Przyczyny braku kontroli astmy oskrzelowej na podstawie literatury = Reasons for lack of asthma control based on the literature

Katarzyna Dońka, Iwona Czerwińska Pawluk, Violetta Paździor, Walery Zukow

Abstract


Dońka Katarzyna, Czerwińska Pawluk Iwona, Paździor Violetta, Zukow Walery. Przyczyny braku kontroli astmy oskrzelowej na podstawie literatury = Reasons for lack of asthma control based on the literature. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(1):263-273. ISSN 2391-8306. DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.44380

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%281%29%3A263-273

https://pbn.nauka.gov.pl/works/688607

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011 – 2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 02.01.2015. Revised 18.01.2015. Accepted: 21.01.2015.

 

PRZYCZYNY BRAKU KONTROLI ASTMY OSKRZELOWEJ NA PODSTAWIE LITERATURY

Reasons for lack of asthma control based on the literature

 

Katarzyna Dońka

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Katedra i Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego

 

Iwona Czerwińska Pawluk

Radomska Szkoła Wyższa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Radom ul. 1905 roku

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy, Lublin. ul. Prof.. A. Gębali 6

 

Violetta Paździor

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Katedra i Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego

 

Walery Zukow

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki

 

 

 

Streszczenie

 

Brak kontroli astmy oskrzelowej najczęściej spowodowany jest nieprzestrzeganiem przez pacjentów zaleceń lekarskich (noncompliance). Trudności w kontroli astmy zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia stanu astmatycznego. Pacjenci z astmą niekontrolowaną korzystają częściej z wizyt lekarskich, są częściej hospitalizowani i częściej trafiają na Szpitalny Oddział Ratunkowy. Rozwiązaniem tego problemu jest objęcie pacjentów programem szkoleniowym dotyczącym terapii astmy i możliwości kontroli choroby.

 

Słowa kluczowe: astma oskrzelowa, kontrola choroby, przyczyny braku kontroli astmy.

 

Abstract

 

Lack of control of asthma is most often caused by failure patients' medical recommendations (noncompliance). The difficulties in the control of asthma, increase the likelihood of status asthmaticus. Patients with uncontrolled asthma often use the visits, they are more often hospitalized and more likely to get on Hospital Emergency Ward. The solution to this problem is to extend patient training program on asthma therapy and the ability to control the disease.

 

Keywords: asthma, diabetes control, reasons for the lack of asthma control.


Keywords


astma oskrzelowa, kontrola choroby, przyczyny braku kontroli astmy, asthma, diabetes control, reasons for the lack of asthma control.

Full Text:

PDF

References


Allegra R., Cremonesi G., Girbino G. i wsp.: Real-life prospective study on asthma control in Italy: cross-sectional phase results. Respir. Med. 2012; 106 (2): 205-214.

Anderson P.: Patient preference for and satisfaction with inhaler devices. Eur. Respir. Rev. 2005; 14: 96: 109-116.

Batura-Gabryel H.: Choroby układu oddechowego a psychika chorego. W: Pawlaczyk B. (red.): Soma i Psyche. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Poznań 2008: 408-421.

Braman S.S., tłum. Dąbrowski A.: Astma. W: Khan M.G., Lynch J.P.. Wydanie polskie: Droszcz W. (red.): Choroby płuc. Diagnostyka i terapia. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2000; 4: 171-191.

Brozek J.L., Bousquet J., Baena-Cagnani C.E. i wsp.: Allergic rhinitis and its impact on asthma (ARIA) guidelines: 2010 revision. J. Allergy Clin. Immunol. 2010; 3: 466-476.

Brzostek D., Kieszko R., Błażewicz T: Poprawa kontroli astmy po zamianie steroidu wziewnego na cyklezonid w dawkach ekwiwalentnych – studium przypadków. Terapia 2013; 4: 2: 21-24.

Chorostowska-Wynimko J.: Jak starzeje się układ oddechowy astmatyków? Alergia 2008; 1: 20-22.

Crompton G.K.: How to achieve good compliance with inhaled asthma therapy. Respir. Med. 2004; 98: S35-S40.

Dobek R.: Personalizacja leczenia astmy – gdzie jesteśmy. Alergia, 2013; 4: 23-25.

Emeryk A., Bartkowiak-Emeryk M.: Easyhaler na tle innych inhalatorów suchego proszku. Alergia 2013; 2: 11-14.

Haughney J., Price D., Barnes N.C. i wsp.: Choosing inhaler devices for people with asthma: current knowledge and outstanding research needs. Respir. Med. 2010; 104 (9): 1237-1245.

Hodder R., Reese P.R., Slaton T.: Asthma patients prefer Respimat® Soft Mist™ Inhaler to Turbuhaler®. International Journal of COPD 2009; 4: 225-232.

Kardas P.: Nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych. Terapia (W gabinecie lekarza rodzinnego) 2012; 5: 19-22.

Karwat K.: Stan astmatyczny – jak rozpoznać i jak leczyć? Terapia 2008; 9: 1: 70-71.

