Wpływ prądów TENS średniej częstotliwości na czynność bioelektyczną mięśni prostowników nadgarstka = The influence of mid-frequency TENS currents on bioelectrical activity of the wrist extensor muscles

Grzegorz Srokowski, Zuzanna Piekorz, Marcin Siedlaczek, Tomasz Kowalik, Daria Paduch, Anna Srokowska, Walery Zukow

Abstract


Srokowski Grzegorz, Piekorz Zuzanna, Siedlaczek Marcin, Kowalik Tomasz, Paduch Daria, Srokowska Anna, Zukow Walery. Wpływ prądów TENS średniej częstotliwości na czynność bioelektyczną mięśni prostowników nadgarstka = The influence of mid-frequency TENS currents on bioelectrical activity of the wrist extensor muscles. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(9):768-791. ISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.44371

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%289%29%3A768-791

https://pbn.nauka.gov.pl/works/688573

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 25.08.2015. Revised 25.09.2015. Accepted: 30.09.2015.

 

Wpływ prądów TENS średniej częstotliwości na czynność bioelektyczną mięśni prostowników nadgarstka

The influence of mid-frequency TENS currents on bioelectrical activity of the wrist extensor muscles

 

Grzegorz Srokowski1, Zuzanna Piekorz1, Marcin Siedlaczek1, Tomasz Kowalik2, Daria Paduch1, Anna Srokowska2, Walery Zukow3

 

  1. 1.       Katedra Fizjoterapii Zakład Kinezyterapii i Masażu Leczniczego, UMK w Toruniu CM im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, ul. Techników 3, 85- 000 Bydgoszcz
  2. 2.       Katedra i Zakład Podstaw Kultury Fizycznej, UMK w Toruniu CM im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, ul. Świętojańska 20, 85- 077 Bydgoszcz
  3. 3.       Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

Korespondencja:

Grzegorz Srokowski, Katedra Fizjoterapii Zakład Kinezyterapii i Masażu Leczniczego, UMK w Toruniu CM im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, ul. Techników 3 85 - 810 Bydgoszcz, g.srokowski@gmail.com

 

Anna Srokowska, Katedra i Zakład Podstaw Kultury Fizycznej, UMK w Toruniu CM im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, ul. Świętojańska 20, 85 - 077 Bydgoszcz, a.srokowska@cm.umk.pl

 

 

Streszczenie

Wstęp: W świecie dynamicznego rozwoju techniki i nauki, z których człowiek czerpie wiele korzyści, łatwo jest spotkać na drodze przeszkody, które są zagrożeniem dla naszego zdrowia oraz prawidłowego funkcjonowania.

Cel pracy: Istotnym problemem badawczym jest wpływ poszczególnych zabiegów fizykalnych na konkretną grupę mięśniową. Dzięki badaniom za pomocą EMG możemy skutecznie ocenić skutki terapii po zastosowaniu prądów TENS średniej częstotliwości. Celem pracy była analiza  z wykorzystaniem EMG, wpływu prądów TENS średniej częstotliwości na czynność bioelektryczną mięśni prostowników nadgarstka.

Wyniki badań własnych: Szczegółowe wyniki przeprowadzonych badań przedstawiono w tabelach i zilustrowano wykresami.

Materiał i metoda: W badaniach uczestniczyło 19 osób, które nie zgłosiły większych dolegliwości ze strony badanej grupy mięśniowej. W grupie badawczej uczestniczy zarówno kobiety jak i mężczyźni. Głównym narzędziem badawczym, które pozwoliło na analizę badań był pomiar za pomocą EMG,  gdzie została oceniona czynność bioelektryczna (rónica potencjałów) mięśni w spoczynku, podczas skurczu koncentrycznego w ruchu zgięcia grzbietowego nadgarstka oraz wykonanie próby maksymalnego skurczu dowolnego MVC. Analiza zapisu EMG mięśnia prostownika promieniowego nadgarstka oraz prostownika łokciowego nadgarstka wykazała spadek częstotliwości wyładowań bioelektrycznych mięśnia pod wpływem działania prądów TENS średniej częstotliwości.

Wnioski

1. Analiza zapisu EMG mięśnia prostownika promieniowego nadgarstka oraz prostownika łokciowego nadgarstka wykazała spadek częstotliwości wyładowań bioelektrycznych mięśnia pod wpływem działania prądów TENS średniej częstotliwości. Badanie to pozwala na obiektywne udokumentowani aktywności mięśni zaangażowanych w ruch podczas czynności funkcjonalnych.

2. Kinezjologiczne EMG pozwala na szybką i skuteczną możliwość weryfikacji działania prądów TENS podczas postępowania rehabilitacyjnego, jest skuteczną metodą terapeutyczną.

 

Słowa klucze: elektrostymulacja, TENS, EMG.

 

 

Abstract

Introduction: In the world with dynamic progress in technology and science where human is taking a lot benefits. Its easy to meet on our way obstacles which are dangerous for our health and proper functioning of the body.

