Poczucie własnej wartości oraz wartości własnego ciała u osób ćwiczących regularnie na siłowni – wyniki badań pilotażowych = Self-esteem and the value of body in people who exercise regularly at the gym - the results of pilot studies

Piotr Ziemianek, Krzysztof Jendrysik, Mikołaj Horodecki, Andrzej Knapik

Abstract


Ziemianek Piotr, Jendrysik Krzysztof, Horodecki Mikołaj, Knapik Andrzej. Poczucie własnej wartości oraz wartości własnego ciała u osób ćwiczących regularnie na siłowni – wyniki badań pilotażowych = Self-esteem and the value of body in people who exercise regularly at the gym - the results of pilot studies. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(11):629-638. eISSN 2391-8306. DOIhttp://dx.doi.org/10.5281/zenodo.35712

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%2811%29%3A629-638

http://pbn.nauka.gov.pl/works/684942

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Original Text published © The Author (s) 2015. Ziemianek Piotr, Jendrysik Krzysztof, Horodecki Mikołaj, Knapik Andrzej. Poczucie własnej wartości oraz wartości własnego ciała u osób ćwiczących regularnie na siłowni – wyniki badań pilotażowych. Quality in Sport. 2015;1(3):61-69. eISSN 2450-3118.

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport (null) 2391-8306 7

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland.

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 15.11.2015. Revised 20.11.2015. Accepted: 30.11.2015.


 

Piotr Ziemianek, Krzysztof Jendrysik, Mikołaj Horodecki

Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
SKN przy Zakładzie Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu

Andrzej Knapik

Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
Zakład Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu

 

Poczucie własnej wartości oraz wartości własnego ciała u osób ćwiczących regularnie na siłowni – wyniki badań pilotażowych

Self-esteem and the value of body in people who exercise regularly at the gym - the results of pilot studies

 

 

Streszczenie

Wstęp. Ćwiczenie na siłowni staje się coraz bardziej popularne, zarówno wśród kobiet, jak i wśród mężczyzn. Regularne treningi, poza zmianami morfologicznymi oraz funkcjonalnymi mogą mieć wpływ na zmiany pewnych aspektów psychologicznych, szczególnie dotyczących poczucia własnej wartości oraz postrzegania własnego ciała. Cel. Postanowiono określić poziom poczucia własnej wartości oraz poczucia wartości własnego ciała u osób ćwiczących na siłowni. Ponadto celem badań było zbadanie wzajemnych zależności między tymi rodzajami samooceny oraz ocena wpływu wieku i stażu treningowego na ich poziom u kobiet i u mężczyzn. Materiał i metody. Zbadano 73 osoby regularnie ćwiczące na siłowni: 23 kobiety i 50 mężczyzn. Narzędziem badawczym był kwestionariusz, zawierający Skalę Samooceny Rosenberga (SES) oraz Skalę Poczucia Wartości  Własnego Ciała (BES). Wyniki. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni ocenili poczucie własnej wartości na poziomie 59% możliwych do uzyskania punktów. Również poczucie wartości własnego ciała i jego składowe były powyżej połowy możliwych do uzyskania punktów. Nie znaleziono korelacji poczucia własnej wartości z poczuciem wartości własnego ciała. Odnotowano silne wzajemne korelacje między składowymi skali BES. Wśród kobiet odnotowano korelację wieku z wynikami SES. Wnioski. Osoby ćwiczące na siłowni mają dobry poziom globalnej samooceny oraz poczucia wartości własnego ciała. Badane rodzaje samooceny nie są wzajemnymi korelatami. Aspekty poczucia wartości własnego ciała są ze sobą skorelowane. Wśród kobiet wiek wpływa dodatnio na poczucie własnej wartości.

 

Abstract

Admission. Exercise at the gym has become increasingly popular, both among women and among men. Regular workouts besides morphological and functional changes may affect the amendment of certain psychological aspects, particularly concerning self-esteem and perception of their own body. Objective. It was decided to determine the level of self-esteem and a sense of one's own body in people exercising in the gym. Moreover, the aim of the study was to examine the interrelationships between these types of self-assessment and the assessment of the effects of age and training experience to their level in men and women. Materials and methods. We examined 73 people regularly exercising at the gym: 23 women and 50 men. The research tool was a questionnaire containing the Rosenberg Self-Assessment Scale (SES) and the scale of self-esteem own body (BES). Results. Both women and men assessed self-esteem at the level of 59% of possible points. Also, a sense of one's own body and its components were more than half of the possible points. No correlation was found self-esteem with a sense of your own body. There has been strong correlations between the components of the scale BES. Among women aged noted a correlation with the results of the SES. Conclusions. People exercising at the gym have a good level of global self-esteem and a sense of your own body. Tested types of self-esteem are not mutually correlates. Aspects of self-esteem own body are correlated. Among women age has a positive effect on self-esteem.

 

Słowa kluczowe: ćwiczenie na siłowni, samoocena, poczucie wartości własnego ciała.

Key words: exercising at a gym, self-esteem, sense of one’s own body.


Keywords


ćwiczenie na siłowni, samoocena, poczucie wartości własnego ciała, exercising at a gym, self-esteem, sense of one’s own body.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Puciato D., Rozpara M. Aktywność fizyczna dorosłych mieszkańców Katowic a wybrane uwarunkowania zawodowe i społeczno-ekonomiczne. Medycyna Pracy 2013; 64(5): 649–657.

