Rola przepływu wdechowego w optymalnej technice inhalacji z DPI i metody jego pomiaru = Role inspiratory flow at optimal inhalation with a DPI technology and its methods of measurement

Iwona Czerwińska Pawluk, Ewa Markut–Miotła

Abstract


Czerwińska Pawluk Iwona, Markut–Miotła Ewa. Rola przepływu wdechowego w optymalnej technice inhalacji z DPI i metody jego pomiaru = Role inspiratory flow at optimal inhalation with a DPI technology and its methods of measurement. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(1):284-292. ISSN 2391-8306. DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.44483

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%281%29%3A284-292

https://pbn.nauka.gov.pl/works/689292

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011 – 2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 02.01.2015. Revised 18.01.2015. Accepted: 21.01.2015.

 

ROLA PRZEPŁYWU WDECHOWEGO W OPTYMALNEJ TECHNICE INHALACJI Z DPI I METODY JEGO POMIARU

ROLE INSPIRATORY FLOW AT OPTIMAL INHALATION WITH A DPI TECHNOLOGY AND ITS METHODS OF MEASUREMENT

 

 

Iwona Czerwińska Pawluk

 

Radomska Szkoła Wyższa w Radomiu , Wydział Nauk o Zdrowiu

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy, Lublin ul. Prof. A. Gębali 6

 

Ewa Markut–Miotła

 

Katedra i Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

 

 

 

Streszczenie

 

Ważne miejsce w terapii schorzeń układu oddechowego zajmują inhalatory  suchego proszku (DPIs). Na wielkość depozycji płucnej leków podawanych z DPIs wpływają czynniki zewnętrzne oraz czynniki zależne od pacjenta. Pośród czynników zależnych od pacjenta szczególne znaczenie ma technika inhalacji, w tym wielkość i jakość wysiłku wdechowego, rodzaj patologii i stan czynnościowy układu oddechowego.  Jednym z parametrów  opisujących wdech chorego jest szczytowy przepływ wdechowy – PIF.  Wielkość PIF jaką pacjent jest w stanie wygenerować zależy od: wieku pacjenta, stanu fizycznego dróg oddechowych i mięśni wdechowych oraz stanu  czynnościowego układu oddechowego. Na wartość PIF wpływa też świadome działanie pacjenta. Wielkość PIF konieczna do aerolizacji i zainhalowania właściwej dawki leku o optymalnym składzie cząstek jest różna dla poszczególnych DPIs. Głównym czynnikiem determinującym to zjawisko jest opór wewnętrzny danego DPI, co z kolei decyduje o ciśnieniu powietrza przechodzącego przez urządzenie i o jego przepływie.  Przepływ wdechowy i inne parametry opisujące wysiłek wdechowy ocenia się przy pomocy metod: ilościowych, półilościowych i jakościowych (orientacyjnych).

 

Słowa kluczowe: inhalatory suchego proszku (DPIs), szczytowy przepływ wdechowy (PIF).

 

Abstract

 

Dry powder inhalers (DPIs) play an important role in the therapy of respiratory track  diseases. Lung deposition via DPI can affect external  and patient -related factors. Particularly important among patient-related elements is an inhalation technique, including quantity and quality of respiratory effort, type of pathology and lung function parameters . One of the parameters describing inspiration maneuver of a patient is peak inspiratory flow-PIF. PIF value generated by an individual depends on: age, inspiratory muscles condition, lung physical and function parameters. Patient’s conscious action also influence on PIF value. PIF necessary for aerolisation and inhaled drug delivery (proper dose of optimal particle) differ between DPIs devices. Main factor determining this proces is internal resistence of each DPI device , which indicates air pressure  and airflow through DPI device. Inspiration flow and other parameters describing inspiration effort can be measured by quantitive, semi-quentitive and qualitive methods.

 

Key words: dry powder inhalers (DPIs), peak inspiratory flow (PIF).


Keywords


inhalatory suchego proszku (DPIs), szczytowy przepływ wdechowy (PIF), dry powder inhalers (DPIs), peak inspiratory flow (PIF).

Full Text:

PDF

References


Amirav I, Newhouse MT. Measurement of PIF with the in-check dial device to simulate low resistance (Diskus) and high resistance (~Turbohaler) DPIs in children with asthma. Eur Respir J 2000; 16: suppl.31, 540 s.

Barrowcliffe J, Maglynn P, Tickle S et al. The in vitro evaluation of a novel multidose dry powder inhaler. Drug delivery to the lungs VII.London: The Aerosol Society 1996; 82-85.

