Statyczna i dynamiczna ocena funkcjonalna wybranych parametrów stopy = Statistical and dynamical functional evaluation of the selected foot parameters

Anna Srokowska, Jakub Foss, Andrzej Lewandowski, Marcin Siedlaczek, Grzegorz Srokowski, Agnieszka Radzimińska, Magdalena Weber-Rajek, Walery Zukow

Abstract


Srokowska Anna, Foss Jakub, Lewandowski Andrzej, Siedlaczek Marcin, Srokowski Grzegorz, Radzimińska Agnieszka, Weber‑Rajek Magdalena, Zukow Walery. Statyczna i dynamiczna ocena funkcjonalna wybranych parametrów stopy = Statistical and dynamical functional evaluation of the selected foot parameters. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(7):568-589. ISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.44349

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%287%29%3A568-589

https://pbn.nauka.gov.pl/works/688281

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 20.06.2015. Revised 15.07.2015. Accepted: 25.07.2015.

 

Statyczna i dynamiczna ocena funkcjonalna wybranych parametrów stopy

Statistical and dynamical functional evaluation of the selected foot parameters

 

1Anna Srokowska, 1Jakub Foss, 1Andrzej Lewandowski, 2Marcin Siedlaczek, 2Grzegorz Srokowski, 2Agnieszka Radzimińska, 2Magdalena Weber‑Rajek, 3Walery Zukow

 

1 Katedra i Zakład Podstaw Kultury Fizycznej UMK w Toruniu Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy

2 Katedra Fizjoterapii, Zakład Kinezyterapii i Masażu Leczniczego UMK w Toruniu Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy

3 Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

 

Adres do korespondencji:

1. mgr Anna Srokowska, Katedra i Zakład Podstaw Kultury Fizycznej UMK w Toruniu Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, ul. Świętojańska 20, 85-077 Bydgoszcz, tel. 600341155, e-mail a.srokowska@cm.umk.pl

2. dr Grzegorz Srokowski, Katedra Fizjoterapii, Zakład Kinezyterapii i Masażu Leczniczego UMK w Toruniu Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, ul. Techników 3, 85-801 Bydgoszcz, tel. 608591155, e-mail g.srokowski@gmail.com

 

 

Słowa kluczowe: stopa, diagnoza, badanie statyczne, badanie dynamiczne.

 

Streszczenie

       Praca dotyczyła porównania metod badania statycznego i dynamicznego dla oceny funkcjonalnej stopy.

       Badanie przeprowadzone zostało w grupie 22 przedszkolaków z jednego z bydgoskich przedszkoli. Grupę stanowiło 11 dziewcząt i 11 chłopców w wieku 6-7 lat. Pomiary statyczne wykonane zostały na podstawie zdjęć z podoskopu, pomiary dynamiczne na obrazach pozyskanych z programu komputerowego z podłączoną platformą tensometryczną. Do badania w obu metodach wykorzystano te same parametry: długość stopy, szerokość stopy, kąt koślawienia palucha, kąt szpotawienia palca V, kąt piętowy, kąt Clarke’a, wskaźnik Ky oraz wskaźnik Wejsfloga. Pomiary wykonywane były przy pomocy programów komputerowych.

       Wyniki uzyskane w toku badań statycznych i dynamicznych różnią się od siebie. Największą zmianę procentową zaobserwowano w zmianie wartości kąta α stopy lewej
u chłopców, najmniejsze różnice we wskaźniku „W”.

      Badaniem lepiej odwzorowującym stan czynnościowy stopy jako organu amortyzacyjnego było badanie dynamiczne. Jednakże badanie statyczne stopy jest również wystarczającym narzędziem do przeprowadzenia pełnowartościowej diagnozy.

 

Keywords: foot, diagnosis, static examination, dynamic examination.

 

Abstract

       The work involved a comparison of methods of static and dynamic tests for assessing functional foot.

