Charakterystyka budowy ciała tancerzy stylu standardowego tańca sportowego na przykładzie pary mistrzów świata = Characteristics of body building standard style dancers on the example of pair of world champions

Wiesława Pilewska, Patrycja Sech, Robert Pilewski

Abstract


Pilewska Wiesława, Sech Patrycja, Pilewski Robert. Charakterystyka budowy ciała tancerzy stylu standardowego tańca sportowego na przykładzie pary mistrzów świata = Characteristics of body building standard style dancers on the example of pair of world champions. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(11):565-576. eISSN 2391-8306. DOIhttp://dx.doi.org/10.5281/zenodo.35698

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%2811%29%3A565-576

http://pbn.nauka.gov.pl/works/684768

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Original Text published © The Author (s) 2015. Pilewska Wiesława, Sech Patrycja, Pilewski Robert. Charakterystyka budowy ciała tancerzy stylu standardowego tańca sportowego na przykładzie pary mistrzów świata. Quality in Sport. 2015;1(1):55-65. eISSN 2450-3118.

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport (null) 2391-8306 7

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland.

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 15.11.2015. Revised 20.11.2015. Accepted: 30.11.2015.


 

Wiesława Pilewska, Patrycja Sech, Robert Pilewski

Instytut Kultury Fizycznej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

Charakterystyka budowy ciała tancerzy stylu standardowego

tańca sportowego na przykładzie pary mistrzów świata

Characteristics of body building standard style dancers on the example of pair of world champions

 

 

 

Streszczenie

Cel pracy

Celem pracy było określenie specyfiki budowy somatycznej tancerzy sportowego tańca towarzyskiego stylu standardowego.

Materiał

Materiał badawczy stanowiła para sportowego tańca towarzyskiego posiadająca najwyższą, międzynarodową klasę taneczną „S”. Mistrzowie Świata z 2013 roku w stylu standardowym. Długość stażu tanecznego pary wynosiła 19 lat. Badane osoby trenowały od 6 do 7 dni w tygodniu, po 3-4 godziny dziennie. Oboje mieli po 28 lat.

Metoda

Oceny rozwoju fizycznego dokonano na podstawie pomiarów antropometrycznych masy i wysokości ciała, długości szyi,  kończyn górnych i dolnych, tułowia, uda  i podudzia, długości stopy, szerokości barków, miednicy, stopy, klatki piersiowej, głębokości klatki piersiowej, obwodów talii, bioder, uda oraz podudzia. Na ich podstawie obliczono wskaźniki budowy ciała. Wykorzystano również klasyfikacje typologiczną dla oceny specyfiki budowy ciała badanych osób.

Wnioski

Para sportowego tańca sportowego stylu standardowego o wysokim poziomie sportowym (Mistrzowie Świata z 2013r.) charakteryzowała się specyficzną budową somatyczną przejawiającą się określoną wielkością cech i wskaźników budowy ciała. Prezentowane wielkości parametrów cech somatycznych i wskaźników morfologicznych należy traktować jako wynik wymagań stylu standardowego sportowego tańca, osobno dla tancerzy i tancerek a także wspólnie dla pary tanecznej jako specyfika ich doboru oraz wpływ treningu tanecznego na kształtowanie się ich somatotypu.

 

Słowa kluczowe: taniec towarzyski, styl standardowy, budowa somatyczna, mistrzowie świata.

 

 

 

 

 

 

 

Abstract

Aim of the study

The aim of the study was to determine the specificity of somatic build ballroom dancers sporting standard style.

Materials

The research material was sporting ballroom dancing couple having the highest international dance class "S". World Champions of 2013, the standard style. The length of the internship dance couples was 19 years. Subjects were trained from 6 to 7 days a week, after 3-4 hours a day. They were both 28 years.

Methods

Physical development assessment was based on anthropometric measurements of body weight and height, the length of the neck, upper and lower limbs, torso, thigh and lower leg, foot length, width, shoulders, pelvis, feet, chest, deep chest, circuits, waist, hips, thighs and ankles. Typological classification was also used to assess the specificity of physique subjects.

Conclusions

A pair of dance sport sporty style with a high level of standard sports (with the 2013 World Champions.) characterized by a specific construction of somatic manifested a certain size characteristics and indicators of body (shown in this work).Presented by their size parameters of somatic and morphological indicators should be considered as a result of the impact of dance training and the requirements of the standard style of discipline and separately for dancers and dance together for a couple as the specifics of their selection.

 

Key words: ballroom dancing, standard style, construction somatic, World Champions.


Keywords


taniec towarzyski, styl standardowy, budowa somatyczna, mistrzowie świata, ballroom dancing, standard style, construction somatic, World Champions.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Drozdowski Z., Antropometria w wychowaniu fizycznym, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, Poznań 1982.

Czerwiński J., Od Redaktora. Indywidualizacja w procesie treningu sportowego, Rocznik Naukowy. Tom XI. AWF Gdańsk 2002, s.7-8.

Malinowski A., Antropologia fizyczna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Poznań 1980.

Pilewska W., Pilewski R., Żukow W., Ocena wielkości wybranych cech i wskaźników budowy somatycznej tancerek na tle partnerów tworzących z nimi pary taneczne, jako specyfika doboru par tanecznych stylu standardowego sportowego tańca. Journal of Health Sciences. University Radom in Radom, Poland 2013, s. 275-312.

Starosta W., Niektóre komponenty indywidualizacji treningu sportowego dzieci i dorosłych [w:] Indywidualizacja w procesie treningu sportowego, Rocznik Naukowy. Tom XI. AWF Gdańsk 2002, s.45-66.

Sozański H., Kontrola jako czynnik kierowania i indywidualizacji treningu [w:] Indywidualizacja w procesie treningu sportowego, Rocznik Naukowy. Tom XI. AWF Gdańsk 2002, s.21-44.

http://www.nmketrzyn.pl/wp-content/uploads/2013/07/marek-kosaty.jpg


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015 Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health SciencesJournal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)