Akademickie Związki Sportowe jako droga do rozwoju aktywności sportowej wśród studentów śląskich uczelni = University Sports Association as the way to sport activity development among Silesian students

Anna Mędrak, Michał Rżany, Barbara Otremba, Elwira Brodowska, Magdalena Szynal, Magdalena Alcer, Anna Górecka, Tomasz Stefaniak, Krzysztof Suszyński, Dariusz Górka

Abstract


Mędrak Anna, Rżany Michał, Otremba Barbara, Brodowska Elwira, Szynal Magdalena, Alcer Magdalena, Górecka Anna, Stefaniak Tomasz, Suszyński Krzysztof, Górka Dariusz. Akademickie Związki Sportowe jako droga do rozwoju aktywności sportowej wśród studentów śląskich uczelni = University Sports Association as the way to sport activity development among Silesian students. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(11):616-628. eISSN 2391-8306. DOIhttp://dx.doi.org/10.5281/zenodo.35711

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%2811%29%3A616-628

http://pbn.nauka.gov.pl/works/684931

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Original Text published © The Author (s) 2015. Mędrak Anna, Rżany Michał, Otremba Barbara, Brodowska Elwira, Szynal Magdalena, Alcer Magdalena, Górecka Anna, Stefaniak Tomasz, Suszyński Krzysztof, Górka Dariusz. Akademickie Związki Sportowe jako droga do rozwoju aktywności sportowej wśród studentów śląskich uczelni. Quality in Sport. 2015;1(3):38-49. eISSN 2450-3118.

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport (null) 2391-8306 7

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland.

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 15.11.2015. Revised 20.11.2015. Accepted: 30.11.2015.


 

Anna Mędrak, Michał Rżany, Barbara Otremba, Elwira Brodowska,
Magdalena Szynal, Magdalena Alcer, Anna Górecka, Tomasz Stefaniak,
Krzysztof Suszyński, Dariusz Górka

Zakład Medycyny Sportowej i Fizjologii Wysiłku Fizycznego, Katedra Fizjoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 

Akademickie Związki Sportowe jako droga do rozwoju
aktywności sportowej wśród studentów śląskich uczelni

University Sports Association as the way to sport activity development among Silesian students

 

 

 

Streszczenie

Wstęp. Regularna aktywność fizyczna i prawidłowe odżywianie to dwa fundamentalne filary filozofii zdrowego stylu życia. Rozwój aktywności fizycznej wśród studentów uwarunkowany jest wieloma złożonymi czynnikami, wśród których wyróżniamy: profil studiów, dostęp do infrastruktury sportowej oraz możliwość brania udziału w zajęciach sportowych organizowanych przez kluby czy Akademickie Związki Sportowe. Cel pracy. Celem pracy była analiza czynników mających wpływ na samoocenę aktywności fizycznej studentów. Postawiono następujące pytania badawcze:

  1. Czy wybór uczelni ma związek z dostępem do zajęć organizowanych przez Akademickie Związki Sportowe?
  2. Czy branie udziału w zajęciach organizowanych przez AZS ułatwia rozwój sportowy?
  3. Czy istnieje zależność pomiędzy lokalizacją miejsc, w których organizowane są zajęcia sportowe, godzinami odbywania się zajęć sportowych, rodzajem i formą zajęć sportowych  a korzystaniem z oferty AZS?

Materiały i metody. W badaniach wzięło udział 395 studentów, w tym 257 kobiet w wieku od 18 do 27 lat (x=20,7; SD=1,4) i 108 mężczyzn w wieku od 18 do 26 lat (x=21; SD=1,45). Wśród badanych znaleźli się studenci z pięciu śląskich uczelni wyższych. Metodą zastosowaną w trakcie badania była anonimowa ankieta składająca się z 37 zamkniętych pytań, które dotyczyły następujących kwestii: formy podejmowanej aktywności fizycznej, Akademickich Związków Sportowych oraz wpływu obranego kierunku studiów na rozwój aktywności fizycznej. W 21 pytaniach w ankiecie posłużono się skalą Likerta. Opracowanie statystyczne obejmowało wykonanie statystyk opisowych, natomiast poziom różnic określono za pomocą analizy wariancji ANOVA. Wyniki. Analiza statystyczna wykazała istotną zależność pomiędzy rodzajem uczelni a lokalizacją miejsc w których odbywają się zajęcia organizowane przez AZS (p=0,04). Rodzaj uczelni natomiast nie wpływa na czynniki takie jak: godziny w których odbywają się zajęcia sportowe (p=0,07) oraz rodzaj zajęć sportowych znajdujących się w ofercie (p=0,39). Istnieje istotna zależność miedzy rodzajem uczelni a rezygnacją z uprawiania sportu (p=0,0002). Najczęściej muszą z niego rezygnować studenci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, a najrzadziej Uniwersytetu Śląskiego. Istnieje również zależność między podejściem do uprawiania sportu a rodzajem uczelni (p=0,01). Najbardziej ułatwia karierę sportową Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Wnioski:

  1. Podejmowanie aktywności fizycznej przez studentów jest zależne od lokalizacji uczelni oraz miejsc, w których odbywają się zajęcia.
  2. Czynniki takie jak godziny odbywania się zajęć, oraz rodzaj zajęć nie są zależne od rodzaju uczelni.
  3. Rodzaj uczelni ma wpływ na rezygnację z uprawnia sportu.