The examination was conducted in a group of 22 preschoolers from one of Bydgoszcz kindergartens. Group consisted of 11 girls and 11 boys aged 6-7 years. Static measurements were made on the basis of photographs of podoscope, dynamic measurements on the images obtained from a computer program connected strain gauge platform. The same parameters were used in both methods, and included: length, width, alpha angle, beta angle, gamma angle, Clarke angle, Ky index, Wejsflog index. Measurements were made while using
a computer programme.

       The results obtained in the course of static and dynamic tests differ from each other. The biggest percentage change was observed in the change of angle α left foot in boys, the smallest differences in the rate of "W".

The study better mapping from the functional status of the foot as a body amortization was dynamic test. However, the static test of the foot is also sufficient tool to conduct full-fledged diagnosis.


Keywords


stopa, diagnoza, badanie statyczne, badanie dynamiczne, foot, diagnosis, static examination, dynamic examination.

Full Text:

PDF

References


Malinowski A., Strzałko J. (red.). Antropologia. PWN. Warszawa – Poznań 1985.

Bochenek A., Reicher M. Anatomia Człowieka. Tom I: Anatomia ogólna, kości, stawy i więzadła, mięśnie. PZWL. Warszawa 2007.

Zembaty A. (red.). Kinezyterapia. Tom I: Zarys podstaw teoretycznych i diagnostyka kinezyterapii. Wydawnictwo Kasper. Kraków 2002.

Kutzner – Kozińska M. Korekcja wad postawy. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa 1981.

Kasperczyk T. Wady postawy ciała: Diagnostyka i Leczenie. Wydawnictwo Kasper. Kraków 1994.

Kotecka – Noceń M., Płukarz H. Stopy płaskie u dzieci: gimnastyka lecznicza. PZWL. Warszawa 1980.

Dega W. (red.) Ortopedia i Rehabilitacja. Tom I. PZWL. Warszawa 1983.

Nowotny J. (red.). Podstawy Fizjoterapii. Część I: podstawy teoretyczne i wybrane aspekty praktyczne. Wydawnictwo Kasper. Kraków 2004.

Dega W., Milanowska K. (red.). Rehabilitacja Medyczna. PZWL. Warszawa 1983.

Walaszek R., Kasperczyk T., Magiera L. Diagnostyka w kinezyterapii i masażu. Biosport. Kraków 2007.

Gawron A., Janiszewski M. Płaskostopie u dzieci - częstość występowania wady a wartości masy i wzrostu odniesione do siatki centylowej. Med. Sport. 2005; 21(2): 111-122.

Janiszewska R. i wsp. Nieprawidłowości postawy ciała u dzieci 6-12-letnich - uczniów z szkół podstawowych z Radomia - badania pilotażowe. Probl. Hig. Epidemiol. 2009; 90 (3): 342-346.

Lizis P. i wsp. Związki ruchomości stopy w płaszczyźnie strzałkowej z wysklepieniem łuku podłużnego u dzieci w wieku 6 lat. Post. Rehabil. 1997; 11 (1): 89-95.

Mikołajczyk E., Jankowicz-Szymańska A. Wpływ otłuszczenia na wysklepienie stóp i ukształtowanie kończyn dolnych u 7-latków. Fizjoterapia. 2010; 18 (2): 10-20.

Trzcińska D., Olszewska E. Cechy plantograficzne stóp dzieci i młodzieży w różnych okresach rozwojowych. Post. Rehabil. 2006; 20 (1): 47-53.

Walczak M., Napiontek M. Stopa płaska statyczna dziecięca - kontrowersyjny temat. Chir. Narz. Ruchu. 2003; 68 (4): 261-267.

Głowacki M., Misterska E. Wady postawy u dzieci - problem przeceniany czy niedoceniany? Fam. Med. Prim. Care Rev. 2009; 11 (3): 605-608.

Snela S. Komentarz do artykułu pt. Warianty chodu i budowy kończyn dolnych u dzieci. Jeszcze norma czy już patologia? Med. Prakt. Pediatr. 2010; (5): 74-75.

