Wpływ zmysłu wzroku na poczucie równowagi ogólnej = The influence of the sense of sight for a sense of general balance

T. Kowalik, A. Srokowska, A. Lewandowski, Z. Piekorz, W. Zukow

Abstract


Kowalik T., Srokowska A., Lewandowski A., Piekorz Z., Zukow W. Wpływ zmysłu wzroku na poczucie równowagi ogólnej = The influence of the sense of sight for a sense of general balance. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(11):720-726. eISSN 2391-8306. DOIhttp://dx.doi.org/10.5281/zenodo.44343

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%2811%29%3A720-726

http://pbn.nauka.gov.pl/works/688201

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport (null) 2391-8306 7

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland.

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 15.11.2015. Revised 20.11.2015. Accepted: 30.11.2015.

 

Wpływ zmysłu wzroku na poczucie równowagi ogólnej

The influence of the sense of sight for a sense of general balance

 

Kowalik T.1, Srokowska A.1, Lewandowski A.1, Piekorz Z.2, Zukow W3

 

  1. Katedra i Zakład Podstaw Kultury Fizycznej, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  2. Katedra Fizjoterapii, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  3. Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

 

Abstrakt

            Celem pracy jest zbadanie wpływu zmysłu wzroku na poczucie równowagi ogólnej. Badanie przeprowadzono za pomocą próby równowagi ogólnej testem Eurofit.

            Zbadano 81 kobiet oraz 30 mężczyzn – studentów kierunku fizjoterapii.

            Badania wykazały bardzo duże różnice między testem o oczach otwartych a testem o oczach zamkniętych, co w pełni potwierdza zależność zmysłu równowagi od zmysłu wzroku.

 

Abstract

            The aim of the study is to examine the impact of the sense of sight for a sense of general balance.

                The survey was conducted using the Eurofit test. It was examined 81 women and 30 men - students of physiotherapy.

                Studies have shown very large differences between the test with eyes open and eyes closed on the test, which fully confirms the dependence of sense of balance of the sense of sight.

 

Słowa kluczowe: niewidomi, zmysł równowagi, studenci, Eurofit.

 

Key words: blind, sense of balance, students, Eurofit.


Keywords


niewidomi, zmysł równowagi, studenci, Eurofit, blind, sense of balance, students, Eurofit.

Full Text:

PDF

References


Mraz M., Sipko T., Anwajler J. Ocena koordynacji ruchowej w utrzymywaniu równowagi ciała osób młodych i starszych. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna, 2006.

Krzysztofik M., Hałuszczak P., Kojder S., Flieger G. Analiza chodu osób niewidomych. Koło Naukowe Biomechaniki przy Katedrze Mechaniki Stosowanej. Politechnika Śląska. Aktualne Problemy Biomechaniki, nr 6. 2012.

Fichman M. Falling Down Multiple Sclerosis, Proprioception and Reafferent Feedback. Biology 202, 2004. 51–58.

Kwapisz J. i Kwapisz J. Orientacja przestrzenna i poruszanie się niewidomych oraz słabo widzących. WSiP. Warszawa 1990.

Mizera L, Paplińska M., Walkiewicz–Krutak M. i wsp. Pakiet edukacyjny projektu Galeria przez dotyk. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli. Stalowa Wola 2007.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015 Journal of Education, Health and SportJournal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)