Satysfakcja z terapii wziewnej wśród pacjentów z astmą oskrzelową = Satisfaction with inhaled therapy in patients with bronchial asthma

Iwona Czerwińska Pawluk, Katarzyna Dońka, Violetta Paździor

Abstract


Czerwińska Pawluk Iwona, Dońka Katarzyna, Paździor Violetta. Satysfakcja z terapii wziewnej wśród pacjentów z astmą oskrzelową = Satisfaction with inhaled therapy in patients with bronchial asthma. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(3):352-360. ISSN 2391-8306. DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.44831

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%281%29%3A352-360

https://pbn.nauka.gov.pl/works/696064

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011 – 2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 02.02.2015. Revised 18.03.2015. Accepted: 21.03.2015.

 

SATYSFAKCJA Z TERAPII WZIEWNEJ WŚRÓD PACJENTÓW Z ASTMĄ OSKRZELOWĄ

SATISFACTION WITH INHALED THERAPY IN PATIENTS WITH BRONCHIAL ASTHMA

 

Iwona Czerwińska Pawluk

Radomska Szkoła Wyższa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Radom ul. 1905 roku

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy, Lublin. ul. Prof.. A. Gębali 6

 

Katarzyna Dońka

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Katedra i Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego

 

Violetta Paździor

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Katedra i Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego

 

 

 

 

 

Streszczenie

W terapii astmy oskrzelowej podstawą uzyskania i utrzymania kontroli choroby jest stosowanie się pacjenta/ jego opiekunów do zaleceń lekarskich w zakresie farmakoterapii, w której czołowe miejsce zajmuje aerozoloterapia. Satysfakcja pacjenta / jego opiekunów z terapii wziewnej jest jednym z celów leczenia chorych na astmę oskrzelową. Jest ona kluczowym elementem warunkującym przestrzeganie zaleceń lekarskich. Stosowanie się do zaleceń terapeutycznych uzależnione jest od wielu czynników, które ogólnie dzieli się na: czynniki dotyczące pacjenta i jego zachowań, czynniki współistniejące ze schorzeniem,  czynniki związane z opieką zdrowotną, czynniki społeczne i ekonomiczne, czynniki warunkujące możliwości terapii. Wpływ na poczucie satysfakcji z terapii mają relacje lekarz - pacjent, edukacja pacjenta i jego opiekunów. Satysfakcja z aerozoloterapii pozostaje w związku z możliwością uzyskania i utrzymania dobrej kontroli astmy, co wpływa na poprawę funkcjonowania pacjenta/ jego opiekunów w życiu codziennym.

 

Słowa kluczowe: astma oskrzelowa, terapia wziewna, satysfakcja.

 

Abstract

In the treatment of bronchial asthma basis for obtaining and maintaining control of the disease is the use of the patient / her caregivers to medical recommendations in the area of pharmacovigilance, which occupies a prominent place aerosoltherapy. Patient satisfaction / caretakers of inhalation therapy is one of the goals of treatment of patients with bronchial asthma. It is a key element for the adherence to medical recommendations. Adherence to treatment guidelines is dependent on many factors, which are generally divided into: factors relating to the patient and his behavior, factors coexisting with the disease, factors associated with health care, social and economic factors, factors determining treatment options. The impact on a sense of satisfaction with the care they have relationships doctor - patient, patient education and their caregivers. Satisfaction with aerosol is related to the ability to obtain and maintain good asthma control, which improves the functioning of the patient / caretakers in daily life.

 

Keywords: bronchial asthma, inhalation therapy, satisfaction.


Keywords


astma oskrzelowa, terapia wziewna, satysfakcja, bronchial asthma, inhalation therapy, satisfaction.

Full Text:

PDF

References


Anderson P.: Patient preference for and satisfaction with inhaler devices. Eur. Respir. Rev. 2005; 14: 96: 109-116.

Basyigit I., Yildiz F., Buyukgoze B. i wsp.: Evaluation of Treatment Satisfaction in Asthmatics. Turkish Respiratory Journal 2006; 7(1): 6-9.

