Ocena czynników mających wpływ na podejmowanie aktywności fizycznej w trakcie studiów = Students’ attitude towards taking up physical activities apart from university classes

Mariola Duda, Michał Rżany, Aleksandra Dudło, Aleksandra Dogońska, Krzysztof Suszyński, Dariusz Górka

Abstract


Duda Mariola, Rżany Michał, Dudło Aleksandra, Dogońska Aleksandra, Suszyński Krzysztof, Górka Dariusz. Ocena czynników mających wpływ na podejmowanie aktywności fizycznej w trakcie studiów = Students’ attitude towards taking up physical activities apart from university classes. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(11):661-668. eISSN 2391-8306. DOIhttp://dx.doi.org/10.5281/zenodo.35716

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%2811%29%3A661-668

http://pbn.nauka.gov.pl/works/684967

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Original Text published © The Author (s) 2015. Duda Mariola, Rżany Michał, Dudło Aleksandra, Dogońska Aleksandra, Suszyński Krzysztof, Górka Dariusz. Ocena czynników mających wpływ na podejmowanie aktywności fizycznej w trakcie studiów. Quality in Sport. 2015;1(2):53-59. eISSN 2450-3118.

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport (null) 2391-8306 7

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland.

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 15.11.2015. Revised 20.11.2015. Accepted: 30.11.2015.


Mariola Duda, Michał Rżany, Aleksandra Dudło, Aleksandra Dogońska,

Krzysztof Suszyński, Dariusz Górka

Katedra Fizjoterapii, Zakład Medycyny Sportowej i Fizjologii Wysiłku Fizycznego

Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 

Ocena czynników mających wpływ na podejmowanie aktywności fizycznej w trakcie studiów

Students’ attitude towards taking up physical activities apart from university classes

 

 

 

Streszczenie

Celem badania było odpowiedź na pytania: Od jakich czynników zależy podejmowanie aktywności fizycznej przez studentów  poza uczelnia? Od czego zależy długość trwania ćwiczeń i w jakim okresie studiów jest on największy? Zbadano 301 studentów używając autorski kwestionariusz. Analiza polegała na wykonaniu statystyk opisowych oraz analizy wariancji ANOVA. Analiza wykazała zależność istotnie statystyczną pomiędzy płcią a podejmowaniem aktywności fizycznej. Mężczyźni częściej ćwiczą. Brak jest zależności pomiędzy częstością uprawiania sportu a płcią.

 

Słowa kluczowe: student, aktywność fizyczna, studia.

 

 

 

Abstract

The aim of this study was to answer the following questions: What are the reasons that determine the physical activity of students outside of their university? What determines the duration of exercises and during what year the students exercise the most ? 301 students were tested using an original questionnaire. The analysis consisted of descriptive statistics and performed  analysis ANOVA. Analysis showed a significant relationship between sex and physical activity. Men are more likely to exercise. However, there is no relationship between the frequency of physical activity and gender.

 

Key words: student, physical activity, studies.


Keywords


student, aktywność fizyczna, studia, student, physical activity, studies.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Baka R. Problemy aktywności fizycznej studentów. Gdańsk: AWFiS, 2007.

Duda B. Aktywność fizyczna studentów Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku przykładem zdrowego stylu życia. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin- Polonia 2005, LX, Suppl. XIII, Sectio D.

Górski J., Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006.

Kijo P. Aktywność fizyczna wśród studentów kierunków pedagogicznych łódzkich uczelni publicznych i niepublicznych [w:] Z. Barabasz E. Zadarko(red.): Aktywność przez całe życie. Zdrowie i sprawność studentów pod kontrolą. Krosno 2010, s.157-180.

Kochanowicz B., Hansdorfer-Korzon R. Postawy studentów kierunku fizjoterapii wobec aktywności fizycznej. Ann.Acad. Med. Gedan. 2013, 43, s.19-28.

Kopff B. Aktywność fizyczna w profilaktyce chorób cywilizacyjnych. Choroby społeczne i cywilizacyjne- wybrane zagadnienia pod redakcją prof. dr hab. med. Leokadia Bąk- Romaniszyn. Uniwersytet medyczny w Łodzi, 2013.

Leszczyńska A. Sport to zdrowie! Refleksje o aktywności fizycznej Polaków. Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica 45, 2013.

Łaszek M., Nowacka E., Gawron-Skarbek A., Szatko F. Negatywne wzorce zachowań zdrowotnych studentów. Część II. Aktywność ruchowa i nawyki żywieniowe. Probl Hig Epidemiol 2011, 92(3): 461-465.

Marchewka A., Jungiewicz M. Aktywność fizyczna w młodości a jakość życia w starszym wieku. Katedra Rehabilitacji Klinicznej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, 2008.

Motylewski S., Poziomska-Piątkowska E. Aktywność fizyczna w czasie wolnym studentów I roku nauki łódzkich uczelni. Kwartalnik Ortopedyczny. Nr 4/2006, s. 280-283.

Plewa M., Markiewicz A. Aktywność fizyczna w profilaktyce i leczeniu otyłości. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii 2006, tom 2, nr 1, s. 30–37.

Smoleń E., Gazdowicz L. Ocena aktywności fizycznej młodzieży akademickiej [In Polish] [ Evaluation of physical activity of university students] Zakład Pielęgniarstwa, Instytut Medyczny, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku, 2012.

Sochocka L., Wojtyłko A. Aktywność fizyczna studentów studiów stacjonarnych kierunków medycznych i niemedycznych. Medycyna Środowiskowa- Environmental Medicine 2013, Vol. 16, No. 2, s.53-58.

Wytyczne UE dotyczące aktywności fizycznej, Zalecane działania polityczne wspierające aktywność fizyczną wpływającą pozytywnie na zdrowie, Czwarty projekt skonsolidowany zatwierdzony przez Grupę Roboczą UE „Sport i Zdrowie”, Bruksela 2008, s. 4, 7-8.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015 Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health SciencesJournal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)