Identyfikacja różnic w poziomie zdolności szybkościowych i wytrzymałościowo szybkościowych na przykładzie zawodników drugoligowego zespołu piłki nożnej = The identification of the differences in the level of the speed abilities and the endurance-speed abilities: a case study from the second league football team

Waldemar Różycki

Abstract


Różycki Waldemar. Identyfikacja różnic w poziomie zdolności szybkościowych i wytrzymałościowo szybkościowych na przykładzie zawodników drugoligowego zespołu piłki nożnej = The identification of the differences in the level of the speed abilities and the endurance-speed abilities: a case study from the second league football team. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(11):639-649. eISSN 2391-8306. DOIhttp://dx.doi.org/10.5281/zenodo.35713

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%2811%29%3A639-649

http://pbn.nauka.gov.pl/works/684946

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Original Text published © The Author (s) 2015. Różycki Waldemar. Identyfikacja różnic w  poziomie zdolności szybkościowych i wytrzymałościowo szybkościowych na przykładzie zawodników drugoligowego zespołu piłki nożnej. Quality in Sport. 2015;1(2):17-25. eISSN 2450-3118.

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport (null) 2391-8306 7

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland.

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 15.11.2015. Revised 20.11.2015. Accepted: 30.11.2015.


 

Waldemar Różycki[1]

Politechnika Częstochowska, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

 

Identyfikacja różnic w poziomie zdolności szybkościowych

i wytrzymałościowo szybkościowych na przykładzie zawodników drugoligowego zespołu piłki nożnej

The identification of the differences in the level of the speed abilities and the endurance-speed abilities: a case study from the second league football team

 

 

 

Streszczenie

Wykorzystanie umiejętności techniczno – taktycznych w dużej mierze uzależnione jest od kondycyjnego przygotowania zawodnika. W celu uzyskania informacji na temat zdolności zawodników do wykonywania zadań lokomocyjnych przeprowadza się szereg prób i testów. Celem pracy było zidentyfikowanie różnic w poziomie zdolności szybkościowych i wytrzymałościowo szybkościowych zawodników drugoligowego klubu piłkarskiego na podstawie testu wielokrotnych wysiłków o maksymalnej intensywności z krótkotrwałymi przerwami o charakterze aktywnym (zmodyfikowany test Rast). Parametry poddane analizie to: szybkość startowa, szybkość biegowa, wytrzymałość szybkościowa 1, wytrzymałość szybkościowa 2. Analiza materiału badawczego dowiodła, że badana grupa istotnie różni się pod względem zdolności do wykonywania zadań lokomocyjnych. Najwyższy poziom różnic stwierdzono w parametrze szybkość startowa, poziom najniższy w parametrze wytrzymałość szybkościowa 1. Analiza skupień okazała się skuteczną metodą w procesie identyfikacji względnie jednorodnych grup zawodników.

 

Słowa kluczowe: piłka nożna. zdolności kondycyjne, analiza skupień.

 

 

 

                                                               Abstract

                The use of technical-tactical abilities is to a great extent dependent on the condition preparation of the player. In order to obtain the information on the players abilities to perform locomotive tasks a collection of tests and trials is carried out. The aim of the work was to identify the differences in the level of speed abilities and endurance-speed abilities of the players of the second league football club basing on a test including multiple effort tasks of maximum intensity with short-term breaks of the active character (modified Rast Test). The analyzed parameters included: start speed, run speed, speed endurance 1, speed endurance 2. The analysis of the research data has proved that the group varies in the abilities to perform locomotive tasks. The highest level of differences was detected in the parameter of start speed, the lowest in speed endurance 1. The cluster analysis appeared to be a sufficient method of identification of relatively homogenous groups of players.

Key words: football, condition abilities, cluster analysis.


[1] e-mail: waldemarrozycki@op.pl, tel: 608 149 380

 


Keywords


piłka nożna. zdolności kondycyjne, analiza skupień, football, condition abilities, cluster analysis.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Bangsbo J. (1999). Sprawność fizyczna piłkarza: Naukowe podstawy treningu. Warszawa COS.

Bangsbo J.,Mohr M., Krustrup. (2006). Physicial and metabolic demands of training and match-play in the elite football player. Journal of Sport Sciences. 24(7), 665–674.

Chamari K, Hachana Y, Ahmed YB. (2004). Field and laboratory testing in young elite soccer players. Br J Sports Med. 38 (2), 191-196.

Chmura J. (1993). Kształtowanie wytrzymałości szybkościowej piłkarzy. Sport Wyczynowy. 7–8, 32–39.

Chmura J. (2006). Przejawy zdolności szybkościowych piłkarzy podczas meczu. Sport Wyczynowy. 9–10, 5–18.

Draper N., Whyte G. (1997). Here's a new running based test of anaerobic performance for which you need only a stopwatch and a calculator. Peak Performance. 96, 3-5.

Jastrzębski Z. (2008). Szybkość lokomocyjna piłkarzy nożnych – normy wysiłkowe. [W:] Kuder A., Perkowski K., Śledziewski D. (red.) Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej – diagnostyka. Tom 5. PTNKF. Warszawa, 86–90.

Kasprzak A., Jastrzębski Z. (2008). Szybkość lokomocyjna młodych piłkarzy nożnych w rocznym cyklu szkolenia. [W:] Kuder A., Perkowski K., Śledziewski D. (red.) Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej – diagnostyka. Tom 5. PTNKF. Warszawa, 91–96.

Kollath E, Quade K. (1993). Measurement of sprinting speed of professional and amateur soccer players. In: Reilly T, Clarys J, Stibbe A, editors. Science and football II. London: E&FN Spon, 31-36.

Mohr M., Krustrup P., Bangsbo J. (2003). Match performance of high-standard soccer players with specjal reference to development of fatigue. Jurnal of Sports Sciences. 21, 519-528.

Różycki W. (2012). Kontrola zdolności kondycyjnych. Trener, 4, (104), Czasopismo fachowe Polskiego Związku Piłki Nożnej. Warszawa, 30–34.

Ryguła I. (1998). Diagnostyka przygotowania zawodnika do gry w piłce nożnej. AWF Katowice.

Stanisz A. (2006). Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem Statistica pl na przykładach z medycyny. Tom 3. StatSoft Polska Kraków.

Stolen T., Chamati K., Castanga C., Wisloff U. (2005). Physology of Soccer An Update. Sport Medicine. 35(6), 501–536.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015 Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health SciencesJournal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)