Bourbeau J., Bartlett S.J.: Patient adherence in COPD. Thorax. 2008; 63: 831-838.

Brennan V.K., Osman L.M., Graham H. i wsp.: True device compliance: the need to consider both competence and contrivance. Respir. Med. 2005; 99: 97-102.

Campbell J.L., Kiebert G.M., Partridge M.R.: Development of the Satisfaction with Asthma Treatment Questionnaire. Eur. Respir. J. 2003; 22: 127-134.

Canonica G., Baena-Cagnani C., Blaiss M. i wsp.: Unmet needs in asthma: Global Asthma Physician and Patient (GAPP) survey: global adults findings. Allergy 2007; 62: 668-674.

Cofta Sz.: Przestrzeganie zaleceń medycznych w leczeniu schorzeń pulmonologicznych. Przewodnik Lekarza Suplement 2008; 1: 77-88.

Cofta Sz.: Współpraca z pacjentem w leczeniu przewlekłych schorzeń układu oddechowego. Przewodnik Lekarza 2008; 107: 5: 56-60.

Education for a partnership in asthma care. National Heart, Lung, and Blood Institute. National Asthma Education and Prevention Program. Expert Panel Report 3: Guidelines for the Diagnosis and Mangament of Asthma. Full Report August 28, 2007; 93-146.

Emeryk A., Bartkowiak-Emeryk M.: Właściwy dobór inhalatora drogą do skuteczniejszego leczenia astmy. Terapia (Alergologia) 2009; 3: 69-74.

Emeryk A., Bartkowiak-Emeryk M.: Wybór inhalatora suchego proszku u dzieci. W: Emeryk A. i wsp. (red.): Aerozoloterapia chorób układu oddechowego u dzieci. Elsevier Urban&Partner, Wrocław 2007; 73-79.

Emeryk A., Dońka K., Bartkowiak-Emeryk M.: Kontrola astmy i satysfakcja z terapii inhalacyjnej – wstępny raport z badania SATI. Alergia 2013; 1: 19-23.

Emeryk A., Emeryk J., Dońka K.: Jak wybrać właściwy inhalator suchego proszku. Alergia 2007; 4: 5-8.

Fal A.M., Muszyńska A., Felińczak A. i wsp.: Terapia SMART – opinie i doświadczenia lekarzy. Współczesna Alergologia Info 2007; 2: 5-6: 172-177.

Fal A.M.: Stosowanie w leczeniu doraźnym łączonego inhalatora zawierającego budezonid i formoterol poprawia kontrolę astmy. Współczesna Alergologia info (reprint) 2007; 4: 1-4.

Farnik M., Pierzchała W.: Ocena jakości życia w chorobach alergicznych. Współczesna Alergologia info 2008; 3: 1: 6-14.

Gaciong Z., Kuna P.: Adherence, compliance, persistance – współpraca, zgodność i wytrwałość – podstawowy warunek sukcesu terapii. W: Polskiego pacjenta portret własny. Raport o przestrzeganiu zaleceń terapeutycznych przez polskich pacjentów. Fundacja na rzecz wspierania rozwoju polskiej farmacji i medycyny. Warszawa, kwiecień 2010; 37-39.

Grzelewska-Rzymowska I.: Czy można osiągnąć kontrolę astmy? Postępy Dermatologii i Alergologii 2009; XXVI: 5: 300-303.

Kaiser H.B.: Compliance and noncompliance in asthma. Allergy Asthma Proc. 2007; 28: 514-516.

Kardas P.: Nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych na świecie i w Polsce. W: Polskiego pacjenta portret własny. Raport o przestrzeganiu zaleceń terapeutycznych przez polskich pacjentów. Fundacja na rzecz wspierania rozwoju polskiej farmacji i medycyny. Warszawa, kwiecień 2010; 25-35.

