Jakość usług sportowo-rekreacyjnych = The quality of sport-recreation services

Agnieszka Widawska-Stanisz

Abstract


Widawska-Stanisz Agnieszka. Jakość usług sportowo-rekreacyjnych = The quality of sport-recreation services. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(11):492-503. eISSN 2391-8306. DOIhttp://dx.doi.org/10.5281/zenodo.35688

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%2811%29%3A492-503

http://pbn.nauka.gov.pl/works/684739

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Original Text published © The Author (s) 2015. Widawska-Stanisz Agnieszka. Jakość usług sportowo-rekreacyjnych. Quality in Sport. 2015;1(1):66-76. eISSN 2450-3118. http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/QiS/article/view/QUALITY%20IN%20SPORT%201%20%281%29%202015%2C%20s.%2066-76

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport (null) 2391-8306 7

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland.

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 15.11.2015. Revised 20.11.2015. Accepted: 30.11.2015.


 

Agnieszka Widawska-Stanisz

Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska

 

Jakość usług sportowo-rekreacyjnych

The quality of sport-recreation services

 

 

 

Streszczenie

W artykule scharakteryzowano usługi sportowo-rekreacyjne i ich jakość. Przedstawiono najważniejsze czynniki determinujące wysoką jakość świadczonych usług oraz znaczenie standardów jakości w procesie świadczenia usług sportowo-rekreacyjnych. Przedstawiono wyniki badania przeprowadzonego wśród mieszkańców województwa śląskiego na temat oferty przedsiębiorstw sportowo-rekreacyjnych i jakości świadczonych przez nie usług.

 

Słowa kluczowe: jakość usług, usługi sportowo-rekreacyjne, nabywca.

 

 

Abstract

There is a description of sport- recreation services and their quality presented in this article. The most important factors determining the high quality of providing services and the meaning of quality standards in the process of providing sport- recreation services are shown. There are some research results conducted among residents of Silesia province on the offers of sport – recreation companies and the qualities of their services.    

 

Key words: the quality of services, sport- recreation services, purchaser.


Keywords


jakość usług, usługi sportowo-rekreacyjne, nabywca, the quality of services, sport-recreation services, purchaser.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Błoński K., Konkurencja na rynku usług, [w:] Usługi w gospodarce rynko-wej, pod red. I. Rudawskiej, Warszawa 2009.

Borkowski S., Wszendybył E., Jakość i efektywność usług hotelarskich, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Hollins B., Shinkins S., Zarządzanie usługami. Projektowanie i wdrażanie, PWE, Warszawa 2009.

Klisiński J., Profesjonalizacja i profesjonaliści w zarządzaniu sportem, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2000.

Kucharczyk K., Branża fitness z potencjałem, dostęp on-line: http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/937061.html?print=tak&p=0 dostęp: 30.09.2014.

Mazur J., Zarządzanie marketingiem usług, Wyd. Difin, Warszawa 2001

Payne A., Marketing usług, Warszawa 1996.

Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, Zespół Dydaktyczny Metodyki Wychowania Fizycznego, Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, Materiały naukowe nr 5, Szczecin 2000.

Rogoziński K., Usługi rynkowe, AE, Poznań 2000.

Soboń M., Rola przedsiębiorstw usługowych we współczesnej gospodarce, [w:] Usługi w gospodarce rynkowej, pod red. I. Rudawskiej, Warszawa 2009.

Trześniowski R., Wychowanie fizyczne a sport, [w:] Myśli i uwagi o wy-chowaniu fizycznym i sporcie, pod redakcją K. Zuchory, Warszawa 2000.

www2: Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej w 2012 roku, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013, dostęp on-line: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/sport/uczestnictwo-polakow-w-sporcie-i-rekreacji-ruchowej,4,2.html dostęp: 30.11.2014.

www1: Pracujący w rolnictwie, przemyśle i usługach, http://rynekpracy.org/x/989321 dostęp on-line: 10.02.2015.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015 Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health SciencesJournal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)