Wpływ rezonansu stochastycznego na równowagę dziecka z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym = Influence of stochastic resonance on body balance of children with Cerebral Palsy

Grzegorz Srokowski, Agnieszka Radzimińska, Magdalena Weber-Rajek, Zuzanna Piekorz, Marcin Siedlaczek, Agnieszka Jasionek, Anna Srokowska, Walery Zukow

Abstract


Srokowski Grzegorz, Radzimińska Agnieszka, Weber-Rajek Magdalena, Piekorz Zuzanna, Siedlaczek Marcin, Jasionek Agnieszka, Srokowska Anna, Zukow Walery. Wpływ rezonansu stochastycznego na równowagę dziecka z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym = Influence of stochastic resonance on body balance of children with Cerebral Palsy. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(12):521-534. eISSN 2391-8306. DOIhttp://dx.doi.org/10.5281/zenodo.42266

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%2812%29%3A521-534

http://pbn.nauka.gov.pl/works/686260

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015). 755 Journal of Education, Health and Sport (null) 2391-8306 7

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 10.11.2015. Revised 15.12.2015. Accepted: 29.12.2015.

 

Wpływ rezonansu stochastycznego na równowagę dziecka z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym

Influence of stochastic resonance on body balance of children with Cerebral Palsy

 

Grzegorz Srokowski1, Agnieszka Radzimińska1, Magdalena Weber-Rajek1, Zuzanna Piekorz1, Marcin Siedlaczek1, Agnieszka Jasionek1, Anna Srokowska2, Walery Zukow3

 

  1. 1.      Katedra Fizjoterapii, Zakład Kinezyterapii i Masażu Leczniczego, UMK w Toruniu CM im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, ul. Techników 3, 85- 801 Bydgoszcz
  2. 2.      Katedra i Zakład Podstaw Kultury Fizycznej, UMK w Toruniu CM
    im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, ul. Świętojańska 20, 85- 077 Bydgoszcz
  3. 3.      Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, Polska

 

 

Adres do korespondencji:

Grzegorz Srokowski, Katedra Fizjoterapii Zakład Kinezyterapii i Masażu Leczniczego, UMK w Toruniu CM im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, ul. Techników 3 85 - 000 Bydgoszcz, g.srokowski@gmail.com

Anna Srokowska, Katedra i Zakład Podstaw Kultury Fizycznej, UMK w Toruniu CM im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, ul. Świętojańska 20, 85- 077 Bydgoszcz, a.srokowska@cm.umk.pl

 

Streszczenie

Wstęp: Mózgowe Porażenie Dziecięce MPD, jest to zespół chorobowy różnorodnych, niepostępujących zaburzeń Ośrodkowego Układu Nerwowego OUN. Objawiają się one poprzez zaburzenia czynności ruchowych i postawy. W konsekwencji dziecko poprzez brak możliwości sterowania w/w aktywnościami i brakiem kreowania odpowiednich reakcji posturalnych, zamienia je na reakcje obrony.

Założenia i cel pracy: Przyjęto, że terapia polegająca na dostarczaniu organizmowi bodźców destabilizujących przez SRT - Zeptoring wpływa pozytywnie na reakcje równoważne i koordynację w czasie chodu. Celem pracy było zbadanie i ocena skuteczności terapii na urządzeniu SRT - Zeptoring zwanego Rezonansem Stochastycznym w grupie dzieci w wieku szkolnym ze stwierdzonym MPD.

Metodyka: Badania zostały przeprowadzone w Ośrodku Rehabilitacyjnym „ Neuron ” Sp. Z o.o. w Małym Gacnie podczas trwania turnusu rehabilitacyjnego. Badaniami zostało objętych 15 osób,  były to dzieci i młodzież z różnymi typami MPD, poruszające się samodzielnie lub przy pomocy dodatkowego zaopatrzenia ortopedycznego. Badania obejmowały grupę testów funkcjonalnych, równoważnych oraz ocenę kontroli postawy ciała. Zostało wykonanych 10 treningów terapeutycznych na Rezonansie Stochastycznym, zgodnie z zasadami prowadzenia treningu na tym urządzeniu.

