Ocena zachowania dziecka z zaburzeniem integracji sensorycznej = Assessment of the behavior of a child with sensory integration disorder

Agnieszka Radzimińska, Katarzyna Strojek, Urszula Kaźmierczak, Magdalena Weber-Rajek, Grzegorz Srokowski, Irena Bułatowicz, Aleksander Goch, Walery Zukow

Abstract


Radzimińska Agnieszka, Strojek Katarzyna, Kaźmierczak Urszula, Weber-Rajek Magdalena,Srokowski Grzegorz, Bułatowicz Irena, Goch Aleksander, Zukow Walery. Ocena zachowania dziecka z zaburzeniem integracji sensorycznej = Assessment of the behavior of a child with sensory integration disorder. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(11):685-697. eISSN 2391-8306. DOIhttp://dx.doi.org/10.5281/zenodo.41447

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%2811%29%3A685-697

http://pbn.nauka.gov.pl/works/686089

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport (null) 2391-8306 7

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland.

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 15.11.2015. Revised 20.11.2015. Accepted: 30.11.2015.

 

Ocena zachowania dziecka z zaburzeniem integracji sensorycznej

Assessment of the behavior of a child with sensory integration disorder

 

Agnieszka Radzimińska1, Katarzyna Strojek1, Urszula Kaźmierczak1, Magdalena Weber-Rajek1,Grzegorz Srokowski1, Irena Bułatowicz1, Aleksander Goch1, Walery Zukow2

 

1. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy, Katedra Fizjoterapii, Bydgoszcz, Polska

2. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, Polska

 

Adres do korespondencji:

dr n. med. Agnieszka Radzimińska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Katedra Fizjoterapii

ul. Techników 3, Bydgoszcz

e-mail: agnieszka.radziminska@gmail.com

 

Streszczenie

 

Metoda integracji sensorycznej (SI – Sensory Integration) jest uważana na całym świecie jako jedna z nowatorskich koncepcji pracy z dziećmi z zaburzeniami zachowania
i emocji. Jest to metoda, w której wykorzystuje się różnorodne działania wspomagające rozwój dziecka. Dysfunkcje integracji sensorycznej dotyczą nieprawidłowości w zakresie przetwarzania bodźców sensorycznych w obrębie następujących systemów: czuciowego (dotykowego i proprioceptywnego), przedsionkowego, słuchowego, wzrokowego, węchowego i smakowego. W celu postawienia prawidłowej diagnozy, zaburzenia integracji sensorycznej,  należy uwzględnić dane z poszczególnych etapów badania: wywiadu
z rodzicami, kwestionariuszy dotyczących funkcjonowania dziecka na co dzień, wyników prób klinicznych, wyników testów kalifornijskich. Wyniki uzyskane na podstawie w/w kwestionariuszy nie pozwalają na samodzielne stawianie diagnozy. Jest to narzędzie wstępnej diagnozy, służące do przeprowadzenia dalszej wnikliwej oceny przez terapeutę metody SI. Wiedza z zakresu integracji sensorycznej powinna być propagowana wśród szerszego grona specjalistów tj.: lekarzy, fizjoterapeutów, logopedów, neurologopedów, psychologów, a także pedagogów oraz nauczycieli.

 

Summary

 

Sensory integration method is regarded worldwide as one of the innovative concept of working with children with behavioral and emotional disorders. It is a method that uses
a variety of activities supporting the development of the child. Sensory integration dysfunctions of the irregularities in the processing of sensory stimuli within the following systems: sensory (touch and proprioceptive), vestibular, auditory, visual, olfactory and flavoring. In order to make the correct diagnosis, sensory integration dysfunction, should take into account data from individual phases of the study: interview with parents, questionnaires concerning the functioning of the child on a daily basis, results of clinical trials, the test results of California. The results of these the questionnaires do not allow for self-diagnosing. It is a tool initial diagnosis, used to carry out further careful evaluation by
a therapist SI method. Knowledge of sensory integration should be promoted among a wider group of experts: physiotherapists, speech therapists, psychologists and teachers.

 

Słowa kluczowe: zachowanie dziecka, zaburzenie integracji sensorycznej.

 

Key words: behavior of a child, sensory integration disorder.


Keywords


zachowanie dziecka, zaburzenie integracji sensorycznej, behavior of a child, sensory integration disorder.

Full Text:

PDF

References


Kranowitz C. S. Nie-zgrane dziecko. Zaburzenia przetwarzania sensorycznego – diagnoza i postępowanie. Wyd. Harmonia Universalis, Gdańsk 2011.

Kranowitz C. S. Nie-zgrane dziecko w świecie gier i zabaw. Wyd. Harmonia Universalis, Gdańsk 2011.

Grzesiak J., Rąglewska P. Koncepcja integracji sensorycznej jako czynnik stymulacji rozwojowej dziecka z deficytem psychoruchowym. Praktyczna fizjoterapia & rehabilitacja; 2015, 64, 26-30.

Zimmer M., Desch L. Sensory intergation therapies for children with developmental and behavioral disorders. Pediatrics; 2012, 129 (6), 1186-1189.

Smith Roley S., Mailloux Z., Miller-Kuhaneck H., Glennon T. Understanding Ayer’s Sensory Integration. Occupational Practise 2007; 12(17), 1-7.

Sugden D., Dunford C. Intervention and the role of theory, empiricism and the experience in children with motor impairment. Disability and Rebilitation; 2006, 29(1), 3-11.

Przyworowski Z. Integracja sensoryczna. www.zbigniewprzyrowski.pl [dostęp 10.12.2015].

Sadowska L. Neurokinezjologiczna diagnostyka i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego. Wyd. AWF Wrocław 2000.

Bundy A., Lane S.J., Murray E.A. Sensory Integration: Theory and Practice. Wyd. Davis Capmany, Philadelphia.

Eide F.F. Sensory integration – current concepts and practical implications. Sensory Integration Special Interest Quarterly, 26(3).

Miller L.J., Shelly J.L., Sharon A.C., Marie E.A., Koomar J.A. Position statement on terminology related to sensory integration dysfunction. S.I. Focus.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Copyright (c) 2015 Journal of Education, Health and Sport



Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)