Znaczenie edukacji w terapii pacjentów z astmą oskrzelową = Importance of education in treatment of patients with asthma

Iwona Czerwińska Pawluk, Katarzyna Dońka, Violetta Paździor, Walery Zukow

Abstract


Czerwińska Pawluk Iwona, Dońka Katarzyna, Paździor Violetta, Zukow Walery. Znaczenie edukacji w terapii pacjentów z astmą oskrzelową = Importance of education in treatment of patients with asthma. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(1):274-283. ISSN 2391-8306. DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.44395

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%281%29%3A274-283

https://pbn.nauka.gov.pl/works/688725

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011 – 2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 02.01.2015. Revised 18.01.2015. Accepted: 21.01.2015.

 

ZNACZENIE EDUKACJI W TERAPII PACJENTÓW Z ASTMĄ OSKRZELOWĄ

Importance of education in treatment of patients with asthma

 

Iwona Czerwińska Pawluk

Radomska Szkoła Wyższa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Radom ul. 1905 roku

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy, Lublin. ul. Prof. A. Gębali 6

 

Katarzyna Dońka

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Katedra i Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego

 

Violetta Paździor

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Katedra i Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego

 

Walery Zukow

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki

 

Słowa kluczowe: astma oskrzelowa, edukacja.

 

Keywords: bronchial asthma, education.

 

Streszczenie

 

Edukacja pacjentów z astmą jest jednym z elementów warunkujących osiąganie celów leczenia, a w konsekwencji poprawia jakość życia chorych. Pośród wielu czynników warunkujących skuteczność edukacji prowadzonej wobec pacjentów z chorobą przewlekłą i / lub ich opiekunów na szczególną uwagę zasługują: partnerskie relacje między lekarzem a pacjentem/ jego opiekunem, dostosowanie zakresu wiedzy w zależności do wieku, poziomu wykształcenia oraz oczekiwań pacjentów/ opiekunów.  Istotna też jest ciągłość kształcenia, mająca na celu weryfikację zdobytej wiedzy  i nabytych umiejętności.  Chory na astmę musi zaakceptować chorobę i z pełnym przekonaniem podjąć zadanie współuczestnictwa w jej leczeniu. Edukacja jest podstawą interakcji między pracownikami opieki zdrowotnej a pacjentem. Może mieć charakter edukacji bezpośredniej,  szkoleń w małych grupach, seminariów, sympozjów, konferencji, dystrybucji materiałów edukacyjnych, kampanii medialnych,  portali internetowych.

 

Abstract

 

Education of patients with asthma is one of the prerequisites for achieving the goals of treatment and consequently improves the quality of life of patients. Among the many factors determining the effectiveness of education provided to patients with chronic disease and / or their carers deserve special attention: partnerships between doctor and patient / his guardian, adjust the scope of knowledge according to age, educational level and expectations of patients / caregivers. Also important is the continuity of education, in order to verify their knowledge and acquired skills. Suffering from asthma must accept the disease and confidently take on the task of participation in its treatment. Education is the basis of the interaction between health care professionals and patients. It may be of direct education, training in small groups, seminars, symposia, conferences, distribution of educational materials, media campaigns, internet portals.


Keywords


astma oskrzelowa, edukacja, bronchial asthma, education.

Full Text:

PDF

References


Bręborowicz A., Emeryk A., Kulus M. i wsp.: Postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne w astmie oskrzelowej u dzieci. Stanowisko Sekcji Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Alergia Astma Immunologia 2007; 12: 3: 129-141.

Cegala D.J., Marinelli T., Post D.: The effects of patient communication skills training on compliance. Arch. Fam. Med. 2000; 9: 57-64.

Chrystyn H., Price D.: Not all asthma inhalers are the same: factors to consider when prescribing an inhaler. Primary Care Respiratory Journal, 2009; 18(4): 243-249.

Crompton G.K., Barnes P.J., Broeders M. i wsp.: The need to improve inhalation technique in Europe: A report from the Aerosol Drug Management Improvement Team. Respir. Med. 2006; 100: 1479-1494.

Doboszyńska A.: Leczenie astmy oskrzelowej. Pacjent – stale najsłabsze ogniwo? Alergia 2007; 3: 21-24.

Education for a partnership in asthma care. National Heart, Lung, and Blood Institute. National Asthma Education and Prevention Program. Expert Panel Report 3: Guidelines for the Diagnosis and Mangament of Asthma. Full Report August 28, 2007; 93-146.

Everard M.L.: Role of inhaler competence and contrivance in “dificuld asthma”. Paediatric Respiratory Reviews 2003; 4: 135-142.

Grzelewska-Rzymowska I.: Czy można osiągnąć kontrolę astmy? Postępy Dermatologii i Alergologii 2009; XXVI: 5: 300-303.