Walicka-Cupryś K., Ćwirlej A., Domka-Jopek E., Kużdżał A. Ocena wysklepienia stóp dzieci przedszkolnych przed i po gimnastyce korekcyjnej. Med. Sport. 2006; 22 (4): 208-214.

Bac A., Woźniacka R., Szaporów T. Ocena ilości i rodzaju wad stóp w stosunku do stóp prawidłowo wysklepionych u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Fam. Med. Prim. Care Rev. 2008; 10 (4): 1278-1282.

Borzecki A., Sobieszek-Dziuba U., Sałaga-Pylak M., Sieklucka M. Wady postawy u dzieci w wieku szkolnym. Problemy wieku dojrzewania. Cz. 1. Zdrowie młodzieży. Probl. Hig. 2000; (68): s.119-123.

Maciałczyk-Paprocka K. i wsp. Postawa ciała dzieci w wieku przedszkolnym. Prob. Hig. Epidemiol. 2011; 92 (2): 286-290.

Pawlaczyk B., Dróżdż Z., Adamska R., Perek J. Działania profilaktyczne i terapeutyczne wobec dzieci i młodzieży z wadami postawy. Pielęg. Pol. 2003; (2): 148-151.

Mosiczuk A. Zapobieganie płaskostopiu w wieku przedszkolnym. Rehabil. Prakt. 2012; (3): 12-19.

Krupicz B. Wady stóp: biomechanika, diagnostyka, leczenie. Wyd. Politechniki Białostockiej; Białystok 2008: 23-34.

Wilczyński J. Korekcja wad postawy człowieka. Wydawnictwo Anthropos. Starachowice 2005: 311-314.

Pauk J., Derlatka M. Antropometria stopy płasko-koślawej. Modelowanie inżynierskie. Gliwice 2009; 38: 153-159.

Cieplik M., Faustmann I., Hagner W., Lewandowski A. Sprawność fizyczna dzieci szkolnych z wadami postawy. Kwart. Ortop. 2006; (1): 5-12.

Furgał W., Adamczyk A. Ukształtowanie sklepienia stopy u dzieci w zależności od poziomu aktywności fizycznej. Med. Sport. 2008; 24 (5): 311-317.

Chalcarz W., Merkiel S., Pach D., Lasak Ż. Charakterystyka aktywności fizycznej poznańskich dzieci w wieku przedszkolnym. Med. Sport. 2008; 5(6), Vol. 24:318-329.

Przybylska D. Otyłość i nadwaga w populacji rozwojowej. Hygeia Public Health 2012; 47(1): 28-35.

Woynarowska B. Otyłość. W: Uczniowie z chorobami przewlekłymi. Jak wspierać ich rozwój, zdrowie i edukację. Woynarowska B. (red.). Wydawnictwo Naukowe PWN; Warszawa 2010:179-193.

Szczygieł E., Golec E., Mazur T. Ocena przydatności klinicznej badania plantokonturograficznego i pedobarograficznego w diagnostyce płaskostopia. Kwart. Ortop. 2007; (1): 43-52.

Szczygieł E. i wsp. Analiza porównawcza dystrybucji nacisków na powierzchni podeszwowej stóp prawidłowo wysklepionych oraz stóp płaskich. Prz. Lek. 2008; 65 (1): 4-7.

Świderska K. Badanie stóp – innowacyjne metody diagnostyczne. Rehabilitacja. 2012; 6: 64-67.

Puszczałowska-Lizis E. Ocena rzetelności pomiarowej oryginalnych wskaźników plantograficznych. Prz. Med. Uniw. Rzesz. 2010; 8 (2): 176-181.

Puszczałowska-Lizis E. Trafność doboru wskaźników do oceny ukształtowania stopy w świetle analizy czynnikowej. Ortop. Traumatol. Rehabil. 2012; 14 (1): 61-70.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015 Journal of Education, Health and SportJournal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)