Ocena stanu wiedzy pacjentów na temat profilaktyki osteoporozy = Assessment of patients' knowledge about the prevention of osteoporosis

Anna Srokowska, Emilia Zawadzka, Andrzej Lewandowski, Tomasz Kowalik, Marcin Siedlaczek, Grzegorz Srokowski, Agnieszka Radzimińska, Walery Zukow

Abstract


Srokowska Anna, Zawadzka Emilia, Lewandowski Andrzej, Kowalik Tomasz, Siedlaczek Marcin, Srokowski Grzegorz, Radzimińska Agnieszka, Zukow Walery. Ocena stanu wiedzy pacjentów na temat profilaktyki osteoporozy = Assessment of patients' knowledge about the prevention of osteoporosis. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(12):503-520. eISSN 2391-8306. DOIhttp://dx.doi.org/10.5281/zenodo.42265

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%2812%29%3A503-520

http://pbn.nauka.gov.pl/works/686220

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015). 755 Journal of Education, Health and Sport (null) 2391-8306 7

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 10.11.2015. Revised 15.12.2015. Accepted: 23.12.2015.

 

Ocena stanu wiedzy pacjentów na temat profilaktyki osteoporozy

Assessment of patients' knowledge about the prevention of osteoporosis

 

1Anna Srokowska, 2Emilia Zawadzka, 1Andrzej Lewandowski, 1Tomasz Kowalik, 2Marcin Siedlaczek, 2Grzegorz Srokowski, 2Agnieszka Radzimińska, 3Walery Zukow

 

1Z Katedry i Zakładu Podstaw Kultury Fizycznej UMK w Toruniu Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Polska

2Z Katedry Fizjoterapii, Zakładu Kinezyterapii i Masażu Leczniczego UMK w Toruniu Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Polska

3Z Wydziału Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, Polska

 

Adres do korespondencji:

 

1. mgr Anna Srokowska, Katedra i Zakład Podstaw Kultury Fizycznej UMK w Toruniu Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy,

ul. Świętojańska 20, 85-077 Bydgoszcz, tel. 600341155, e-mail a.srokowska@cm.umk.pl

 

2. dr Grzegorz Srokowski, Katedra Fizjoterapii, Zakład Kinezyterapii i Masażu Leczniczego UMK w Toruniu Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, ul. Techników 3, 85-801 Bydgoszcz, tel. 608591155, e-mail g.srokowski@gmail.com

 

 

Słowa kluczowe: osteoporoza, profilaktyka.

 

Streszczenie

Osteoporoza to choroba charakteryzująca się zmianami w strukturze tkanki kostnej, które zwiększają ryzyko złamań. Złamania osteoporotyczne są przyczyną stresu i bólu, a leczenie bywa długie i kosztowne. Dlatego bardzo ważna jest profilaktyka osteoporozy. Poszerzenie wiedzy na ten temat pomaga pacjentom unikać niebezpieczeństw wynikających z tej choroby.

Celem pracy była ocena stanu wiedzy pacjentów na temat profilaktyki osteoporozy. Badaniem objęto 72 pacjentów korzystających z usług  Poradni Rehabilitacyjnej w Sierpcu. Stan wiedzy pacjentów znajdujących się w grupie ryzyka sprawdzono za pomocą ankiety.

Wyniki badań przeprowadzone w niniejszej pracy wskazują, że wiedza pacjentów na temat profilaktyki osteoporozy jest niska. Poziom ogólnej wiedzy badanych, biorąc pod uwagę zmienne społeczno-demograficzne, zależny jest od ich płci. Z badań wynika, że kobiety znacznie więcej wiedzą na temat osteoporozy w porównaniu do mężczyzn. Nie wykazano istotnych różnic w wiedzy ogólnej dotyczącej osteoporozy w zależności od wieku, miejsca zamieszkania oraz wykształcenia.

W profilaktyce osteoporozy, należy zwrócić uwagę na poszerzenie świadomości pacjentów na temat tej choroby. Każdy pacjent znajdujący się w grupie ryzyka powinien poszerzyć swoją wiedzę o problemie jakim jest osteoporoza, w celu zminimalizowania  ryzyka powikłań, w szczególności złamań osteoporotycznych.

 

Keywords: osteoporosis, prevention.

 

Abstract

            Osteoporosis is a disease characterized by changes in the structure of bone tissue, which increases the risk of fractures. Osteoporotic fractures are the cause of stress and pain and the treatment is sometimes long and costly. Therefore it is very important to the prevention of osteoporosis. Expanding knowledge on the subject helps patients avoid the dangers of the disease.

The aim of the study was to assess the state of patients' knowledge about the prevention of osteoporosis. The study included 72 patients using the services of Rehabilitation Clinic in Sierpc. The state of patients who are at risk verified by the survey.

The results of research conducted in this study indicate that patients knowledge about the prevention of osteoporosis is low. The level of general knowledge studied, taking into account the variables of socio - demographic, is dependent on their sex. Research shows that women are much more knowledgeable about osteoporosis compared to men. There were no significant differences in general knowledge on osteoporosis, depending on age, place of residence and education.

