Palenie papierosów w samoocenie kobiet ciężarnych. Perinatol Neonatol Ginekol 2013; 6 (3): 152-60.

Zieliński J. Obciążenia wynikające z palenia tytoniu. Pneumonol. Alergol. Pol. 2008; 76: 170–173.

Globalny sondaż dotyczący używania tytoniu przez osoby dorosłe (GATS). Polska 2009-2010. Warszawa: WHO i Ministerstwo Zdrowia; 2010.

Raport z ogólnopolskiego badania ankietowego na temat postaw wobec palenia tytoniu. Warszawa: TNS Polska dla Głównego Inspektoratu Sanitarnego; 2013.

Skowron J. Realizacja rządowego programu ograniczania zdrowotnych następstw palenia tytoniu w Polsce w latach 2010-2011. Cele i wyzwania na przyszłość. W: Szymborski J, Zatoński WA (red.). Zdrowie publiczne. Monografia. Tom I. Warszawa: Wszechnica Polska, Szkoła Wyższa; 2012: 6-45.

World Health Organization: WHO report on the global Tobacco epidemic, 2011: Warning about the dangers of Tobacco. Geneva: WHO; 2011.

Zysnarska M, Adamek R, Kara I. Rozpowszechnianie palenia papierosów wśród kobiet ciężarnych. Prz Lek 2009; 66 (10): 719-21.

Zatoński W. Palenie tytoniu. W: Niemiec T. (red.). Raport: Zdrowie kobiet w wieku prokreacyjnym 15–49 lat. Polska 2006. Warszawa: Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju; 2007: 64-9.

Popken - Haładus B, Żurawicka D, Zimnowoda M. Palenie tytoniu w ciąży – badania własne. W: Wojtal M, Żurawicka D. (red.). Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej i położniczej w różnych specjalnościach medycyny. Opole: Instytut Śląski Sp. z o.o.; 2013: 29 - 40.

Wierzejska R, Jarosz M, Sawicki W, Stelmachów J, Siuba M. Antyzdrowotne zachowania kobiet ciężarnych. Tytoń, alkohol, kofeina. Żyw Człow 2011; 38 (2): 84-98.

Szychta W, Skoczylas M, Laudański M. Spożywanie alkoholu i palenia tytoniu przez kobiety w ciąży-przegląd badań. Perinatol Neonatol Ginekol 2008; 1 (4): 309-13.

Żukiewicz-Sobczak W, Paprzycki P. Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. Raport „Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży”. Lublin: Instytut Medycyny Wsi; 2013.

Adamek R, Adamek AM, Zysnarska M. i wsp. Palenie papierosów w ciąży i nadciśnienie tętnicze - najsilniejszymi determinantami małej urodzeniowej masy ciała noworodków. Hygeia Public Health 2013; 49 (2): 279-83.

Lesińska-Sawicka M. Planowanie ciąży a stosowanie używek w czasie ciąży przez kobiety z wybranych krajów europejskich. Probl Hig Epidemiol 2011; 92 (1): 127-31.

Plangens -Rotman K. Czynniki ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe narządu rodnego u kobiet. Rozprawa doktorska. Poznań: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego; 2014.

Wrona B. Koszty medyczne w farmakoekonomice. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni. Zeszyty Naukowe 2006; 5: 117-24.

Celejowa I. Tytoń a zdrowie. Roczniki Warszawskiej Szkoły Zdrowia, 2009; 9: 39- 48.

Polańska K, Hanke W. Palenie papierosów przez kobiety ciężarne a przebieg i wynik ciąży. Przegląd badań epidemiologicznych. Prz Epidemiol 2004; 58 (4): 683-691.

Tarwacki D, Lewicka A, Sawicki W, Stelmachów J. Ocena wpływu palenia tytoniu w trakcie ciąży na przebieg ciąży i porodu oraz stan zdrowia noworodka. Prz Lek 2005; 62, 10.

Grudzińska M, Bień AM. Styl życia kobiety ciężarnej. W: Bień AM (red.). Opieka nad kobietą ciężarną. Warszawa: PZWL; 2009: 183-212.

