Wybrane zagadnienia dotyczące wpływu wysiłku fizycznego na organizm człowieka=Selected issues concerning the impact of physical exercise on the human organism

Wojciech Wojtasik, Aleksandra Szulc, Michał Kołodziejczyk, Adam Szulc

Abstract


Wojtasik Wojciech, Szulc Aleksandra, Kołodziejczyk Michał, Szulc Adam. Wybrane zagadnienia dotyczące wpływu wysiłku fizycznego na organizm człowieka=Selected issues concerning the impact of physical exercise on the human organism. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(9):350-372. ISSN 2391-8306.

DOIhttp://dx.doi.org/10.5281/zenodo.44392

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%2810%29%3A350-372

https://pbn.nauka.gov.pl/works/688676

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 25.09.2015. Revised 25.10.2015. Accepted: 31.10.2015.

 

Wybrane zagadnienia dotyczące wpływu wysiłku fizycznego na organizm człowieka

Selected issues concerning the impact of physical exercise on the human organism

Wojciech Wojtasik1), Aleksandra Szulc2), Michał Kołodziejczyk3), Adam Szulc3)

 

1)      Inżynieria Biomedyczna, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy

2)      Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska w Gdańsku

3)      Instytut Kultury Fizycznej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

Słowa kluczowe: aktywność fizyczna, wysiłek fizyczny, geny i aktywności fizyczna

Keywords: physical activity, physical effort, genes and physical activity

 

Cel i zakres pracy

Ludzie, już w starożytnej Grecji, przywiązywali dużą wagę do zdrowego trybu życia, którego wyznacznikami są m. in.: siła mięśniowa, koordynacja nerwowo-mięśniowa, wydolność krążeniowo-oddechowa. Wysiłek fizyczny oddziałuje na poszczególne układy organizmu człowieka, w tym szczególnie na układ ruchu, krwionośny i oddechowy, neuro-hormonalny, a przez to na funkcjonowanie wielu narządów wewnętrznych. Od wieków prowadzone są liczne badania mające na celu poznanie zmian zachodzących w organizmie na skutek aktywności fizycznej. Zmiany w funkcjonowaniu organizmu poddanemu określonemu wysiłkowi fizycznemu (zarówno statycznemu jak i dynamicznemu) określane są poprzez zastosowanie diagnostyki medycznej, praw fizycznych oraz diagnostyki sportowej.

W pracy opisano zmiany, jakie zachodzą w organizmie człowieka w czasie wysiłku fizycznego, w takich układach jak: kostno-stawowy, mięśniowy, krwionośny, czy też oddechowy. Opisano także procesy przystosowawcze organizmu i wykazano korzystne oraz niekorzystne działanie (fizyczne, psychiczne i społeczne) aktywności fizycznej na organizm człowieka. Sklasyfikowano również wysiłek fizyczny w zależności od przyjętych obecnie kryteriów.

Artykuł stanowi częściowe podsumowanie zainteresowań naukowych autorów w latach 2014-2015.


Keywords


aktywność fizyczna, wysiłek fizyczny, geny i aktywności fizyczna; physical activity, physical effort, genes and physical activity

Full Text:

PDF

References


Bielski J. (2012). Podstawowe problemy teorii wychowania fizycznego. Impuls, Kraków, s. 15-21.

Bobilewicz D. M. (2011). Rabdomioliza: gdzie i kiedy? In Vitro Explorer przegląd medycyny laboratoryjnej, vol. 2, nr 12, 3-6.

Bobińska K., Szemraj J., Pietras T., Zboralski K., Gałecki P., (2008). Neuropeptyd Y- budowa, receptory, działanie i miejsce w psychiatrii. Psychiatria Polska, vol. 42, nr 6, 889-901.

Booth F.W., Chakravarthy M.V., Spangenburg E.E., (2002). Exercise and gene expression: physiological regulation of the human genome through physical activity. J Physiol, vol. 543, nr 2, 399-411.

Borkowski J., (2009). Bioenergetyka i biochemia tlenowego wysiłku fizycznego. Wydawnictwo AWF Wrocław, Wrocław.

Budruk P., Burduk P.K., Śliwka K., Bloch-Bogusławska E., (1998). Nagła śmierć a wysiłek fizyczny. Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii, vol. 48, 127-133.