The aim of the study: Main problem of research is influence invidual physical treatments on specific group of muscles. Because of surveys where we are using EMG we can successfully judge effects of therapy after we used currents TENS with midium frequency. Purpose of my thesis was analysis influence of currents TENS with midium frequency on bioelectric function of muscles rectifiers wrist.

Material and methods: In reasearch took part 19 people, which didn't say anything about disorder with tested group of musles. In this group took part women and mans. The main instrument which allowed for analysis researches was survey with help EMG where we valued bioelectric function (potentials difference) not active muscles during concentrix contraction astir tergal flexion of wrist and make test of maximum any contraction - MVC. Analysis of record sEMG muscle rectifier radial of wrist and muscle rectifier cubital of wrist showed decrease in frequency bioelectric dischargers of muscle because of work currents TENS with midium frequency.

Results of the study: The detailed results of the study are presented in tables and illustrated on the graphs

Conclusions:

1. Analysis of the ECG radial wrist extensor muscle and ulnaris showed a decrease in firing rate of bioelectric muscle under the influence of currents of medium frequency TENS. This study allows for an objective document activity involved in muscle movement during functional activities.

2. Kinesiology EMG allows for quick and effective action possible to verify TENS currents during the rehabilitation procedure, it is an effective therapeutic method.

 

Key words: electrostimulation, TENS, EMG.


Keywords


elektrostymulacja, TENS, EMG, electrostimulation, TENS, EMG.

Full Text:

PDF

References


Ganong F.W., Fizjologia, Wyd. Lek. PZWL 2007.67-68.

Kinalski R. Neurofizjologia Kliniczna dla neurorehabilitacji. Podręcznik dla studentów i absolwentów wydziałów fizjoterapii. MedPharm Polska 2008.

Basmajian J.V., De Luca C.J., Muscles Alive: Their Fucknions Revealed by Electromyography. 5(th) ed. Baltimore; Williams and Wilkins 1985.

Bradley W.G., Daroff R.B., Fenichel G.M. I wsp. Neurologia w praktyce klinicznej tom 1- zasady diagnostyki i postępowania. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2006. 592- 627.

Garstka- Namysł K., Namysł J., Powierzchniowa elektromiografia, Rehabilitacja, 2011, 6. 16-20.

Garstka- Namysł K., Użyteczność przezskórnej elektromiografii (SEMG) i SEMG- Biofeedbacku w terapii zaburzeń aktywności mięśniowej. Medycyna Sportowa 2006; 1(6); vol 22. 52-58.

Konrad P. ABC EMG- praktyczne wprowadzenie do elektromiografii kinezjologicznej. 2005, Kwiecień, wersja 1.0.Noraxon INC. USA.

Kelly B.T., Roskin L.A., Kirkendall D.T., Shoulder muscle activation during aquatic and dry land exercices in nonimpaired subjects. ; J. Orthop. Sports Phys. Ther” 2000. 204-210.

Kielnar R., Oleksy Ł., Grzegorczyk J., Różnicowanie napięć bioelektrycznych mięśni przykręgosłupowych u aktywnych seniorów przy użyciu powierzchniowego EMG. Rehabilitacja Medyczna 2012, Tom 16, nr.3. 9-12.

Łukasiuk A. Podstawy elektrodiagnostyki w porażeniach nerwów obwodowych. Balneologia Polska 2007, lipiec- wrzesień. 155- 159.

Rzepka R. Wykorzystanie kinezjologicznego EMG w fizjoterapii. Rehabilitacja 2012, 5. 61-65.

Robertson V., Ward A., Low J., Fizykoterapia. Aspekty kliniczne i biofizyczne., Elsevier urban & Partner Wrocław 2009. 87-160.

Piwecki M., Elektrostymulacja- zapomniana technologia?, Postępy Kosmetologii 2011/2, vol.2. 121-124.

Bauer A., Wiecheć M., Przewodnik metodyczny po wybranych zabiegach fizykalnych. Wydawnoctwo Markmed Rehabilitacja spółka cywilna. 130-132.

Liana R., Chudański M., Ponikowska I.; Prądy TENS, Traberta oraz Kots'a w terapii fizykalnej. Balneologia Polska 2008, tom 50 nr 1. 5-12.

Mika T. Fizykoterapia, Wyd. Lek PZWL Warszawa 1997. 213-215.

Świst- Chmielewska D., Gieremek K., Polak A., Możliwości terapeutyczne przezskórnej elektrycznej stymulacji nerwów (TENS). Postępy rehabilitacji 2001, tom XV. 57-65.

Krukowska J., Świątek E., Czernicki J. Wpływ przezskórnej elektrostymulacji nerwów z EMG- biofeedback na powrót funkcji ręki spastycznej u chorych po niedokrwiennym udarze mózgu. Belneologia Polska 2009, kwiecień- czerwiec. 100-108.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Journal of Education, Health and SportJournal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)