Terapia dociskiem w zaburzeniach przetwarzania sensorycznego = Clamp therapy in disorders of sensory processing

Katarzyna Strojek, Agnieszka Radzimińska, Urszula Kaźmierczak, Irena Bułatowicz, Aleksander Goch, Walery Zukow

Abstract


Strojek Katarzyna, Radzimińska Agnieszka, Kaźmierczak Urszula, Bułatowicz Irena, Goch Aleksander, Zukow Walery. Terapia dociskiem w zaburzeniach przetwarzania sensorycznego = Clamp therapy in disorders of sensory processing. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(11):698-704. eISSN 2391-8306. DOIhttp://dx.doi.org/10.5281/zenodo.42113

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%2811%29%3A698-704

http://pbn.nauka.gov.pl/works/686133

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport (null) 2391-8306 7

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland.

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 15.11.2015. Revised 20.11.2015. Accepted: 30.11.2015.

 

Terapia dociskiem w zaburzeniach przetwarzania sensorycznego

Clamp therapy in disorders of sensory processing

 

Katarzyna Strojek1, Agnieszka Radzimińska1, Urszula Kaźmierczak1, Irena Bułatowicz1, Aleksander Goch1, Walery Zukow2

 

1. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy, Katedra Fizjoterapii, Bydgoszcz, Polska

2. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, Polska

 

Adres do korespondencji:

dr n. med. Agnieszka Radzimińska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Katedra Fizjoterapii

ul. Techników 3, Bydgoszcz

e-mail: agnieszka.radziminska@gmail.com

 

 

Streszczenie

 

Zaburzenie przetwarzania sensorycznego (SPD – Sensory Processing Disorder) tzw. dysfunkcja integracji sensorycznej ma miejsce, gdy mózg nieprawidłowo analizuje bodźce docierające z ciała lub środowiska zewnętrznego. Metoda integracji sensorycznej to jedna
z ważniejszych metod wykorzystywanych w pracy z dziećmi z zaburzeniami w rozwoju.
W pierwszej kolejności kierowana jest do dzieci z trudnościami w uczeniu się. Może być także wykorzystana jako forma profilaktyki ewentualnych trudności w uczeniu się oraz stymulacja rozwoju dzieci prawidłowo rozwijających się. Głównym zadaniem stymulacji układu dotykowego stosowanej w terapii SI (SI – Sensory Integration) jest dostarczanie dziecku przez terapeutę różnych bodźców dotykowych na określonych częściach ciała. Dziecko odpowiada na pytania terapeuty dotyczące struktury bodźca zewnętrznego, lokalizacji ciała, nazywa doznania odbierane w trakcie i po zastosowaniu bodźca. Układ dotykowy ma silne powiązanie z układem westybularnym. Dziecko z dysfunkcją przedsionkową może nie czuć się bezpiecznie, zarówno fizycznie, jak i emocjonalnie.

W skład terapii dociskowej, stosowanej w metodzie integracji sensorycznej, wchodzi masaż dociskowy oraz stosowanie kamizelek i kołder dociążających. Masaż dociskowy poprawia czucie powierzchowne i głębokie, przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa emocjonalnego dziecka, ponieważ pomaga dziecku zorientować się, w jaki położeniu znajdują się jego poszczególne części ciała.

 

Summary

 

Sensory processing disorder occurs when the brain incorrectly analyzes the stimuli coming from the body or the external environment. The method of sensory integration is one of the most important methods used in working with children with development disorders. The first is directed to children with learning difficulties. It can also be used as a form of prevention possible difficulties in learning and stimulate the development of typically developing children. The main purpose of stimulation of the touch sensors used in sensory therapy integration is to provide a child by the therapist different tactile stimuli in certain parts of the body. The child responds to the questions of the therapist on the structure of an external stimulus, the location of the body, called sensations received during and after application of the stimulus. Touch system is a strong link in the vestibular system. A child with vestibular dysfunction can not feel safe, both physically and emotionally.

The treatment of the pressure used in the method of sensory integration comes the pressure massage and the use of life jackets and ballasted quilts. Pressure massage improves the feeling of superficial and deep, contributing to the child's emotional security, because it helps the child get an idea of what position are its individual parts of the body.

 

Słowa kluczowe: terapia dociskiem, zaburzenia przetwarzania sensorycznego.

Keywords: pressure therapy, disorders of sensory processing.


Keywords


terapia dociskiem, zaburzenia przetwarzania sensorycznego, pressure therapy, disorders of sensory processing.

Full Text:

PDF

References


Kranowitz C. S. Nie-zgrane dziecko. Zaburzenia przetwarzania sensorycznego – diagnoza i postępowanie. Wyd. Harmonia Universalis. Gdańsk 2011.

Kranowitz C. S. Nie-zgrane dziecko w świecie gier i zabaw. Wyd. Harmonia Universalis. Gdańsk 2011.

Schultz R.L., Feitis R. Nieskonczona sieć. Anatomia powięzi w działaniu. Wyd. Virgo, Warszawa 2011.

Grzesiak J., Rąglewska P. Koncepcja integracji sensorycznej jako czynnik stymulacji rozwojowej dziecka z deficytem psychoruchowym. Praktyczna fizjoterapia & rehabilitacja; 2015, 64, 26-30.

Zimmer M., Desch L. Sensory intergation therapies for children with developmental and behavioral disorders. Pediatrics; 2012, 129(6), 1186-1189.

Smith Roley S., Mailloux Z., Miller-Kuhaneck H., Glennon T. Understanding Ayer’s Sensory Integration. Occupational Practise 2007; 12(17), 1-7.

Bundy A., Lane S.J., Murray E.A. Sensory Integration: Theory and Practice. Wyd. Davis Capmany, Philadelphia.

Eide F.F. Sensory integration – current concepts and practical implications. Sensory Integration Special Interest Quarterly, 26(3).

Myers T.W. Taśmy anatomiczne. Wyd. Elsevier, Warszawa 2010.

Earls J., Myers W,T. Rozluźnianie powięziowe dla równowagi strukturalnej. Wyd. WSEiT, Poznań 2012.

Odowska-Szlachcic B. znaczenie procesów Integracji Sensorycznej w kształtowaniu i rozwoju mowy u dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego. Biuletyn PSTIS, Warszawa, 2007, 7, 3: 10-21.

Wiśniewska M. zastosowanie technik Integracji Sensorycznej w pracy z dzieckiem autystycznym. Integracja Sensoryczna. Biuletyn PSTIS, Warszawa, 2007, 7: 2 : 10-20.

Myers W.T. Ciało. Tekst anatomiczny dla terapeutów. www. anatomytrains.pl

Miller L.J., Shelly J.L., Sharon A.C., Marie E.A., Koomar J.A. Position statement on terminology related to sensory integration dysfunction. S.I. Focus.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015 Journal of Education, Health and SportJournal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)