Hardwell A., Barber V., Hargadon T. i wsp.: Technique training does not improve the ability of most patients to use pressurized metered-dose inhalers (pMDIs). Prim. Care Respir. J. 2011; 20: 92-96.

Hess D.R.: Aerosol delivery devices in the treatment of asthma. Respir. Care 2008; 53(6): 699-723.

Kaczmarek J., Kuna P.: Nowości w leczeniu astmy u dzieci. Lekarz 2010; 6: 3-9.

Kruszewski J. (red.): Edukacja i samoleczenie chorych na astmę. Wytyczne Polskiego Towarzystwa Alergologicznego i Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc dotyczące postępowania w astmie oskrzelowej. Wydanie II. Raport Panelu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Alergologicznego i Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc w sprawie postępowania w astmie oskrzelowej. Wydanie II. Warszawa 2008, 111-117.

Kuna P., Kupczyk M. Kupryś-Lipińska: POLASTMA - Narodowy Program Wczesnej Diagnostyki i Leczenia Astmy. PTA Polskie Towarzystwo Alergologiczne 2009. www.mojaastma.org.pl

Kuna P., Kupryś-Lipińska I., Kupczyk M.: POLASTMA – skuteczny program walki z astmą. Terapia (Alergologia) 2009; 3: 8-12.

Kuna P.: Leczenie astmy według obowiązujących standardów. Terapia. Reprint z supl. do nr 6(258), czerwiec 2011; 3-6.

Kuna P., Kupryś-Lipińska I.: Problem współpracy lekarz – pacjent u chorych na astmę oskrzelową. Medycyna po Dyplomie (wydanie spec.) 2008; 3: 25-30.

Kupryś-Lipińska I., Kuna P.: Światowa strategia rozpoznawania, leczenia i prewencji astmy (aktualizacja 2008) – co warto wiedzieć? Terapia (Alergologia) 2009; 3: 25-28.

Kupryś-Lipińska I.: Komentarz do: Opracowanie skutecznego i użytecznego pisemnego planu postępowania w astmie. Rank M.A., Vilcheck G.W., Patel A.M. i wsp., Perzanowska-Brzeszkiewicz K. (tłum.). Medycyna po Dyplomie 2009; 18: 4: 33-34.

Kuś J.: Astma oskrzelowa. W: Rowińska-Zakrzewska E., Kuś J. (red.): Choroby układu oddechowego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004; 9: 181-197.

Latoś T.: Znaczenie edukacji w postępowaniu z chorym na astmę. Alergia Astma Immunologia 2001: 6(1): 13-16.

Lavorini F., Levy M.L., Corrigan Ch. i wsp.: The ADMIT series – Issues in Inhalation Therapy. 6) Training tools for inhalation devices. Prim. Care Respir. J. 2010; 19(4): 335-341.

Martin E. i wsp., Fal A.M. (red. wyd. I polskiego): Pacjent chory na astmę. Patologia – leczenie – opieka. MedPharm Polska 2009.

Melani A.S.: Inhalatory therapy training: a priority challenge for the physician. Acta Biomed. 2007; 78(3): 233-245.

Molimard M.: How to achieve good compliance and adherence with inhalation therapy. Curr Med Res Opin. 2005: 21: 33-7.

Panaszek B.: Czynniki wpływające na skuteczność leczenia inhalacyjnego astmy oskrzelowej i POChP u pacjentów w podeszłym wieku. Terapia 2012; 12 (281): 42-49.

Rank M.A., Vilcheck G.W. i wsp., Perzanowska-Brzeszkiewicz K. (tłum.): Opracowanie skutecznego i użytecznego pisemnego planu postępowania w astmie. Medycyna po Dyplomie 2009; 18: 4: 24-32.

Sładek K.: Edukacja chorych na astmę. Medycyna po Dyplomie 2008; 17(5): 39-43.

Smith I.J., Parry-Billings M.: The inhalers of the future? A review of dry powder devices on the market today. Pulm. Pharmacol. Ther.2003; 16( 2): 79-95.

Stelmach W., Korzeniewska A., Jerzyńska J. i wsp.: Asthma education program and asthma symptoms, activity, and emotions in children. Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol., 2008; 14: 1-2: 22-27.

Światowa strategia rozpoznawania, leczenia i prewencji astmy GINA. Aktualizacja 2006. Medycyna Praktyczna, wyd. specj. 2007; 1-104.

Światowa strategia rozpoznawania, leczenia i prewencji astmy (GINA). Aktualizacja 2008. Global strategy for asthma management and prevention. Global Initiative for Asthma (GINA). Update 2008. Medycyna Praktyczna, wyd. specj. 2009: 05: 1-84.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015 Journal of Education, Health and SportJournal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)