Zadrożyńska A. Homo jaber i homo ludens. Etnologiczny szkic o pracy w kulturach tradycyjnej i współczesnej. PWN, Warszawa 1983: 19.

Knapik A., Saulicz E., Kuszewski M., Myśliwiec A., Rottermund J., Plinta R. Płeć a poziom kinezjofobii w populacji osób dorosłych z południowej Polski. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie

Rzeszów 2012; 3: 277–287.

Aktywność fizyczna Polaków. CBOS Warszawa, 2013. http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_129_13.PDF [15.12.2014].

Kościuk U., Krajewska-Kułak E., Tołłoczko H., Paszko-Patej G. Percepcja obrazu własnego ciała i motywacja do ćwiczeń wśród uczestniczek Magic-Gym. Hygeia Public Health 2014; 49(4): 870-878.

Zarek A. Obraz ciała w ujęciu procesu lub obiektu a satysfakcja z własnego ciała. Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie 2009; 55, 1: 100–106.

Pickett T.C., Lewis R.J., Cash T.F. Men, muscles, and body image: comparisons of competitive bodybuilders, weight trainers, and athletically active controls. Br J Sports Med 2005; 39: 217–222.

Mendelson B., Mendelson M., White D. Body-Esteem Scale for adolescents and adults. J. Pers. Assess. 2001; 76 (1): 90–106.

Brytek-Matera A., Probst M. Psychometric properties of the Polish version

of the Body Attitude Test. Archives of Psychiatry and Psychotherapy 2014; 1: 39–46.

Cash T. Cognitive-behavioral perspectives on body image. In: Body Cash T. Image. A handbook of theory, research, and clinical practice. Eds: T. Cash, T. Pruzinsky. The Guilford Press, New York 2002: 38–46.

Nitsch K., Prajs E., Kurpisz J., Tyburski E. Obraz ciała i jego zaburzenia. Aspekty teoretyczne w kontekście wybranych jednostek psychopatologicznych. Psychiatr. Psychol. Klin. 2012; 12 (3): 176-182.

Josko-Ochojska J., Marcinkowska U. Wygląd, samoocena i kształtowanie własnego ciała jako czynniki ryzyka anoreksji psychicznej u studentów, Ann. Acad. Med. Gedan. 2013; 43: 45-52.

Mosley PE. Bigorexia: bodybuilding and muscle dysmorphia. Eur Eating Disor Rev 2009; 17(3): 191-198.

Wilczek W., Kolarzyk E. Dysmorfia mięśniowa (bigoreksja) – czy rzeczywiście stanowi realne zagrożenie dla młodych mężczyzn? Hygehia public Health 2013; 48 (4): 537-44.

Kropiwnicki P., Rabe-Jabłońska J. Muscle dysmorphia – a variant of dysmorphophobia? Studies on the body image disorders in men. Psychiatria i Psychologia Kliniczna 2005; 5, 1: 44-51.

Łaguna M., Lachowicz-Tabaczek K., Dzwonkowska I. Skala samooceny SES Morrisa Rosenberga – polska adaptacja metody. Psychologia Społeczna 2007; 2 (02): 164-176.

Franzoi S.L., Shields S.A. The Body-Esteem Scale: Multidimensional structure and sex differences in a college population. Journal of Personality Assessment 1984; 48: 173-178.

Franzoi, S.L. Further evidence of the reliability and validity of the body esteem scale. Journal of Clinical Psychology 1994; 50: 237-239.

Rosenberg Self-Esteem Scale (SES). User Information. http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index3676EN.html [24.10.2014].

Rosenberg M. Society and the adolescent self-image. Princeton: Princeton University Press 1965.

Hubbs A., Doyle E.I., Bowden R.G., Doyle R.D. Relationships among self-esteem, stress, and physical activity in college students. Psychol Rep. 2012; 110 (2): 469-74.

Griffin M., Kirby S. The Effect of Gender in Improving Body Image and Self Esteem. Atletic Insight. The Online Journal of Sport psychology 2007; 9 (3): 83-92. http://www.athleticinsight.com/Vol9Iss3/GenderandPositiveChange.htm [15.01.2015].

Harter S. Causes and consequences of low self-esteem in children and adolescents. The Plenum Series in Social / Clinical Psychology 1993: 87-116.

Ebbeck V., Weiss M.R. Determinants of Children's Self-Esteem: An Examination of Perceived Competence and Affect in Sport. Pediatric Exercise Science 1998;10: 285-298.

Knapik A., Saulicz E., Gnat R. Kinesiophobia - introducing a new diagnostic tool. J. Hum. Kinet. 2011; 28: 25-31.

Knapik A., Saulicz E., Kuszewski M., Myśliwiec A., Rottermund J., Plinta R. Płeć a poziom kinezjofobii w populacji osób dorosłych z południowej Polski. Przegl. Med. Uniw. Rzeszowskiego 2012; 10 (3): 277-287.

Pope H.G., Phillips K.A., Olivardia R. The Adonis Complex. The Free Press, NY 2000.

Scully D., Kremer J., Meade M.M. Graham R., Dudgeon K. Physical exercise and psychological well-being: A critical review. British Journal of Sports Medicine 1998; 32 (2): 111-120.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015 Quality in SportJournal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)