Kowalski M.L., Jędrzejczak M., Cirlić M.: Efektywność leczenia astmy oskrzelowej w Polsce w ocenie pacjentów – wyniki badania AIRCEE (Asthma Insights & Reality in Central and Eastern Europe). Alergia Astma Immunologia 2004; 9 (4): 187- 195.

Kulus M.: Inhalatory suchego proszku. W: Emeryk A. i wsp. (red.): Aerozoloterapia chorób układu oddechowego u dzieci. Elsevier Urban&Partner, Wrocław 2007; 50-60.

Kuna P., Kupryś-Lipińska I., Kupczyk M.: POLASTMA – skuteczny program walki z astmą. Terapia (Alergologia) 2009; 3: 8-12.

Kuna P., Kupryś-Lipińska I.: Współpraca z pacjentem przyjmującym leki wziewne w celu poprawy kontroli astmy. Terapia - Alergologia 2008; 4: 47-54.

Kuna P.: Leczenie astmy z zastosowaniem tylko jednego inhalatora zawierającego glikokortykosteroid i β₂-mimetyk – nowa metoda leczenia przewlekłego i doraźnego. Terapia (Medycyna Rodzinna) 2009; 9: 1: 33-37.

Kupryś-Lipińska I., Kuna P.: Leczenie astmy glikokortykosteroidami wziewnymi i długo działającymi β₂-mimetykami z jednego inhalatora. Terapia (Alergologia) 2009; 3: 48-54.

Kupryś-Lipińska I., Kuna P.: Leczenie podtrzymujące i doraźne (LPiD) beklometazonem i formoterolem w jednym inhalatorze skuteczną i bezpieczną metodą terapii astmy. Terapia (Alergologia) 2013; 3 (285): 12-20.

Kupryś-Lipińska I., Kuna P.: Rola edukacji w terapii astmy. Terapia –Alergologia 2008; 4(208): 16-21.

Panaszek B.: Czynniki wpływające na skuteczność leczenia inhalacyjnego astmy oskrzelowej i POChP u pacjentów w podeszłym wieku. Terapia 2012; 12 (281): 42-49.

Pawliczak R.: Kontrola astmy – utopia czy realny cel? Terapia 2012; 282: 72-76

Rank M.A., Vilcheck G.W. i wsp., Perzanowska-Brzeszkiewicz K. (tłum.): Opracowanie skutecznego i użytecznego pisemnego planu postępowania w astmie. Medycyna po Dyplomie 2009; 18: 4: 24-32.

Reber A.S., Reber E.: Słownik psychologii. Wyd. Nauk. „Scholar”, Warszawa 2005.

Restrepo R.D., Alvarez M.T., Wittnebel L.D. i wsp.: Medication adherence issues in patients treated for COPD. Int. J. COPD. 2008; 3: 371-384.

Rogala B.: Nowe spojrzenie na współpracę lekarza i chorego na astmę w świetle wyników badania GAPP: praktyczne konsekwencje braku dialogu. Alergia Astma Immunologia 2007; 12(2): 63-66.

Słomski Prz., Słomski P.: Słownik medyczny angielsko-polski i polsko-angielski. Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa 2006.

Small M., Anderson P., Vickers A. i wsp.: Importance of inhaler- device satisfaction in asthma treatment: Real-world observations of physician-observed compliance and clinical/patient-reported outcomes. Advances in Therapy 2011; 28(3): 202-212.

Światowa strategia rozpoznawania, leczenia i prewencji astmy (GINA). Aktualizacja 2008. Global strategy for asthma management and prevention. Global Initiative for Asthma (GINA). Update 2008. Medycyna Praktyczna, wyd. specj. 2009: 05: 1-84.

Wawrzyniak A., Horst-Sikorska W.: Motywacja pacjenta a przestrzeganie zasad terapii w chorobach przewlekłych. Forum Medycyny Rodzinnej 2008; 2: 6: 420-423.

Zielonka T.M.: Epidemiologia chorób układu oddechowego u dzieci. Postępy Nauk Medycznych 2008; XXI: 9: 551-558.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015 Journal of Education, Health and Sport

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)