Aspekty sprawności sportowej w rywalizacji tanecznej par tańca sportowego stylu standardowego na podstawie oceny wyników próby wytrzymałości 20 m – bieg wahadłowy = Aspects of fitness sports pairs dance in dance competition sports style standard performance assessment tests strength – 20 m gear swing

Wiesława Pilewska, Paweł Matczak

Abstract


Pilewska Wiesława, Matczak Paweł. Aspekty sprawności sportowej w rywalizacji tanecznej par tańca sportowego stylu standardowego na podstawie oceny wyników próby wytrzymałości 20 m – bieg wahadłowy = Aspects of fitness sports pairs dance in dance competition sports style standard performance assessment tests strength – 20 m gear swing. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(11):595-605. eISSN 2391-8306. DOIhttp://dx.doi.org/10.5281/zenodo.35706

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%2811%29%3A595-605

http://pbn.nauka.gov.pl/works/684904

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Original Text published © The Author (s) 2015. Pilewska Wiesława, Matczak Paweł. Aspekty sprawności sportowej w rywalizacji tanecznej par tańca sportowego stylu standardowego na podstawie oceny wyników próby wytrzymałości 20 m – bieg wahadłowy. Quality in Sport. 2015;1(1):45-54. eISSN 2450-3118.

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport (null) 2391-8306 7

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland.

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 15.11.2015. Revised 20.11.2015. Accepted: 30.11.2015.


Wiesława Pilewska, Paweł Matczak

Instytut Kultury Fizycznej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

Aspekty sprawności sportowej w rywalizacji tanecznej par tańca sportowego stylu standardowego na podstawie oceny wyników próby wytrzymałości 20 m – bieg wahadłowy

Aspects of fitness sports pairs dance in dance competition sports style standard performance assessment tests strength – 20 m gear swing

 

 

 

Streszczenie

Cel pracy

W niniejszej pracy podjęto próbę charakterystyki poziomu zdolności wytrzymałościowych par C-S klasowych tańca sportowego stylu standardowego
w odniesieniu do aspektów sportowej działalności tanecznej.

Materiał

Grupę badawczą stanowiły sportowe pary taneczne, trenujące w Toruńskim Klubie Tanecznym Dance & Dance. Grupa liczyła 22 osoby tworząc 11 par. Wiek badanych mieścił się w przedziale 16-22 lata. Grupa na turniejach prezentowała grupę wiekową powyżej 15 lat. W badanej grupie dwie pary prezentowały klasę „C”,  sześć klasę „B”, dwie pary klasę „A”, jedna para klasę „S”.

Metody badawcze

Do pomiaru wytrzymałości wykorzystano 20-metrowy bieg wahadłowy. Test polegał na pokonywaniu 20 metrowych odcinków w określonym czasie. Sygnały określające tempo znajdowały się na nagraniu pozyskane ze strony Narodowego Centrum Badania Kondycji Fizycznej (ncbkf.pl). Niemożność utrzymania tempa lub spóźnienie się na sygnał oznaczający rozpoczęcie kolejnego cyklu, był znakiem do ukończenia testu.

Wyniki i wnioski

  1. W grupie tancerzy C-S klasowych, stylu standardowego odnotowano istotną statystycznie p≥0,01 współzależność pomiędzy uzyskiwanymi wynikami próby 20 metrowego biegu wahadłowego a ich poziomem sportowym.
  2. We wszystkich grupach (tancerzy i tancerek) odnotowano wprost proporcjonalny charakter współzależności pomiędzy wynikiem sportowym a poziomem zdolności wytrzymałościowych (określonych wynikami 20 metrowego biegu wahadłowego).
  3. Na przykładzie najlepszych par wnioskować można że profil pary powinien ukazywać dominację partnera w poziomie wytrzymałością a ich partnerki powinny prezentować 60-70%  poziomu partnera. Zarówno mniejsza jak i większa różnica wykazują tendencję do słabszych wyników sportowych i charakteryzowała pary o niższym poziomie sportowym.

 

Słowa kluczowe: taniec towarzyski, styl standardowy, 20-metrowy bieg wahadłowy, poziom sportowy.

 

Abstract

Aim of the study

In this paper, an attempt to level the characteristics of endurance capacity C-S couples sporty style dance class standard in relation to aspects of dance sport activities.

Materials

The research group sports were couples dancing, Training in Torun Club & Dance the Dance Dance. The group consisted of 22 people forming 11 pairs. The age of respondents ranged from 16-22 years. The group presented the age-group tournaments over 15 years. In the group of two pairs presented a class "C" six class "B", two pairs of class "A", one pair of class "S".

Research Methods

Used to measure the strength of a 20-meters gear swing. The test was to overcome the 20 meters sections at a given time. Signals determining the pace were on record obtained from the National Center for the Study of Physical Constitution (ncbkf.pl).Inability to keep pace or late in the signal indicating the start of the next cycle, was a sign to complete the test.

 

Results and conclusions

  1. In the group of dancers C-S class, style standard p≥0,01 reported a statistically significant correlation between the results of those obtained sample of 20 meters gear swing and their level of sport.
  2. In all groups (dancers) were recorded directly proportional nature of the correlation between the outcome and the level of sports endurance capacity (specific results of 20-meters gear swing).
  3. For example, the best pairs can be inferred that the profile should show the dominance of a partner in the level of strength and their partners should represent 60-70% of the partner. Both smaller and larger difference tend to be weaker performance was characterized by a pair of sports and a lower level of sports.

 

Key words: ballroom dancing, style standard, 20-meters gear swing, sports level.


Keywords


taniec towarzyski, styl standardowy, 20-metrowy bieg wahadłowy, poziom sportowy, ballroom dancing, style standard, 20-meters gear swing, sports level.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Arska-Kotlińska M., Bartz J., Wybrane zagadnienia statystyki dla studiujących wychowanie fizyczne, Wydawnictwo AWF, Poznań 1989.

Golonka A., Artykuł o życiu i działalności Prof. Mariana Wieczystego, Kra-ków 2001.

Kuźmińska O., Taniec rytm muzyka, Wydawnictwo AWF, Poznań 1995.

Miszczenko W., Suchanowski A., Teoretyczne podstawy indywidualizacji i doskonalenia wytrzymałości specjalnej [w:] Indywidualizacja w procesie tre-ningu sportowego, Rocznik Naukowy. Tom XI. AWF Gdańsk 2002, s. 193-206.

Sakowska M., Taktyka kompozycji i programu w tańcach latynoamerykańskich. Praca dyplomowa, AWF Gdańsk 1999.

Sozański H. (red.), D. Kielak, A. Kosmol, K. Perkowski, F. Siwko, D. Śledziewski, Podstawy teorii treningu, Resortowe Centrum Metodyczno-Szkoleniowe Kultury Fizycznej i Sportu, Warszawa 1993.

Suchanowski A., Miszczenko W., Diaczenko A., Ekonomizacja jako właści-wość funkcjonalnych możliwości zawodników w doskonaleniu wytrzymałości specjalnej [w:] Indywidualizacja w procesie treningu sportowego, Rocznik Na-ukowy. Tom XI. AWF Gdańsk 2002, s. 181-192.

Szczepaniak – Zasada B., Zasada Z. Organizacja Turnieju Tańca Sportowego, Nieopublikowana praca dyplomowa, AWF Gdańsk 1999.

Narodowe Centrum Badania Kondycji Fizycznej (ncbkf.pl).

www.worlddancesport.org/, http://www.wdcdance.com/.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Copyright (c) 2015 Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences



Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)