Guz olbrzymiokomórkowy - opis przypadku = Giant cell tumor - case report

Jolanta Białkowska-Głowacka, Anna Janas-Naze, Paweł Milner, Piotr Osica, Monika Ratajek-Gruda

Abstract


Białkowska-Głowacka Jolanta, Janas-Naze Anna, Milner Paweł, Osica Piotr, Ratajek-Gruda Monika. Guz olbrzymiokomórkowy - opis przypadku = Giant cell tumor - case report. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(1):27-37. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.44562

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/44562

http://pbn.nauka.gov.pl/works/690317

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015). 755 Journal of Education, Health and Sport (null) 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 21.12.2015. Revised 25.12.2015. Accepted: 09.01.2016.

 

Guz olbrzymiokomórkowy - opis przypadku

Giant cell tumor - case report

 

Jolanta Białkowska-Głowacka, Anna Janas-Naze, Paweł Milner, Piotr Osica, Monika Ratajek-Gruda

 

Zakład Chirurgii Stomatologicznej

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Kierownik: dr hab. n. med., prof. nadzw. Anna Janas-Naze

 

 

Adres do korespondencji:

dr n. med. Piotr Osica

Zakład Chirurgii Stomatologicznej UM w Łodzi

92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

mail: piotr.osica@umed.lodz.pl

 

Praca finansowana przez UM w Łodzi w ramach działalności statutowej nr 503/2-163-01/503-21-001.

 

Streszczenie

 

W pracy przedstawiono przypadek pacjentki u której obserwowano przez kilka miesięcy  zmianę na błonie śluzowej szczęki, bez weryfikacji diagnostycznej. Podkreślono jak ważną rolę pełni lekarz stomatolog w monitorowaniu zmian w jamie ustnej, przedstawiono niektóre metody diagnostyczne niezbędne do ustalenia rozpoznania.

 

Słowa kluczowe: guz olbrzymiokomórkowy, badanie histopatologiczne, diagnostyka.

 

Summary

 

The article describes a case of a patient, in which over a few months period, a lesion on the maxillary mucosa has been observed, without earlier histopathological verification. The important role of a dentist in monitoring the lesions in oral cavity has been underlined. The authors discuss also certain diagnostic methods, necessary for confirming the diagnosis.

 

Key words: giant cell tumor, histological examination, diagnosis.


Keywords


guz olbrzymiokomórkowy; badanie histopatologiczne; diagnostyka; giant cell tumor; histological examination; diagnosisgiant cell tumor; histological examination; diagnosis.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Hryniewiecka L., Popowski W., Wojtowicz A.: Rzadki przypadek rozległego nadziąślaka zapalnego w żuchwie-opis przypadku. Nowa Stomatologia, 2011, 2: 77-80

Denisewicz K.B., Łotowska J.M., Małyszko M., Sobaniec Łotowska M.E: Analiza histopatologiczna 114 przypadków zmian hiperplastycznych łony śluzowej jamy ustnej, poprzednio określanych jako nadziąślaki, w materiale biopsyjnym ze szczególnym uwzględnieniem procesu metaplazji kostnej. Czas Stomatol., 2007, LX, 5, 306-311

Matuszewski D., Kaczmarczyk I., Kaczmarczyk D.: Mnogi nadziąślak olbrzymiokomórkowy-opis przypadku. Polski Przegląd Otolaryngologiczny, tom 4, nr 1(2015), 44-47

Bodner L., Peist M.,Gatot A., Flis DM: Growth potential of periferal giant cell granuloma. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1997, 83, 5:548-551.

Bugała- Musiatowicz B., Sulkowska M, Musiatowicz B., Sulkowski S: Badania ekspresji receptorów estrogenowych i progesteronowych w nadziąślakach olbrzymiokomórkowych. Czas Stomatol 2003, LVI, 7:475-479

Droździk A., Rudziński R., Trąbska-Świstelnicka M., Banach J.: Leczenie zlokalizowanych zmian rozrostowych dziąseł-obserwacje własne. Czas Stomatol. 2008, 61, 8,564-570

Mierzwa D., Hadzik J., Parkitna M., Popławska K.: Retrospektywna ocena zgodności diagnostyki klinicznej i histopatologicznej wybranych zmian w jamie ustnej leczonych chirurgicznie. Dent. Med. Probl. 2013, 50, 4, 412-417

Białkowska-Głowacka J., Grzesiak-Janas G., Ratajek-Gruda M.: Czujność onkologiczna lekarza stomatologa we wczesnej weryfikacji raka języka. Mag. Stomat., nr 9, tom 264, s.74-76

Milner P., Grzesiak Janas G.: Wstępna ocena skuteczności urządzenia VELscope VX w wykrywaniu zmian na powierzchni błony śluzowej jamy ustnej. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 2015, Tom 21, nr 1, 71–76.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Journal of Education, Health and SportJournal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)