The prevention of osteoporosis, you should pay attention to the expansion of patient awareness about the disease. Each patient is located in the risk group should expand their knowledge no problem what is osteoporosis, in order to minimize the risk of complications, particularly osteoporotic fractures.


Keywords


osteoporoza, profilaktyka, osteoporosis, prevention.

Full Text:

PDF

References


Jarosz M., Charzewska J., Chwojnowska Z. Osteoporoza. PZWL. Warszawa 2010: 10-84.

Czarnomski Ł. Osteoporoza – profilaktyka i leczenie. Gabinet Prywatny. 2012; 09-10 (226): 28-40.

Galus K., Układ ruchu. W: Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne. Podręcznik dla studentów studiów medycznych. PZWL Warszawa. 2010: 212-218.

Rabiej M. Profilaktyka osteoporozy. Położna, nauka i praktyka. 2011; 4 (16): 12-15.

Sewerynek E., Stuss M. Osteoporoza - nowe standardy postępowania. Terapia. W gabinecie lekarza rodzinnego. 2012; 9, z. 2: 42-47.

Kruczyński J. Postępy w zakresie epidemiologii, stanu profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób układu kostno–stawowego w Polsce i na świecie w okresie dekady 2000 – 2010. Warszawa 2010.

Strugała C., Sobala W., Szubert Z., Hanke W. Ocena ryzyka złamań osteoporotycznych w populacji kobiet w wieku powyżej 50 lat – analiza wskaźników FRAX BMI i FRAX BDM. Medycyna pracy. 2013; 64(3): 327-333.

Lorenc R., Walecki J. Patogeneza i obraz kliniczny osteoporozy. W: Diagnostyka osteoporozy. Springer PWN. Warszawa 1998: 9-14.

Lewandowska-Skop A., Ostachowska-Gąsior A., Kolarzyk E. Żywieniowe czynniki ryzyka osteoporozy u osób w podeszłym wieku. Gerontologia Polska. 2012; Tom 20, nr 2: 53-58.

Kokota F. Choroby wewnętrzne. Podręcznik dla studentów. PZWL Warszawa 1979: 310-315.

Lewandowski B., Kita K., Kita J. i wsp. Osteoporoza – część 1. Nowa Medycyna 2004/3.

Carazze V., Daimler R., Ernst A. i wsp. Podręczna encyklopedia zdrowia. Dolegliwośći i symptomy choroby choroby. Badanie i leczenie. Jak sobie pomóc? Wyd. Książnica. Katowice 1993: 549-553.

Hartvig W. Osteoporoza (zanik kostny). W:Wykłady kliniczne z zakresu patofizjologii i terapii. PZWL Warszawa 1984: 98-110.

Klimiuk P., Kita K., Lewandowski B. i wsp. Leczenie osteoporozy. Nowa Medycyna. 2004/3.

Kopiczko A. Aktywność fizyczna a gęstość mineralna kości u kobiet. Żywienie człowieka i metabolizm. Warszawa 2/2012: 123-129.

Simkin E., Ayalan J. Osteoporoza. Zapobieganie i zwalczanie ruchem. Wydawnictwo SIC. Warszawa 1996: 15 – 159.

Wesołowska-Trojanowska M., Targoński Z. Wpływ wapnia na metabolizm człowieka. Żywienie człowieka i metabolizm. Warszawa 2012; nr 5-6: 355 – 369.

Waliłko E., Sawicka-Gałązka E. Cukrzyca typu 1 jako czynnik ryzyka osteoporozy. Diabetologia kliniczna. Tom 1. Via medica 2012; 5: 201-206.

Tkaczuk-Włach J., Sobstyl M., Jakiel G. Osteoporoza-obraz kliniczny, czynniki ryzyka i diagnostyka. Przegląd menopauzalny. 2/2010: 113-117.

Spałek J. Co to jest osteoporoza? Rehabilitacja w praktyce. Elamed. 2/2013: 6-7.

Chmielarski K., Mataczyński K., Pelc M. Znaczenie aktywności ruchowej w profilaktyce chorób cywilizacyjnych. Zamojskie Studia i Materiały, Zamość 2013, T.XV, z.2.

Szałek E. Edukacja pacjentek w okresie menopauzalnym i postmenopauzalnym w zakresie osteoporozy. Farmacja współczesna 2013; 6: 51-56.

Głuszko P., Karczmarewicz E., Lorenc R. Osteoporoza Postępy 2012. Medycyna praktyczna. 6/2013: 29-32.

Podbielska M., Sokołowski K., Sokołowska M. Ocena poziomu wiedzy na temat osteoporozy i stosowanej profilaktyki wśród kobiet po 50 roku życia. Zeszyty Naukowe WSSP; 17: 87-96.

Ochota A., Mroczek M. Porównanie wiedzy kobiet po 40 roku życia i studentek fizjoterapii na temat osteoporozy. Zamojskie Studia i Materiały. Zamość 2012; XIV, 1(35): 127-130.

Szczygielska-Majewska M., Papis E. Styl życia a osteoporoza. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Lublin 2003; LVIII, XIII (246): 241-246.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015 Journal of Education, Health and SportJournal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)