Przygotowania studentów wychowania fizycznego do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej – teoria a rzeczywistość = The preparation of physical education students for health education lessons – theory and reality

Nela Klimas, Ida Laudańska-Krzemińska

Abstract


Klimas Nela, Laudańska-Krzemińska Ida. Przygotowania studentów wychowania fizycznego do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej – teoria a rzeczywistość = The preparation of physical education students for health education lessons – theory and reality. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(11):650-660. eISSN 2391-8306. DOIhttp://dx.doi.org/10.5281/zenodo.35714

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%2811%29%3A650-660

http://pbn.nauka.gov.pl/works/684958

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Original Text published © The Author (s) 2015. Klimas Nela, Laudańska-Krzemińska Ida. Przygotowania studentów wychowania fizycznego do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej – teoria a rzeczywistość. Quality in Sport. 2015;1(2):43-52. eISSN 2450-3118.

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport (null) 2391-8306 7

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland.

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 15.11.2015. Revised 20.11.2015. Accepted: 30.11.2015.


Nela Klimas, Ida Laudańska-Krzemińska

Zakład Nauk o Aktywności Fizycznej i Promocji Zdrowia

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

 

Przygotowania studentów wychowania fizycznego do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej – teoria a rzeczywistość

The preparation of physical education students for health education lessons – theory and reality

 

 

 

Streszczenie

                Celem artykułu była konfrontacja wymagań nowej podstawy programowej w związku z wyeksponowaniem w niej roli edukacji zdrowotnej i powiązania jej z wychowaniem fizycznym z rzeczywistym przygotowaniem studentów do realizacji zadań tej edukacji.

                Badania przeprowadzono w roku akademickim 2014/2015 w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu wśród 51 studentów pierwszego roku SUM kierunku Wychowanie Fizyczne. Wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego z anonimowym kwestionariuszem ankiety.

                Z badań własnych wynika, że szczególnie duże wyzwanie stanowią treści związane ze zdrowiem psychospołecznym oraz kształtowaniem umiejętności życiowych u dzieci i młodzieży.

 

Słowa kluczowe: edukacja zdrowotna, podstawa programowa kształcenia ogólnego, kształcenie nauczycieli.

 

 

 

Abstract

The aim of the study was to confront the requirements of the new core curriculum, changing the status of school-based health education and linking it strongly with physical education (PE), with the actual preparation of students to conduct health education lessons.

                The survey was conducted in the academic year 2014/2015 at the Eugeniusz Piasecki University of Physical Education in Poznan, among 51 physical education master's students. The diagnostic survey method based on the authorial and anonymous questionnaire was used.

                According to the study results one of the most challenging tasks of future PE teacher are those connected with psychosocial health and developing life skills among children and youth.

 

Key words: health eduaction, core curriculum, teacher education.


Keywords


edukacja zdrowotna, podstawa programowa kształcenia ogólnego, kształcenie nauczycieli, health eduaction, core curriculum, teacher education.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Demel M. (1968) O wychowaniu zdrowotnym. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.

Demel M. (1980) Pedagogika zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.

Górna-Łukasik K. (2010) Współczesne cele wychowania fizycznego a wybrane uregulowania prawne [w:] Wychowanie fizyczne i sport w szkole, Szaleniec Z, Bergier J (red). Komisja Nauki, Edukacji i Sportu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Kancelaria Senatu, Warszawa.

Kowalska J. E. (2008) Health education as understood by students of physical education in Poland. Pol. J. Sport Tourism, 15: 53-58.

Krawański A. (2006) Interaktywne uczenie się i nauczanie w wychowaniu fizycznym i fizjoterapii. Poznań: AWF.

Krawański A. (2003) Ciało i zdrowie człowieka w nowoczesnym systemie wychowania fizycznego. Poznań: AWF.

Laudańska-Krzemińska I. (2012) Health education as a challenge for physical education teachers a Polish perspective. W: Kleiner K. (ed.) Fachdidaktik-Bewegung und sport-im kontext. Zwischen Orientierungund Positionierung. Purkersdorf Hersteller: Verlag Bruder Hollinek, s. 237-247.

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8 (2009) Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum. MEN.

Misiak L. (2012) Raport dotyczący edukacji zdrowotnej w wychowaniu fizycznym w małopolskich gimnazjach. Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Śmiglewska M., Cieślicka M., Lewandowski A., Stankiewicz B. (2013) Wychowanie fizyczne a kompetencje zdrowotne według opinii studentów pierwszego roku wyższych uczelni. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 40: 27-35.

Wiśniewska-Śliwińska H., Marcinkowski J. T., Wiśniewski S. A. (2010) Opinie nauczycieli wychowania fizycznego względem propozycji ustanowienia ich głównymi edukatorami zdrowotnymi w szkołach. Hygeia Public Health, 45(2): 206-212.

Wolny B. (2010) A physical education teacher as a part of school health education. Human Movement, AWF Wrocław 11 (1): 81-89.

Woynarowska B. (2014) Przygotowanie nauczycieli wychowania fizycznego do realizacji edukacji zdrowotnej. Opinie nauczycieli akademickich. Lider.

Woynarowska B., Ostaszewski K., Kulmatycki L. (2014): Działania szkoł na rzecz zdrowia w Polsce. Diagnoza i rekomendacje. Studia BAS Nr 2(38), s. 169-187.

Wrona-Wolny W., Makowska B. (2011) Opinie studentów – przyszłych nauczycieli wychowania fizycznego dotyczące realizowanych przez nich zajęć z edukacji zdrowotnej w szkole. Hygeia Public Health, 46(4): 477-483.

Zadarko-Domaradzka M., Matłosz P., Warchoł K. (2014) Edukacja zdrowotna w szkolnej praktyce procesu wychowania fizycznego. Probl Hig Epidemiol, 95(3): 673-678.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015 Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health SciencesJournal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)