Wyniki badań własnych: Szczegółowe wyniki przeprowadzonych badań przedstawiono w tabelach i zilustrowano wykresami.

Wnioski:

  • Terapia za pomocą Rezonansu Stochastycznego wpływa pozytywnie na kontrolę postawy ciała. Jej konsekwencją jest poprawa funkcji równoważnych i kontroli chodu u dzieci z MPD.
  • Dzięki zastosowanej terapii polepszył się wynik końcowy w teście równowagi Tinetti, co oznacza zmniejszenie ryzyka upadku u dzieci z MPD.

 

Słowa klucze: fizjoterapia MPD, rezonans stochastyczny, chód, równowaga.

 

 

Abstract

Introduction: Cerebral Palsy (CP) is an disease with different nonprogressive disorders of Central Nervous System (CNS). They manifest themselves through impairment of motor function and posture. As a result a child by the inability to control in this activities and lack of creation of appropriate postural responses turns them into defensive reactions.

It was assumed, that therapy by providing the body with destabilizing stimuli by SRT - Zeptoring have positive impact on equivalent reactions and coordination during walking. The aim of the study was to examine and evaluate the effectiveness of the therapy on the SRT - Zeptoring device called Stochastic Resonance in a group of school children with diagnosed CP.

Methods: The study was conducted at the Rehabilitation Center "Neuron" in Małe Gacno during the stationary rehabilitation. The study has covered 15 people, were children and young people with different types of MPD could move alone or with an additional orthopedic. The study included different functional tests, equivalent and an assessment of body postural control. 10 therapies were carried on Stochastic Resonance in accordance with the rules of conduct training on the machine.

Results of the study: The detailed results of the study are presented in tables and illustrated on the graphs

Conclusions:

• Therapy using the stochastic resonance positively affects body posture control. The result is improvement of balance function and gait control in children with CP.

• Thanks to the therapy patients has improved the end result of Tinetti balance test, which means a reduction in the risk of falling in children with CP.

 

Key words: physiotherapy CP, stochastic resonance, gait, balance.


Keywords


fizjoterapia MPD, rezonans stochastyczny, chód, równowaga, physiotherapy CP, stochastic resonance, gait, balance.

Full Text:

PDF

References


Malak R.: Fizjoterapia dzieci i niemowląt., Wyd. Forum, Poznań 2014, r.1-2.

Styer-Aceredo J.: Fizjoterapia Pediatryczna. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2011; 106-154.

Błaszczyk J.: Biomechanika kliniczna. Wyd.Lek. PZWL, 2004; 193-233.

Kruczkowski D., Fostiak D,: Zdolność zachowania równowagi ciała

w biologicznych i sportowych aspektach przejawiania. Wyższa Szkoła Sportowa, Łódź 2012.

Kiwerski J.: Rehabilitacja Medyczna. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa, 2005; 355-383

Nowotny J., Saulisz E.: Niektóre zaburzenie statyki ciała i ich korekcja. Wyd. AWF, Katowice, 1998; 7- 48.

Piecha M., Król P.: Zmiany w układzie stabilności postawy ciała pod wpływem wibracji. Fizjoterapia Polska 2008, 8, 2; 97-104.

Żebrowska K., Wit A.: Zastosowanie wibracji mechanicznej w rehabilitacji. Postępy Rehabilitacji, 2008, 22,4; 47-53.

Haas C.T. et. al.: The effects of random whole – body vibration on motor symptoms in Parkinson’s disease. Neuro Rehabilitation, 2006; 29-36.

Schuhfried O., Mittermaier C., Jovanovic T., et al. Effects of whole-body vibration in patients with multiple sclerosis: a pilot study. Clin Rehabil 2005, 19; 834–42.

Herren K., Hangartner C., Oberli, Radlinger L. Cardiovascular and Metabolic Strain during Stochastic Resonance Therapy in Stroke Patients. Physioscience 2009, 5;

–7.

www.forschung-frankfurt.uni-frankfurt.de/36 050 482/19-25-Wie-gezielte-Unordnung-im-Training.pdf.

Nowotny J., Czupryna K.: Aktualne podejście do rehabilitacji dzieci z MPD. Neurologia dziecięca, 2009, 18, 35, s.53-60.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015 Journal of Education, Health and SportJournal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)