Chabros E., Charzewska J., Rogalska-Niedźwiedź M., Wajszczyk B., Chwojnowska Z., Fabiszewska J., (2008). Mała aktywność fizyczna młodzieży w wieku pokwitania sprzyja rozwojowi otyłości. Problemy Higieny i Epidemiologii, vol. 89, 58-61.

Cięszczyk P., Maciejewska A., Sawczuk M., (2008). Badania genetyczne w sporcie. International Association of Ontokinesiologists, Szczecin.

Czarkowska-Pączek B., Przybylski J., (2006). Zarys fizjologii wysiłku fizycznego. Elsevier Urban & Partner, Wrocław.

Domańska D., Pelczar M., Brzeziańska E., Jegier A., (2013). Wpływ wybranych polimorfizmów genu ADRB2 na wydolność fizyczną i skuteczność leczenia przewlekłych chorób zapalnych układu oddechowego- astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc- u sportowców. Medycyna Sportowa, vol. 29, nr 4, 207-213.

Drygas W., Jegier A., (2003). Zalecenia dotyczące aktywności ruchowej w profilaktyce chorób układu krążenia. Czynniki Ryzyka, nr 38/39, 76-84.

Fortuna M., (2012). Podstawy kształtowania zdolności wysiłkowej tlenowej i beztlenowej. Wydawnictwo Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze.

Galicka A. (2012). Mutacje genów niekolagenowych we wrodzonej łamliwości kości – znaczenie produktów tych genów w biosyntezie kolagenu i patogenezie choroby. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalne, nr 66, 359-361.

Gąsiorowski A., (2008). Anatomia funkcjonalna narządu ruchu człowieka. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

Godlewski P., (2011). Globalny i lokalny wymiar współczesnego sportu. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 9-22.

Górski J., (2006). Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego. Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa.

Górski J., (2011). Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego. Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa.

Hubner-Woźniak E., Lutosławska G., (2000). Podstawy biochemii wysiłku fizycznego. Centralny Ośrodek Sportu, Warszawa.

Jaskólska A., Jaskólski A., (2005). Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego z zarysem fizjologii człowieka. Wrocław.

K. Birch., D. MacLaren., K. George., (2005). Fizjologia sportu. Krótkie wykłady. PWN.

Matuszkiewicz-Rowińska J., Jędras M., Shebani Z., Żebrowski P., Kulicki P., Przedlacki J., (2012). Masywna rabdomioliza w wyniku godzinnego ćwiczenia na rowerze stacjonarnym: opis przypadku i przegląd piśmiennictwa. Nefrologia i Dializoterapia Polska,vol.16, nr 4, 190-192.

Mędraś M., (2004). Medycyna Sportowa. Medsportpress, Warszawa, s. 133-143.

Popinigis J., (2002). O tlenie, mitochondriach i adaptacji do wysiłku wytrzymałościowego, czyli od Holloszy’ego 1967 do Holloszy’ego 2002. Sport Wyczynowy, nr 9-10, 453-454.

Ronkier A., (2008). Fizjologia wysiłku w sporcie, fizjoterapii i rekreacji. Centralny ośrodek sportu, Warszawa, s. 7-13.

Shiota T., (2014). Role of modern 3D echocardiography in vavular heart disease. Korean J Intern Med, vol. 29, nr 6, 685-702.

Sowa-Lewandowska K.: ABC wysiłku fizycznego. Dostępny w: [http://laboratoria.net/artykul/12716.html] 21.02.2012.

Stępień-Wyrobiec O., Hrycek A., Wyrobiec G., (2008). Transformujący czynnik wzrostu beta (TGF-beta)– budowa, mechanizmy oddziaływania oraz jego rola w patogenezie tocznia rumieniowatego układowego. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej, vol. 66, 688-693.

Tkaczuk-Włach J., Sobstyl M., Jakiel G., (2010). Osteoporoza- obraz kliniczny, czynniki ryzyka i diagnostyka. Przegląd Menopauzalny, vol. 2, 113–117.

Wikipedia: Wolna encyklopedia. Dostępny w: [http://pl.wikipedia.org/wiki/Galen]. 24.12.2014.

Wrzosek K., Mamcarz A., Braksator W., (2005). Wybrane problemy kardiologii sportowej. Choroby serca i naczyń,vol. 2, nr 4, 179-186.

Żołądź J.A., (2003). Co warunkuje siłę, moc i wytrzymałość mięśni szkieletowych człowieka? StatSoft Polska.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Journal of Education, Health and SportJournal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)