Borgström L, Bondesson E, Morén F et al. Lung deposition of budesonide inhaled via Turbuhaler®: a comparison with terbutaline sulphate in normal subjects. Eur Respir J 1994; 7, 69-73.

Bronsky EA, Grossman J, Henis MJ et al. Inspiratory flow rates and volumes with the Aerolizer dry powder inhaler in asthmatic children and adults. Curr Med Res Opin 2004; 20: 131-137.

Drblik SP, Lapierre G, Thivierge R et al. Comparative efficacy of terbutaline sulphate delivered by Turbuhaler® dry powder inhaler or pressurized metered dose inhaler with Nebuhaler spacer in children during an acute asthmatic episode. Arch Dis Child 2003; 88: 319 -323.

Droszcz W, Droszcz P. Ambulatoryjne kryteria doboru inhalatora proszkowego na podstawie pomiaru szczytowego przepływu wdechowego. Pneumonol Alergol Pol. 2002; 70: 490-495.

Elbousefy A, Tomalak W, Kurzawa R et al. Diurnal variability of peak inspiratory flow in asthmatic children. Eur Respir J 2000; 16: suppl.31, 384 s.

Emeryk A, Bartkowiak-Emeryk M, Czerwińska-Pawluk i wsp. Przydatność pomiaru szczytowego przepływu wdechowego w doborze inhalatora suchego proszku u dzieci chorych na astmę oskrzelową. Pol Merk Lek 2000; 9: 667-670.

Instrukcja użycia In-Check DIAL. Clement Clarke International Ltd., Edinburg, UK 1999.

Jacgueline A, Pongracic MD. Leki w astmie oskrzelowej i sposób ich stosowania. Curr Med Res Opin 2001; 1: 10-13.

Kamps AW, Brand PL, Roorda RJ. Variation of peak inspiratory flow through dry powder inhalers in children with stable and unstable asthma. Pediatr Pulmonol 2004; 37: 65-70.

Kokot M. Dobór właściwego inhalatora proszkowego na podstawie pomiaru szczytowego przepływu wdechowego w wybranych grupach chorych z obturacją oskrzeli. Pol Merk Lek 2000; 9: 672-676.

Nielsen KG, Skov M, Klug B et al. Flow - dependent effect of formoterol dry-powder inhaled from the Aerolizer®. Eur Respir J 1997; 10: 2105-2109.

Nielsen KG, Auk IL, Bojsen K et al. Clinical effect of Diskus dry-powder inhaler at low and high inspiratory flow-rates in asthmatic children. Eur Respir J 1998; 11: 350-354.

Nsour W, Alldren A, Corrado OJC. Measurement of peak inspiratory flow (PIFR) may be useful before prescribing a dry powder inhaler. Eur Respir J 1999; 14: suppl.30, 3 s.

Palander A, Terhi M, Mika K et al. In vitro comparision of three Salbutamol-Containing Multidose Dry Powder Inhalers: Buventol Easyhaler, Inspiryl Turbuhaler and Ventoline Diskus: Clin Drug Invest 2000; 20: 25-33.

Parry-Billings M, Birrell C, Oldham L et al. Inspiratory flow rate through a dry powder inhaler (Clickhaler) in children with asthma. Pediatr Pulmonol 2003; 35: 260-266.

Rajiw Dhand, MD. Terapia aerozolowa w astmie oskrzelowej. Curr Med. Res Opin 2001; 1: 15-22.

Szczawińska-Popłomyk A. Trudności w prowadzeniu optymalnej terapii inhalacyjnej. Nowa Pediatria 2002; 7: 21-26.

Światowa strategia rozpoznawania, leczenia i prewencji astmy. Global strategy for asthma management and prevention. Update 2003. NIH Publication Number 02-3659. www.ginasthma.com/worshop revised.pgf.

Tashkin DP. New devices for asthma. J Al.;ergy Clin Immunol 1998: 101, 409-413

Tomalak W, Radliński J, Pogorzelski A i wsp. Forsowne przepływy wdechowe u zdrowych dzieci szkolnych. Int Rev Allergol Clin Immunol 2003; 9: 75 s.

Tomalak W, Radliński J. Definicje. W: Zalecenia polskiego towarzystwa ftyzjopneumonologicznego dotyczące wykonywania badań spirometrycznych. Pneumonol. Alergol. Pol. 2004, 72, 7-9

Van Der Palen J. Peak Inspiratory flow through Diskus and Turbuhaler, measured by means of a peak inspiratory flow meter (In-Check DIAL®). Respir Med 2003; 97: 285-289.

http://www.aeromedika.pl/

www. research.ed.ac.uk


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015 Journal of Education, Health and SportJournal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)