 

Słowa kluczowe: aktywność fizyczna, Akademickie Związki Sportowe.

 

 

 

Abstract

Introduction. There are two fundaments of healthy lifestyle philosophy: regular physical activity and proper diet. The development of physical activity among students is determined by many complex factors. We can distinguish certain aspects such as university profile, access to the sport facilities and the opportunity to participate in sport activities which are organized by sport clubs or University Sports Association. The aim of the study. The aim of the study was to analyze the factors that affect self-assessment of students physical activity. The following questions have been asked:

1.Is the choice of the university related to the access to sport activities which are organized by University Sport Association?

2.Does the participating in activities, which are organized by University Sport Association, help in physical development?

3.Is there any relation between the location, time, type, the way of sport activities which are offered by University Sport Association and participating in them?

Material and methods. 395 students took part in research: 257 women (18-27 years old) (x=20,7 ; SD=1,4) and 108 men (18-26 years old) (x=21; SD=1,45). All the students are from five Silesian universities. Method used for the research was the anonymous questionnaire consisting of 37 questions which concerned: the way of the physical activity taken by students, the issue of University Sport Association and the influence of the university profile on physical activity development. The Likert scale was used in 21 questions. Statistical description included descriptive statistics. Degree of difference was defined by ANOVA analysis. Results. Descriptive analysis showed significant dependence between the type of the university and the location of sport facilities (p=0,04). The type of the university has no influence on the factors like: time (p=0,07) and type of sport activities offered by University Sport Association (p=0,39). There is also an important connection between the type of the university and resignation from doing sport (p=0,0002). Mostly – Medical University of Silesia students, least frequently – University of Silesia students. There is dependence between approach to doing sport among students and the type of university (p=0,01). The university which helps the most in sport career is University of Economics in Katowice.

Conclusions:

1.Taking the physical activity by student depends on location of the university and sport facilities.

2.The factors such as time and type of sport activities are not related to the type of the university.

3.The type of the university influence the resignation from doing sport by students.

 

Key  words: physical activity, University Sports Association.


Keywords


physical activity, University Sports Association, aktywność fizyczna, Akademickie Związki Sportowe.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Kochanowicz B., Poziom sprawności fizycznej studentów kierunku fizjoterapii Akademii Medycznej w Gdańsku a ich opinia wobec różnych form aktywności ruchowej, Ann. Acad. Med. Gedan., 2007, 37, 53–62.

Kochanowicz B., Hansdorfer-Korzeń R., Postawy studentów kierunku fizjoterapia wobec aktywności fizycznej, Ann. Acad. Med. Gedan. 2013, 43, 19-28.

Kozłowska D., Ryszkowski, W., Shved, W., Wyszczelska-Oksień, E. i Sakowicz, P. (2012). Motywy podejmowania aktywności ruchowej w czasie wolnym studentów WSWFiT i studentów UwB w Białymstoku. Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku, 8, 81-85.

Łaszek M., Nowacka E., Gawron-Skarbek A., Szatko F.: Negatywne wzorce zachowań zdrowotnych studentów. Część II. Aktywność ruchowa i nawyki żywieniowe. Zakład Higieny i Promocji Zdrowia, Katedra Higieny i Epidemiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 2011.

Marchewka A., Jungiewicz M.: Aktywność fizyczna w młodości a jakość życia w starszym wieku. Katedra Rehabilitacji Klinicznej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, 2008.

Ministerstwo Sportu, Strategia rozwoju sportu w Polsce do roku 2015, Warszawa styczeń 2007.

Pańczyk W.: Zielona recepta – aktywność fizyczna w terenie jako 6. środek wspomagający rozwój i zdrowie młodego pokolenia. UKFiT, Zamość – Warszawa, 1996.

Rasińska R., Analiza wybranych wyznaczników kształtowania postaw prozdrowotnych młodzieży akademickiej, Poznań 2010.

Raport UE. Wytyczne UE dotyczące aktywności fizycznej. Zalecane działania polityczne wspierające aktywność fizyczną wpływającą pozytywnie na zdrowie. Bruksela, 2008. http://ec.europa.eu/sport/library/policy_documents/eu-physical-activity-guidelines-2008_pl.pdf

Walentukiewicz A., Łysak A., Wilk B., Styl życia studentek kierunków medycznych, Probl Hig Epidemiol 2013, 94(2): 247-252.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015 Quality in SportJournal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)