Deliberate save a rozmyślna parada obronna – kilka uwag o tłumaczeniu przepisów gry (w piłkę nożną) = Deliberate save or deliberate saving parade – few words about the translation of the laws of the game (in football)

Michał Sobczak

Abstract


Sobczak Michał. Deliberate save a rozmyślna parada obronna – kilka uwag o tłumaczeniu przepisów gry (w piłkę nożną) = Deliberate save or deliberate saving parade – few words about the translation of the laws of the game (in football). Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(11):678-684. eISSN 2391-8306. DOIhttp://dx.doi.org/10.5281/zenodo.35721

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%2811%29%3A678-684

http://pbn.nauka.gov.pl/works/685056

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport (null) 2391-8306 7

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland.

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 15.11.2015. Revised 20.11.2015. Accepted: 30.11.2015.

 

DELIBERATE SAVE A ROZMYŚLNA PARADA OBRONNA – KILKA UWAG O TŁUMACZENIU PRZEPISÓW GRY (W PIŁKĘ NOŻNĄ)

DELIBERATE SAVE OR DELIBERATE SAVING PARADE – FEW WORDS ABOUT THE TRANSLATION OF THE LAWS OF THE GAME (IN FOOTBALL)

 

Michał Sobczak

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz

 

Streszczenie

 

Artykuł dotyczy tłumaczenia angielskiej wersji Przepisów gry w piłkę nożną na język polski. Przepisy gry opracowywane są przez FIFA w czterech językach: angielskim, hiszpańskim, niemieckim i francuskim, a pozostałe federacje zrzeszone w strukturach FIFA zobowiązane są do wykonania tłumaczenia Przepisów gry we własnym zakresie.

Badania wykazały, że w pracach zespołu przygotowującego polską wersję Przepisów nie uczestniczą specjaliści (tłumacze, językoznawcy, filolodzy), co ma znaczący wpływ na popełnione w tłumaczeniu błędy translacyjne i usterki edytorskie. Na podstawie artykułu XI Przepisów gry – Spalony – omówiono szczegółowe niedociągnięcia powstałe podczas procesu tłumaczenia i obróbki tekstu. Analiza dowiodła, że błędy popełnione przez zespół opracowujący polską wersję językową związane są z interferencją międzyjęzykową, nieświadomością różnic systemowych między językiem angielskim i polszczyzną oraz niestosowaniem się do zasad normatywnych polszczyzny. Stwierdzono, że mimo, iż – zgodnie z wypracowanymi w polskim językoznawstwie teoriami przekładu – w procesie translacji nie muszą uczestniczyć zawodowi tłumacze – to konieczne jest tzw. kompetencja tłumaczeniowa, która obejmuje osiem aspektów przygotowania teoretycznego i osobowościowego osoby (zespołu) podejmującego się tłumaczenia.

Konkluzję artykułu stanowi postulat o włączenie badań poświęconych przekładowi i językowi tekstów opisujących zasady rozgrywania dyscyplin sportowych do stosunkowo nowej gałęzi studiów językoznawczych – juryslingwistyki (lingwistyki prawa). Uznano także, że niezbędne jest włączenie do prac tłumaczeniowych – przynajmniej na płaszczyźnie kontrolnej – specjalistów z zakresu filologii i prawa.

 

Słowa kluczowe: przepisy gry w piłkę nożną, tłumaczenie, język prawa, spalony.

 

Summary

The article describes the translation of English version of football rules into Polish. The game rules are presented by FIFA in four languages such as English, Spanish, German and French. The other federations affiliated to FIFA structures are required to translate the rules on their own.

The studies have shown that linguistics specialists do not take an active part in the work of the team preparing the Polish version of the rules. It significantly impacts the translation causing a lot of translation and editorial errors. As an example an inaccurate translation of section XI of the game rules related to 'offside' is described. The analysis has shown that errors made by the team preparing the Polish version of the rules are associated with interlingual interference, unawareness of systemic differences between English and Polish as well as non-compliance with the rules of normative Polish. It was agreed that although translation process does not have to be carried out by professional translators, translation competence is necessary. This in turn should include eight aspects of the theoretical and personal preparation of a team working on the translation.

The article ends with the suggestion that research devoted to the language of the texts describing the sport rules should be included in a relatively new branch of linguistics studies – law linguistics. The work of philology and law experts should also be a part of the translation process.

 

Key words: laws of the game in football, translation, language of the law, offside.


Keywords


przepisy gry w piłkę nożną, tłumaczenie, język prawa, spalony, laws of the game in football, translation, language of the law, offside.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Błażejczyk D., 2012, Nowoczesne technologie jako narzędzie pomocne w pracy sędziów sportowych (na podstawie piłki nożnej), niepublikowana praca licencjacka napisana pod kierunkiem Mariusza Zasady na Wydziale Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.

Bogusławski A., 1988, Dwujęzyczny słownik ogólny. Projekt instrukcji z komentarzami, [w:] Z. Saloni (red.) Studia z polskiej leksykografii współczesnej, Wrocław, s. 19-65.

Hałas B., 1995, Terminologia języka prawnego, Zielona Góra.

Hejwowski K., 2004, Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, Warszawa.

Jadacka H., 1996, Styl tekstów prawnych na tle innych odmian polszczyzny, „Przegląd Legislacyjny”.

Jadacka H., 2002, Poradnik językowy dla prawników, Warszawa.

Jopek-Bosiacka A., 2012, Przekład prawny i sądowy, Warszawa.

Kalina-Prasznic U. (red.), 2004, Encyklopedia prawa, Warszawa.

Kierzkowska D., Tłumaczenie prawnicze, Warszawa.

Malinowski A., 2006, Polski język prawny. Wybrane zagadnienia, Warszawa.

Pieńkos J., 1999, Podstawy juryslingwistyki. Język w prawie – prawo w języku, Warszawa.

Sawicki M. T., 2004a, Translacyjne dylematy polskiego prawa spółek (cz. 1), „Temidium” 3 (34).

Sawicki M. T., 2004b, Translacyjne dylematy polskiego prawa spółek (cz. 2), „Temidium” 4 (35).

Sawicki M. T., 2005, Prawniczy kącik językowy. Translacyjne dylematy polskiego prawa spółek (cz. 3), „Temidium” 1 (36).

Siewert K., 2010, Semantische Analyse juristischer Fachwörter am Beispiel der Terminologie des Handelsrechts : eine deutsch-polnische kontrastive Studie, Bydgoszcz.

Wojtak M., 2001, Styl urzędowy, [w:] Bartmiński J. (red.) Współczesny język polski, Lublin, s. 155-171.

ŹRÓDŁA INTERNETOWE

http://sjp.pwn.pl/szukaj/parada.html; dostęp: 28.01.2015.

http://sjp.pwn.pl/szukaj/rykoszet.html; dostęp: 28.01.2015.

https://www.pzpn.pl/public/system/files/site_content/635/470-Konkluzje%20KS%20PZPN.pdf; dostęp: 23.01.2015.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015 Journal of Education, Health and SportJournal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)