Analiza przyczyn i konsekwencji upadków u chorych z zespołem Parkinsona = Analysis of the causes and consequences of falls in patients with Parkinson's syndrome

Katarzyna Strojek, Agnieszka Witkowska, Agnieszka Radzimińska, Urszula Kaźmierczak, Zuzanna Piekorz, Irena Bułatowicz, Aleksander Goch, Walery Zukow

Abstract


Strojek Katarzyna, Witkowska Agnieszka, Radzimińska Agnieszka, Kaźmierczak Urszula, Piekorz Zuzanna, Bułatowicz Irena, Goch Aleksander, Zukow Walery. Analiza przyczyn i konsekwencji upadków u chorych z zespołem Parkinsona = Analysis of the causes and consequences of falls in patients with Parkinson's syndrome. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(5):548-555. ISSN 2391-8306. DOIhttp://dx.doi.org/10.5281/zenodo.38788

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%285%29%3A548-555

http://pbn.nauka.gov.pl/works/685831

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 10.04.2015. Revised 15.05.2015. Accepted: 31.05.2015.

 

Analiza przyczyn i konsekwencji upadków u chorych z zespołem Parkinsona

Analysis of the causes and consequences of falls in patients with Parkinson's syndrome

 

Katarzyna Strojek1, Agnieszka Witkowska1, Agnieszka Radzimińska1, Urszula Kaźmierczak1, Zuzanna Piekorz1, Irena Bułatowicz1, Aleksander Goch1,Walery Zukow2

 

1. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy, Katedra Fizjoterapii, Bydgoszcz, Polska

2. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, Polska

 

Adres do korespondencji:

dr n. med. Katarzyna Strojek

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Katedra Fizjoterapii

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz

e-mail: katarzyna.strojek@gmail.com

 

Streszczenie

 

Choroba Parkinsona jest jednym z najczęściej występujących schorzeń ośrodkowego układu nerwowego. Oprócz najbardziej charakterystycznych objawów choroby Parkinsona, należy zwrócić uwagę na towarzyszący im ogromny problem, jakim są upadki.

W przypadku pacjentów cierpiących na chorobę Parkinsona nabierają one szczególnego znaczenia, ponieważ choroba zwiększa ryzyko upadków aż 10-krotnie. Celem pracy była analiza przyczyn i konsekwencji upadków u pacjentów z chorobą Parkinsona, należących do Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Akson” w Bydgoszczy.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że główną przyczyną upadków u pacjentów z chorobą Parkinsona są czynniki środowiskowe. Natomiast najczęstszymi konsekwencjami upadków w badanej grupie są: uszkodzenie powłok skórnych, złamanie kości w obrębie nadgarstka, przedramienia, szyjki kości udowej. Na ryzyko upadków wpływa czas trwania choroby Parkinsona oraz wiek chorego.

 

Abstract

 

Parkinson's disease is one of the most common diseases of the central nervous system. In addition to most characteristic symptoms of Parkinson's disease, you should pay attention to the accompanying huge problem, which they are falling.

In patients suffering from Parkinson's disease and also important, because the disease increases the risk of falls to 10-fold. The aim of the study was to analyze the causes and consequences of falls in patients with Parkinson's disease, belonging to the Association of People with Disabilities "Axon" in Bydgoszcz.

The results showed that the main cause of falls in patients with Parkinson's disease are environmental factors. In contrast, the most common consequences of falls in the study group are: skin lacerations, fractures within the wrist, forearm, hip fractures. At the risk of falls affected by Parkinson's disease duration and age of the patient.

 

Słowa kluczowe: upadek; zespół Parkinsona.

Keywords: fall; Parkinson syndrome.


Keywords


upadek; zespół Parkinsona; fall; Parkinson syndrome.

Full Text:

PDF

References


Jarzembska E. Ocena skuteczności leczenia mikrografii u chorych z chorobą Parkinsona. Polski Merkuriusz Lekarski, 2006, 20, 688-690.

Fries W., Liebenstand J. Rehabilitacja w chorobie Parkinsona, Kraków, 2002.

Sobola M., Minta P. badanie niektórych parametrów chodu pacjentów z chorobą Parkinsona. Fizjoterapia, 2008, 17, 1, 45-52.

Zawistowska A., Cytwicz-Karpiłowska W., Karpiłowski B. Ocena postępowania usprawniającego u osób z chorobą Parkinsona. Fizjoterapia Polska, 2006, 2 (4), 133-137.

Kierzynka A., Kaźmierski R., Kozubski W., Educational level and cognitive impairment in patients with Parkinson disease, Neurologia i Neurochirurgia Polska, 2011; 45, 1: 24–31.

Stolze H., Klebe S., Zechlin C. et al. 2004. Falls in frequent neurological diseases - prevalence, risk factors and aetiology. J Neurol.; 251(1): 79-84

Rudzińska M., Gatkowska I., Mirek E., Szczudlik A., Choroba Parkinsona –Leczenie farmakologiczne i rehabilitacja, Fundacja „Żyć z chorobą Parkinsona”, Kraków 2007.

Balash Y., Peretz Ch., Leibovich G., Herman T., Hausdorff J. M., Giladi N., Falls in outpatients with Parkinson’s disease. Frequency, impact and identifying factors, J Neurol (2005) 252 : 1310–1315.

Olanow C.W., An algorithm (decision tree) for the management of Parkinson’ disease, Neurology, Volume 56 (11) Suppl 5.June 12, 2001, s.1-88.

Bloem B.R, Falls and Freezing of Gait in Parkinson’s Disease: A Review of Two Interconnected, Episodic Phenomena, Movement Disorders, Vol. 19, No. 8, 2004, 871-884.

Morris M.E.: Zaburzenia ruchowe u pacjentów z chorobą Parkinsona – model dla celów rehabilitacji, Rehabilitacja Medyczna, 2001, 5, 2, s.18-36.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015 Journal of Education, Health and SportJournal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)