Jakość prowadzenia zajęć przez nauczycieli akademickich w ocenie studentów Akademii Wychowania Fizycznego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach = The quality of teaching by lecturers in the evaluation of students of the Academy of Physical Education and University of Economics in Katowice

Paulina Socha, Katarzyna Przybyła

Abstract


Socha Paulina, Przybyła Katarzyna. Jakość prowadzenia zajęć przez nauczycieli akademickich w ocenie studentów Akademii Wychowania Fizycznego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach = The quality of teaching by lecturers in the evaluation of students of the Academy of Physical Education and University of Economics in Katowice. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(11):669-677. eISSN 2391-8306. DOIhttp://dx.doi.org/10.5281/zenodo.35717

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%2811%29%3A669-677

http://pbn.nauka.gov.pl/works/684990

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Original Text published © The Author (s) 2015. Socha Paulina, Przybyła Katarzyna. Jakość prowadzenia zajęć przez nauczycieli akademickich w ocenie studentów Akademii Wychowania Fizycznego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Quality in Sport. 2015;1(2):60-67. eISSN 2450-3118.

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport (null) 2391-8306 7

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland.

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 15.11.2015. Revised 20.11.2015. Accepted: 30.11.2015.


Paulina Socha[1], Katarzyna Przybyła

Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach

 

Jakość prowadzenia zajęć przez nauczycieli akademickich

w ocenie studentów Akademii Wychowania Fizycznego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

The quality of teaching by lecturers in the evaluation of students of the Academy of Physical Education and University of Economics in Katowice

 

 

Streszczenie

                Cel. Celem pracy było przedstawienie oczekiwań studentów względem swoich wykładowców w procesie dydaktycznym. Materiał i metody Badanie przeprowadzono metodą kwestionariuszową wśród studentów AWF oraz UE w Katowicach. Oceniano jakość kształcenia przy zastosowaniu 5-stopniowej skali Likerta. Podstawowe wyniki. Najwyżej cenionymi aspektami pracy wykładowców były posiadanie wiedzy praktycznej, umiejętność jej przekazywania oraz kompetencja. Wnioski. Badanie może przysłużyć się nauczycielom akademickim w celu wyrównania standardów i poziomu nauczania względem wymagań studentów.

 

Słowa kluczowe: cechy nauczyciela akademickiego, oczekiwania studenta, pedagogika, Akademia Wychowania Fizycznego, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice.

 

Abstract

                The aim of the study was to present the expectations of students towards their teachers in the teaching process . Material and methods. The study was conducted using the questionnaire method among students of Physical Education and the University of Economics in Katowice. Assessed the quality of education by using 5-points Likerts scale . Basic results. The most highly valued aspects of the work of lecturers were having practical knowledge, skill and competence of its transmission. Conclusions. The study may serve scholars to align standards and level of education relative to the requirements of the students.

 

Key words: characteristics of the university teacher, student expectations, pedagogics, Academy of Physical Education, University of Economics, Katowice.


[1] e-mail: paula_socha@interia.eu


Keywords


cechy nauczyciela akademickiego, oczekiwania studenta, pedagogika, Akademia Wychowania Fizycznego, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Banach C., Polska szkoła i system edukacji Przemiany i perspektywy, Wydawnictwo UMK, Toruń 1999;

Bogusz J., Autorytet nauczyciela akademickiego a wyniki kształcenia i wychowania. Pedagogika Szkoły Wyższej, 1996, 4;

Całek K. i in., Poradnik Dydaktyka Szkoły Wyższej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007;

Karpińska A., Wróblewska W., Dylematy dydaktyki szkoły wyższej w dialogu i perspektywie, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2008;

Kruszewski K., Sztuka nauczania. T. 1 Czynności nauczyciela, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005;

Rębisz S., Polański G., Preferowane cechy nauczyciela akademickiego kierunku pedagogika w opinii studentów. Krótki komunikat ze zwiadu badawczego na Uniwersytecie Rzeszowskim w: Edukácia človeka – problémy a výzvy pre 21. Stornie, pod red. Mareka Lukáča, Prešovská univerzita v Prešove, Prešov, ss. 324 – 331.

Rozmus A. (red.), Dydaktyka szkoły wyższej. Wybrane problemy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2010;

Rubacha K., Metodologia badań nad edukacją, Oficyna Wydawnicza ŁOŚGRAF, Warszawa 2008;

Sajdak A., Paradygmaty kształcenia studentów i wspierania rozwoju nauczycieli akademickich. Teoretyczne podstawy dydaktyki akademickiej, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2013;

Sierecka A, Pindor K., Kompetencje i kwalifikacje zawodowe nauczycieli akademickich, Zeszyty Naukowe WSOWL, nr 3 (165) 2012, Wrocław 2012;

Sipińska D., Refleksyjny nauczyciel, [w:] Edukacja i Dialog nr 1/1996, Warszawa 1996;

Szerląg A. (red.), Problemy edukacji w szkole wyższej, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2006.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015 Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health SciencesJournal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)