George L, Granath F, Johansson AL. Annerén G, Cnattingius S. Environmental tobacco smoke and risk of spontaneous abortion. Epidemiology 2006; 17(5): 500-5.

Sochaczewska D, Czeszyńska MB, Konefał H, Garanty-Bogacka B. Palenie czynne lub bierne w okresie ciąży a wybrane parametry morfologiczne i powikłania okresu noworodkowego. Ginekol Pol. 2010; 81(9): 687-92.

Głogowska J. Ograniczenie konsekwencji zdrowotnych używania alkoholu, tytoniu i innych substancji psychoaktywnych przez kobiety ciąży-wyzwaniem dla edukacji zdrowotnej. W: Wojtal M, Żurawicka D. (red.). Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej i położniczej w różnych specjalnościach medycyny. Opole: Instytut Śląski Sp. z o.o.; 2014: 34-48.

Habek D. Effects of smoking and fetal hypokinesia in early pregnancy. Arch Med Res. 2007; 38(8): 864-7.

Jaddoe VW, Troe EJ, Hofman A, Mackenbach JP, Moll HA, Steegers EA, Witteman JC. Active and passive maternal smoking during pregnancy and the risks of low birthweight and preterm birth: the Generation R Study. Paediatr Perinat. Epidemiol. 2008; 22(2): 162- 71.

Valero De Bernabe J, Soriano T, Albaladejo R, Juarranz M, Calle ME, Martínez D. i wsp. Risk factors for low birth weight: a review. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2004; 116 (1): 3-15.

Perz S, Kara-Perz H. Dym tytoniowy jako czynnik ryzyka zespołu nagłej śmierci noworodka (SIDS) – ocena wiedzy i postaw kobiet. Prz Lek 2005; 62(10): 960.

Wisborg K, Kesmodel U, Henriksen TB, Olsen SF, Secher NJ. Exposure to tobacco smoke in utero and the risk of stillbirth and death in the first year of life. Am J Epidemiol. 2001; 154(4): 322-7.

Goodwin RD, Keyes K, Simuro N. Mental disorders and nicotine dependence among pregnant women in the United States Obstet Gynecol. 2007; 109(4): 875-83.

Polańska K, Hanke W, Sobala W, Ligocka D. Narażenie na środowiskowy dym tytoniowy a rozwój psychoruchowy dzieci. Med Pr 2009; 60 (1): 15-20.

Flick LH, Cook CA, Homan S.M. McSweeney M, Campbell C, Parnell L. Persistent tobacco use during pregnancy and the likelihood of psychiatric disorders. Am J Public Health 2006; 96(10): 1799-807.

Plummer H, Sheppard B, Schuller H. Interaction of tobacco-specific toxicants with nicotinic cholinergic regulation of fetal pulmonary neuroendocrine cells: implications for pediatric lung disease. Exp Lung Res. 2000; 26(2): 121-35.

Miyake Y, Miyamoto S, Ohya Y, Sasaki S, Matsunaga I, Yoshida T, Hirota Y, Oda H; Osaka Maternal and Child Health Study Group. Association of active and passive smoking with allergic disorders in pregnant Japanese women. Ann Allergy Asthma Immunol. 2005; 94(6): 644-51.

Łepecka-Klusek C. Ciąża. W: Łepecka-Klusek C (red.). Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii. Warszawa: PZWL; 2010: 45-90.

Goszczyńska E, Petrykowska A, Knol-Michałowska K. Potrzeby w zakresie treści edukacji zdrowotnej kobiet ciężarnych uzależnionych od nikotyny. Probl Hig Epidemiol. 2014; 95(4): 912-7.

Szczęch B, Dyzmann-Sroka A, Kubiak A, Trojanowski M, Malicki J. Analiza świadomości zdrowotnych skutków palenia tytoniu wśród wybranych grup społecznych. Probl Hig Epidemiol. 2014; 95(4): 871-9.

Ustawa z dnia 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2010 r. Nr 81, poz. 529).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Journal of Education, Health and Sport

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)