Wyniki ekonomiczne klubów sportowych o statusie pożytku publicznego w Polsce = Economic performance of sports clubs charitable status in Poland

Artur Wyszyński

Abstract


Wyszyński A. Wyniki ekonomiczne klubów sportowych o statusie pożytku publicznego w Polsce = Economic performance of sports clubs charitable status in Poland. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(11):466-480. eISSN 2391-8306. DOIhttp://dx.doi.org/10.5281/zenodo.35676

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%2811%29%3A466-480

http://pbn.nauka.gov.pl/works/684701

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Original Text published © The Author (s) 2015. Wyszyński A. Wyniki ekonomiczne klubów sportowych o statusie pożytku publicznego w Polsce. Quality in Sport. 2015;1(1):7-20. eISSN 2450-3118. http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/QiS/article/view/QUALITY%20IN%20SPORT%201%20%281%29%202015%2C%20s.%207-20

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport (null) 2391-8306 7

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland.

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 15.11.2015. Revised 20.11.2015. Accepted: 30.11.2015.


Artur Wyszyński[1]

Katedra Finansów i Bankowości, Wydział Nauk Ekonomicznych,

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Wyniki ekonomiczne klubów sportowych o statusie pożytku
publicznego w Polsce

Economic performance of sports clubs charitable status in Poland

 

 

 

Streszczenie

Głównym celem artykułu jest ocena kondycji i wyników finansowych polskich klubów piłkarskich mających status organizacji pożytku publicznego (OPP). Analizę przeprowadzono dla klubów, które rozgrywały mecze w sezonie 2013/2014 w rozgrywkach męskiej piłki nożnej na wszystkich szczeblach rozgrywek oprócz najwyższej tj. Ekstraklasy (brak klubów mających status OPP) na szczeblach: I, II, III, IV ligi oraz klasy okręgowej, A, B i C. Wszystkie kluby poddane analizie funkcjonują jako stowarzyszenia. Na podstawie przeprowadzonej analizy wynika, że kluby znajdują się w złej sytuacji finansowej.  Większość klubów, niezależnie od poziomu klasy w jakiej rozgrywały mecze charakteryzowały się niską wartością zasobów majątkowych. Średnie zadłużenie było bliskie 100%. W rezultacie blisko jedna trzecia klubów wykazała ujemną wartość kapitału własnego. U blisko połowy klubów obserwowano ujemną wartość rentowności majątku ogółem oraz rentowności sprzedaży. W strukturze przychodów podstawowym źródłem są środki publiczne. Do innych źródeł przychodów klubów zaliczono środki prywatne, pozostałe oraz przychody z 1% podatku od osób fizycznych.

 

Słowa kluczowe: klub sportowy, analiza finansowa, przychody klubów piłkarskich

 

 

 

Abstract

The main aim of this article is to assess the financial condition and results of Polish football clubs who have the status of public benefit organizations (OPP). The analysis was conducted for clubs that were played matches in the 2013/2014 season in the men's football tournament at all levels except the highest such competitions. Ekstraklasa (no clubs having the status OPP) for levels I, II, III, IV league and class district, A , B and C. All the clubs analyzed as a function of the association. The analysis shows that clubs are in a bad financial situation. Most clubs, regardless of the grade level in which the matches were played were characterized by a low value of wealth. Average debt was close to 100%. As a result, nearly one-third of the clubs showed a negative equity value. About half of the clubs observed a negative value total return on assets and return on sales. In the structure of revenues are the primary source of public funds. Other sources of income included clubs, private funds, other and income from the 1% tax on individuals.

 

Key words: club sports, financial analysis, income football clubs


[1] e-mail artur.wyszynski@uwm.edu.pl


Keywords


klub sportowy, analiza finansowa, przychody klubów piłkarskich, club sports, financial analysis, income football clubs.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Baza sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej -

http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl [dostęp dn. 20 listopada 2014 r.].

Ekstraklasa polskiego biznesu 2013, Ernst&Young - www.ey.com/pl [dostęp dn. 20 listopada 2014 r.].

Makowski G, 2008, Jeden procent niejedno ma imię, Trzeci Sektor nr 13.

Licencje klubowe - www.pzpn.pl/rozgrywki-klubowe/licencje-klubowe.

Podręcznik licencyjny dla klubów III ligi -

www.pzpn.pl/public/system/files/site_content/692/917-Podręcznik Licencyjny dla Klubów III ligi na sezon 2015 2016.pdf [dostęp dn. 20 listopada

r.].

Płonka M., 2008, Dylematy finansowania przedsiębiorczości społecznej w

Ekonomia Społeczna 2008 nr 1.

Pomykalska B., Pomykalski P., 2014, Analiza finansowa przedsiębiorstwa,

wyd. PWN.

Sznajder A., 2012, Marketing sportu, Wyd. PWN, Warszawa 2014.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o

wolontariacie Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.

Ustawa z dnia 28 lutego 2003 roku, Prawo upadłościowe i naprawcze, Dz.

U.2003 nr 60 poz. 535.

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku, Ustawa o sporcie, Dz. U. z 2014 roku

poz.715.

www.90minut.pl [dostęp dn. 10 listopada 2014 r.].

Piłkarska Liga finansowa rok - 2013, Czy pieniądze grają na boisku, Lipiec

- Deloitte - www2.deloitte.com [dostęp dn. 20 listopada 2014 r.].


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015 Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health SciencesJournal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)