Kuna P., Jarmakowska K.: Beklometazon z formoterolem w postaci superdrobnocząstkowego aerozolu – czy można osiągnąć więcej? Terapia (Alergologia) 2011; 4: 27-30.

Kuna P., Kupryś-Lipińska I.: Współpraca z pacjentem przyjmującym leki wziewne w celu poprawy kontroli astmy. Terapia - Alergologia 2008; 4: 47-54.

Kuna P.: Leczenie astmy z zastosowaniem tylko jednego inhalatora zawierającego glikokortykosteroid i β₂-mimetyk – nowa metoda leczenia przewlekłego i doraźnego. Terapia (Medycyna Rodzinna) 2009; 9: 1: 33-37.

Kupryś - Lipińska I., Kuna P.: Farmakoterapia astmy i alergicznego nieżytu nosa zgodnie z najnowszymi wytycznymi GINA i ARIA. Terapia (Alergologia) 2012; 4: 24-29.

Kuna P., Kupryś-Lipińska I.: Problem współpracy lekarz – pacjent u chorych na astmę oskrzelową. Medycyna po Dyplomie (wydanie spec.) 2008; 3: 25-30.

Kupryś - Lipińska I., Kuna P.: Leczenie podtrzymujące i doraźne (LPiD) beklometazonem i formoterolem w jednym inhalatorze skuteczną i bezpieczną metodą terapii astmy. Terapia (Alergologia) 2013; 3 (285): 12-20.

Kupryś - Lipińska I., Kuna P.: Rola edukacji w terapii astmy. Terapia –Alergologia 2008; 4(208): 16-21.

Martin E. i wsp., Fal A.M. (red. wyd. I polskiego): Pacjent chory na astmę. Patologia – leczenie – opieka. MedPharm Polska 2009.

Mazurek H., Mazurek E.: Skuteczność kontroli astmy – kryteria a rzeczywiste możliwości. Przegląd alergologiczny 2006; III: 6: 45-48.

Molimard M., Le Gros V.: Impact of patient – related factors on asthma control. J. Asthma 2008; 45(2): 109-113.

Panaszek B.: Astma oskrzelowa i POChP – odrębności diagnostyki i leczenia w wieku starszym. Przewodnik Lekarza 2010; 1(116): 41-45.

Panaszek B.: Czynniki wpływające na skuteczność leczenia inhalacyjnego astmy oskrzelowej i POChP u pacjentów w podeszłym wieku. Terapia 2012; 12 (281): 42-49.

Panaszek B.: Najczęstsze problemy diagnostyki i terapii dotyczące chorych na astmę w podeszłym wieku. Terapia 2012; 3: 1: 6-11.

Panek M., Witusik A., Pietras T. i wsp.: Zaburzenia psychiczne u chorych na astmę oskrzelową – doktryna i terapia. Terapia (Alergologia) 2010; 4: 1: 69-72.

Rank M.A., Vilcheck G.W. i wsp., Perzanowska-Brzeszkiewicz K. (tłum.): Opracowanie skutecznego i użytecznego pisemnego planu postępowania w astmie. Medycyna po Dyplomie 2009; 18: 4: 24-32.

Samoliński B.: Zasady diagnostyki i leczenia alergicznego zapalenia nabłonka nosa. Alergia 2009: 3: 11-15.

Small M., Anderson P., Vickers A. i wsp.: Importance of inhaler- device satisfaction in asthma treatment: Real-world observations of physician-observed compliance and clinical/patient-reported outcomes. Advances in Therapy 2011; 28(3): 202-212.

Small M., Vickers A., Anderson P. i wsp.: The Patient-Physician Partnership in Asthma: Real-World Observations Associted with Clinical and Patient-Rreported Outcomes. Advances in Therapy 2010; 27(9): 591-599.

Światowa strategia rozpoznawania, leczenia i prewencji astmy (GINA). Aktualizacja 2008. Global strategy for asthma management and prevention. Global Initiative for Asthma (GINA). Medycyna Praktyczna, wyd. specj. 2009: 05: 1-84.

Szczepankiewicz A., elant A., Bręborowicz A.: Związek astmy i otyłości – czy istnieje? Alergia 2009; 1: 38-42.

Uchmanowicz I., Jankowska B., Panaszek B. i wsp.: Wpływ czynników społeczno – demograficznych na jakość życia chorych na astmę oskrzelową. Alergologia Info, 2010, V, 2; 57-65.

Virchov J.Ch., Crompton G.K., Dal Negro R. i wsp.: Importance of inhaler devices in the management of airway disease. Respir. Med. 2008; 102: 10-19.

Wieshammer S., Dreyhaupt J.: Dry powder inhalers: which factors determine the frequency of handling rrors? Respiration 2008; 1: 18-25.

Zielnik-Jurkiewicz B.: Współwystępowanie alergicznego nieżytu nosa, astmy oskrzelowej i alergicznego zapalenia spojówek u dzieci. Terapia 2009; 5: 1: 53-58.

www.mojaastma.org.pl/?o=9


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Journal of Education, Health and SportJournal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)