Tereny nadrzeczne jako miejsce spędzania czasu wolnego mieszkańców Bydgoszczy = Riverside areas as places of leisure inhabitants of Bydgoszcz

Iwona Józefowicz

Abstract


Józefowicz Iwona. Tereny nadrzeczne jako miejsce spędzania czasu wolnego mieszkańców Bydgoszczy = Riverside areas as places of leisure inhabitants of Bydgoszcz. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(12):555-562. eISSN 2391-8306. DOIhttp://dx.doi.org/10.5281/zenodo.44218

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%2812%29%3A555-562

http://pbn.nauka.gov.pl/works/686569

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015). 755 Journal of Education, Health and Sport (null) 2391-8306 7

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 10.12.2015. Revised 15.12.2015. Accepted: 29.12.2015.

 

TERENY NADRZECZNE JAKO MIEJSCE SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO MIESZKAŃCÓW BYDGOSZCZY

RIVERSIDE AREAS AS PLACES OF LEISURE INHABITANTS OF BYDGOSZCZ

 

Iwona Józefowicz

 

Instytut Geografii, Wydział Kultury Fizycznej Zdrowia i Turystyki,

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

 

 

 

 

Słowa kluczowe: Bydgoszcz, Bydgoski Węzeł Wodny, tereny nadrzeczne, czas wolny,

 

Abstrakt

 

Celem artykułu jest omówienie wyników badań związanych z postrzeganiem terenów nadrzecznych jako miejsc spędzania czasu wolnego w Bydgoszczy. Większość ankietowanych mieszkańców Bydgoszczy spędza swój czas wolny na terenach Bydgoskiego Węzła Wodnego. Wśród preferowanych form znajdują się spacery, wycieczki piesze
i rowerowe oraz uczestnictwo w imprezach plenerowych. Ocena terenów nadrzecznych jest zróżnicowana, obok odcinków postrzeganych pozytywnie są także te z notami negatywnymi.

 

 

 

Key words: Bydgoszcz, Bydgoski Węzeł Wodny, riverside areas, leisure.

 

Abstract

 

The article presents the results of studies related to the perception of riverside areas as places of leisure in Bydgoszcz. The majority of surveyed inhabitants of Bydgoszcz spends his free time in the areas of Bydgoski Węzeł Wodny Among the preferred forms are walking, hiking and biking trips and participation in outdoor events. Rating riverside areas is different. some areas are seen positively as those with negative notes.


Keywords


Bydgoszcz, Bydgoski Węzeł Wodny, tereny nadrzeczne, czas wolny, Bydgoszcz, Bydgoski Węzeł Wodny, riverside areas, leisure.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Czas wolny Polaków, 2010, Komunikat z Badań CBOS, Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej.

http://www.bydgoszcz.pl – oficjalna strona urzędu miasta Bydgoszcz.

Kozłowska-Adamczak M., Zieliński K., 2012, Bydgoski Węzeł Wodny (BWW) jako miejsce rekreacji i wypoczynku bydgoszczan [w:] D. Szumińska (red.), Promotio Geographica Bydgostiensia, tom VIII pt. „Rewitalizacja dróg wodnych szansą dla gospodarki”, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, s. 85-108.

Lorens P., 2004, Rewitalizacja frontów wodnych jako element procesu odnowy miast, [w:], K. Markowski (red.) Przestrzeń w zarządzaniu rozwojem regionalnym lokalnym, Biuletyn KPZK PAN, z.211, PG. s. 179-205.

Muszyńska – Jeleszyńska D., 2013, Tereny nadrzeczne w aspekcie rozwoju i rewitalizacji miast. Riverside areas in terms of development and urban regeneration, Journal of Health Sciences. 2013;3(14), 99-107.

Muszyńska – Jeleszyńska D., 2014, Tereny nadrzeczne w strukturze przestrzenno-funkcjonalnej Bydgoszczy. Problemy rozwoju i rewitalizacji, [w] Skowronek J. (red.), Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, Katowice, s. 245-257.

Pancewicz A., 2004, Rzeka w krajobrazie miasta, Politechnika Śląska, Gliwice.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego, 2003.

Uchwała Nr LXXIV/1420/06 Rady Miasta z dnia25 października 2006 w sprawie Programu Rewitalizacji i Rozwoju Bydgoskiego Węzła Wodnego, 2006.

Walmsley D.J., Lewis G. J., 1997, Geografia Człowieka podejścia behawioralne, PWN.

Woronowicz W., Apanel D. (red.), 2010, Opieka – wychowanie – kształcenie. Moduły edukacyjne, Impuls Kraków, s. 20.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015 Journal of Education, Health and SportJournal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)