Ocena jakości usług świadczonych przez polskie kluby piłkarskie = Evaluation of the quality of services provided by the Polish football clubs

Andżelika Dzięgiel, Łukasz Luciński

Abstract


Dzięgiel Andżelika, Luciński Łukasz. Ocena jakości usług świadczonych przez polskie kluby piłkarskie = Evaluation of the quality of services provided by the Polish football clubs. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(11):516-532. eISSN 2391-8306. DOIhttp://dx.doi.org/10.5281/zenodo.35692

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%2811%29%3A516-532

http://pbn.nauka.gov.pl/works/684758

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Original Text published © The Author (s) 2015. Dzięgiel Andżelika, Luciński Łukasz. Ocena jakości usług świadczonych przez polskie kluby piłkarskie. Quality in Sport. 2015;1(1):29-44. eISSN 2450-3118. http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/QiS/article/view/QUALITY%20IN%20SPORT%201%20%281%29%202015%2C%20s.%2029-44

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport (null) 2391-8306 7

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland.

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 15.11.2015. Revised 20.11.2015. Accepted: 30.11.2015.


 

Andżelika Dzięgiel[1], Łukasz Luciński[2]

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzana

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Ocena jakości usług świadczonych przez polskie kluby piłkarskie

Evaluation of the quality of services provided by the Polish football clubs

 

 

 

Streszczenie

 

Kibice stanowią istotę dla widowiska sportowego, a ich brak na trybunach negatywnie wpływa na wartość imprez ocenianych z perspektywy fanów, sponsorów i mediów. Głównym celem badań była ocena jakości wybranych usług oferowanych przez polskie kluby piłkarskie. Jakość usług sportowych należy utożsamić ze zdolnością do zaspokojenia potrzeb związanych z daną aktywnością fizyczną. Za pomocą metody on-line survey przeprowadzono badania ankietowe uzyskując odpowiedzi od prawie trzystu kibiców piłki nożnej. Wyniki wykazały, że typowy kibic piłki nożnej to mężczyzna w wieku od 21 do 30 lat z średnim wykształceniem i dochodem poniżej 1600 zł brutto. Z kolei jakość zbadanych działań realizowanych przez polskie kluby jest oceniana na poziomie dostatecznym. Procesowi doskonalenia powinna zostać poddana strona internetowa drużyny i asortyment pamiątek klubowych. Organizacje sportowe chcąc pozyskać większą liczbę stałych kibiców powinny realizować swoje działania marketingowe na podstawie cyklicznych badań potrzeb i oczekiwań kibiców.

 

Słowa kluczowe: kibic, piłka nożna, klub piłkarski, widowisko sportowe, jakość usług, segmentacja, marketing sportu.

 

 

Abstract

 

Fans are the essence of the sports event and their absence in the stands can negatively affect on the value of events, which are evaluated from the perspective of permanent fans, sponsors and media. The main objective of the study was the assessment of the quality of selected services offered by Polish football clubs. The quality of sports services should be defined as the ability to meet the needs of a particular physical activity. By means of on-line survey method was conducted research, receiving responses from nearly three hundred football fans. The results showed that the fan of football is the man between 21 and 30 years of age with secondary education and gross income below 1600 PLN. The quality of examined the activities carry out by the Polish clubs is judged on passable level. The process of improvement should be start with the team website and the assortment of football souvenirs. Sports organizations in order to attract more permanent fans should realize their marketing efforts by regular research of needs and expectations of fans.

 

Key words: fan, football, football club, sports event, quality of services, segmentation, sports marketing.


[1] e-mail: a.dziegiel@o2.pl

[2] e-mail: l.lucinski@gmail.com


Keywords


kibic, piłka nożna, klub piłkarski, widowisko sportowe, jakość usług, segmentacja, marketing sportu, fan, football, football club, sports event, quality of services, segmentation, sports marketing.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Literatura

Armstrong G., Kotler Ph., Marketing. Wprowadzenie, Wyd. Wolter Kluwer Polska, Warszawa 2012.

Bühler A, Nufer G., Relationship Marketing in Sports, Wyd. Butterworth-Heinemann Oxford 2012.

Daszkowska M., Usługi. Produkcja, rynek, marketing, Wyd. PWN, War-szawa 1998.

Hadzik A., Tomik R., Szromek A.R., 2011, Characteristics of Polish na-tional football team fans as sports tourists, [w:] J. Kukuczka, Studies in physical culture and tourism, Academy of Physical Education, Katowice, Vol. 18, No. 1, 2011, s. 51-60.

Klisiński J., Teoria i praktyka marketingu w sporcie i biznesie sportowym, Wyd. WSEiA, Bytom 2008.

Klisiński J., Profesjonalizacja i profesjonaliści w zarządzaniu sportem, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2000.

Nowińska A., Jakość usług w fitness klubach, [w:] H. Mruk (red), Marke-tingowo o sporcie, Sport & Business Fundation, Poznań 2005.

Rudawska E., Interesariusze w marketingu relacji na rynku usług sporto-wych, Wyd. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 690, Eko-nomiczne problemy usług nr 79, Szczecin 2011.

Śniadek J., Marketing sportu powszechnego – nowoczesne narzędzie od-działywania na konsumenta usług sportowo-rekreacyjnych, [w:] W.W. Gaworecki, Z. Mroczyński, Turystyka i sport dla wszystkich w promocji zdrowego stylu życia, Wyd. WSTiH, Gdańsk 2008.

Szczepańska K., Kompleksowe zarządzanie jakością. Przyszłość i teraźniejszość. Wyd. Politechnika Warszawska, Warszawa 2010.

Sznajder A., Marketing sportu, Wyd. PWE, Warszawa 2012.

Urban W., Definicje jakości usług – różnice oraz ich przyczyny, Problemy jakości nr 3, Wyd. SIGMA-NOT, Warszawa 2007.

Źródła internetowe

Forum kibiców Górnika Zabrze, www.gornikforum.com

[data dostępu:10.05.2014].

Forum kibiców Lecha Poznań, www.forum.hejlech.pl,

[data dostępu:10.05.2014].

Forum kibiców Legii Warszawa, http://www.fanatycy.warszawa.pl,

[data dostępu:10.05.2014].

Forum kibiców Wisły Kraków, www.wislakraków.pl/forum,

[data dostępu:10.05.2014].

Kibice.net- największe polskie forum kibicowskie, http://www.kibice.net, [data dostępu:10.05.2014].


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015 Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health SciencesJournal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)