Profesjonalizacja marketingowego zarządzania w klubach sportowych na rynkach lokalnych = The professionalization of marketing management in sports club in the local market

Sławomir Kowalski

Abstract


Kowalski Sławomir. Profesjonalizacja marketingowego zarządzania w klubach sportowych na rynkach lokalnych = The professionalization of marketing management in sports club in the local market. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(11):481-491. eISSN 2391-8306. DOIhttp://dx.doi.org/10.5281/zenodo.35681

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%2811%29%3A481-491

http://pbn.nauka.gov.pl/works/684731

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Original Text published © The Author (s) 2015. Kowalski Sławomir. Profesjonalizacja marketingowego zarządzania w klubach sportowych na rynkach lokalnych. Quality in Sport. 2015;1(2):7-16. eISSN 2450-3118. http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/QiS/article/view/QUALITY%20IN%20SPORT%201%20%282%29%202015%2C%20s.%207-16

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport (null) 2391-8306 7

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland.

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 15.11.2015. Revised 20.11.2015. Accepted: 30.11.2015.


Sławomir Kowalski[1]

Instytut Marketingu, Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska

 

Profesjonalizacja marketingowego zarządzania w klubach sportowych na rynkach lokalnych

The professionalization of marketing management in sports club in the local market

 

 

 

Streszczenie

Podstawowym problemem stojącym przed klubami sportowymi jest niewystarczająca wiedza w zakresie wykorzystania istniejących zasobów. Kluby sportowe o zasięgu lokalnym działają w warunkach ciągłych niedoborów finansowych, ludzkich i rzeczowych. Kwestie związane z pozyskiwaniem sponsorów, zarządzaniem szkoleniem drużyn, obiektów sportowych wymagają od ich menedżerów profesjonalnego podejścia.

O ile w wyższych klasach rozgrywkowych profesjonalizm zostaje narzucony przez przepisy licencyjne, to w ligach niższych klas rozgrywkowych, lub sportach mniej popularnych, brak profesjonalizmu powoduje upadek klubu lub jego stagnację.

Celem artykułu jest podanie przykładów i modelu wykorzystania wiedzy w zarządzaniu klubami sportowymi o zakresie lokalnym. Podmiotem jest tu klub RKS Raków S.A., który wdraża konkretne profesjonalizujące programy w zakresie marketingowego zarządzania klubem sportowym. Zakres przedmiotowy badań obserwacyjnych obejmuje zarządzanie wizerunkiem, relacje z interesariuszami, profesjonalne podejście do kwestii pozyskiwania sponsorów, promocji oraz organizacji widowiska sportowego.

Poza tym artykuł przewiduje zarządzanie informacją i promocją na zewnątrz klubu w warunkach niedostatków finansowych z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych.

Artykuł powinien być pomocny w rozwiązywaniu problemów decyzyjnych klubów na szczeblu niższych klas rozgrywkowych oraz marketingowym zarządzaniu w klubach dyscyplin niszowych o lokalnym zasięgu.

 

Słowa kluczowe: marketing, zarządzanie, klub sportowy, zasoby.

 

 

 

 

 

 

 

Abstract

The main problem of sports clubs is the insufficient knowledge in the use of existing resources. Local sport clubs operate in a continuous shortage of financial, human and material. Issues related to the acquisition of sponsors, training management teams, sports facilities managers require their professional approach.

While in higher grades professional leagues is dictated by the rules of licensing, in the lower leagues or sports less popular, lack of professionalism causes the collapse of the club or its stagnation.

This article aims to give examples and model the use of knowledge in the management of sports clubs, local scope. The subject in this article is the football club RKS Rakow Częstochowa SA, which implements specific marketing programs for managing. The scope of the observational studies include image management, stakeholder relations, professional approach to raising sponsorship, promotion and organization of sporting events.

In addition, the article provides information management and promotion outside the club in terms of financial shortcomings of using modern communications solutions.

The article should be helpful in solving the problems of decision-making clubs at the lower classes leagues and clubs marketing management disciplines niche for local coverage.

 

Key words: marketing, management, sports club, resources.


[1] e-mail: sskk@op.pl


Keywords


marketing, zarządzanie, klub sportowy, zasoby, marketing, management, sports club, resources.

Full Text:

PDF (Polski)

References


http://www.fih.ch/files/Sport/Development/Club%20Management.pdf.

https://www.facebook.com/RakowCzestochowa

https://www.rolandberger.com/media/pdf/Roland_Berger_How_to_build_a_World_Class_Football_Club_20130524.pdf

https://www.youtube.com/user/rksrakowpl

Klisiński J., Profesjonalizacja i profesjonaliści w zarządzaniu sportem, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2000.

Klisiński M., Szwaja M. Wybrane aspekty zarządzania klubem sporto-wym jako przedsiębiorstwem, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeciń-skiego, nr 736, Szczecin 2012, s. 79-88.

Kowalski S., Sowier-Kasprzyk I., Zarządzanie produktem sportowo-rekreacyjnym w warunkach społeczeństwa konsumpcyjnego [w:] Zarzą-dzanie produktem – teoria, praktyka, perspektywy, red. J. Kall, B. Sojko, Poznań 2008, s.143.

Myszkorowski J., http://kdg.ue.poznan.pl/att/Wyklady_otwarte/Myszkorowski.pdf, 16.02.2015

Urbaniak A., Zastosowanie metody SERVQUAL do oceny jakości usług rekreacyjnych, Zeszyty Naukowe Akademii Finansów i Biznesu Vistula, nr 32, Warszawa 2009, s. 29-38.

Wasylkowska M., Rola menedżera sportowego w zarządzaniu klubami sportowymi, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 685, Szczecin 2011, s. 283-293.

Waśkowski Z., Badanie atrakcyjności imprezy sportowej metodą TE-AMQUAL na przykładzie Poznań Maraton, http://www.marketingsportowy.pl, 16.02.2006.

Wiśniewski A. K.. Zarządzanie klubem sportowym na przykładzie Indy-kpolu AZS Olsztyn, Journal of Health Sciences, nr 3(11), 2013, s. 167-178.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015 Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health SciencesJournal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)