Porównanie jakości i organizacji zajęć prowadzonych w ramach AZS wśród wybranych uczelni Górnego Śląska = Comparison of quality and organization of physical activities organized by University Sports Association at selected universities of the Upper Silesia

Michalina Dyla, Michał Rżany, Aleksandra Rzadkowska, Krzysztof Suszyński, Dariusz Górka

Abstract


Dyla Michalina, Rżany Michał, Rzadkowska Aleksandra, Suszyński Krzysztof, Górka Dariusz. Porównanie jakości i organizacji zajęć prowadzonych w ramach AZS wśród wybranych uczelni Górnego Śląska = Comparison of quality and organization of physical activities organized by University Sports Association at selected universities of the Upper Silesia. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(11):606-615. eISSN 2391-8306. DOIhttp://dx.doi.org/10.5281/zenodo.35710

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%2811%29%3A606-615

http://pbn.nauka.gov.pl/works/684918

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Original Text published © The Author (s) 2015. Dyla Michalina, Rżany Michał, Rzadkowska Aleksandra, Suszyński Krzysztof, Górka Dariusz. Porównanie jakości i organizacji zajęć prowadzonych w ramach AZS wśród wybranych uczelni Górnego Śląska. Quality in Sport. 2015;1(3):28-37. eISSN 2450-3118.

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport (null) 2391-8306 7

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland.

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 15.11.2015. Revised 20.11.2015. Accepted: 30.11.2015.


 

Michalina Dyla1, Michał Rżany2, Aleksandra Rzadkowska1,
Krzysztof Suszyński2, Dariusz Górka2

1 Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Medycyny Sportowej i Fizjologii
Wysiłku Fizycznego Katedra Fizjoterapii

2Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
Katedra Fizjoterapii, Zakład Medycyny Sportowej i Fizjologii Wysiłku Fizycznego

 

Porównanie jakości i organizacji zajęć prowadzonych w ramach AZS wśród wybranych uczelni Górnego Śląska

Comparison of quality and organization of physical activities organized by University Sports Association at selected universities of the Upper Silesia

 

 

 

Streszczenie

Wstęp. W ostatnich latach coraz większym zainteresowaniem cieszą się zajęcia organizowane na siłowniach, dlatego właśnie one, prowadzone w ramach zajęć Akademickiego Związku Sportowego, są coraz częściej wybierane przez wielu studentów. Jednak, aby ćwiczenia przynosiły pożądany efekt, muszą być wykonywane poprawnie. Stosowanie zbyt dużego obciążenia, liczby powtórzeń lub złej techniki może być przyczyną urazu lub kontuzji, czego następstwem może być poważny uszczerbek na zdrowiu. Celem pracy było sprawdzenie jakości i organizacji zajęć prowadzonych w ramach AZS wśród wybranych uczelni Górnego Śląska. Postanowiono zbadać:

  1. Czy istnieje zależność pomiędzy rodzajem uczelni a kontrolą zdrowia osób zaczynających zajęcia na siłowni?
  2. Czy typ uczelni ma wpływ na przykładanie się studentów do poprawnego wykonywania ćwiczeń na siłowni?
  3. Czy istnieje zależność pomiędzy rodzajem uczelni a długością treningu siłowego?

Materiał i metodyka. Zbadano 120 osób w tym 44 kobiety w wieku od 17 do 24 lat (x=20,8;SD= 1,8) oraz 76 mężczyzn w wieku od 17 do 28 lat (x=21,8; SD= 1,9). Byli to studenci z następujących górnośląskich uczelni wyższych: ŚUM, AWF, UŚ oraz UE, którzy regularnie uczęszczają na siłownie w ramach AZS. Zastosowano autorską ankietę. Pytania dotyczyły uczestnictwa w zajęciach na siłowni, doboru ćwiczeń w kontekście możliwości zdrowotnych studentów, prezentacji poprawnej techniki wykonywanych ćwiczeń, informacji o synchronizacji ćwiczeń z oddechem oraz kontroli poprawności techniki studentów bez ich prośby o nią. Analiza statystyczna została wykonana za pomocą programu Statistica.  Wyniki. Analiza wariancji ANOVA wykazała istotnie statystycznie zależność pomiędzy rodzajem uczelni a kontrolą stanu zdrowia osób rozpoczynających zajęcia na siłowni (p=0,005). Najczęściej zdrowie tych osób jest kontrolowane na ŚUM w Katowicach. Brak jest zależności pomiędzy typem uczelni a przykładaniem się do poprawności wykonywanych ćwiczeń podczas zajęć na siłowni (p=0,35). Długość treningu siłowego nie zależy od rodzaju uczelni. Najwięcej czasu na siłowni spędzają studenci AWF w Katowicach a najmniej studenci ŚUM w Katowicach. Wnioski. Częstość kontroli stanu zdrowia osób rozpoczynających zajęcia na siłowni jest zależna od rodzaju uczelni.  

  1. Rodzaj uczelni nie ma związku z przykładaniem się do poprawności ćwiczeń siłowych
  2. Długość treningu na siłowni nie zależy od rodzaju uczelni.

 

Słowa kluczowe: jakość, poprawność, uraz, kontrola, siłownia, ćwiczenia.

 

 

 

Abstract

Introduction. Gym exercises have become more and more popular in the recent years. Thus, it is not surprising that this form of physical activity offered by University Sports Association has become a popular choice among the university students. However, to benefit from the workout, the exercises must be performed correctly. Application of excessive loads, number of repetitions, or poor technique can cause injury, which may lead to serious physical damage. Aim. The aims were to check the quality and organization of physical activities ogranized by University Sports Association in chosen universities of the Upper Silesia. The questions asked were:

1. Is there a correlation  between different universities and the health control among new students at the gym?

2. Does the type of university correlate with the quality of the workout?

3. Is there a correlation between the type of university and the duration of the strength training?

Materials and Methods. 120 students were examined, among which there were 44 women aged 17 to 24 (x=20,8;SD= 1,8) and 76 man aged 17 to 28 (x=21,8; SD= 1,9). They were university students from the following Upper Silesian universities: ŚUM, AWF, UŚ and UE, who regularly practise gym exercises organized by Academic Sports Association. An original questionnaire was created for the purpose of this study. The questions concerned participation in the gym activities, choice of exercises in context of their health predispositions, presentation of the proper technique of exercises, information about synchronization exercises with breath and quality control of performed exercises without prior request of the students. Statistical analysis was performed by a program Statistica. Results. Analysis of variance (ANOVA) demonstrated a statistically significant relation between the type of university and the health control among new students at the gym (p=0,005). ŚUM is the university where the students are the most often controlled. There is no correlation between the type of university and the quality of the training (p=0,35). The duration of strength training is not correlated with the type of university. Students of AWF Katowice spend the most time at the gym, whereas students from ŚUM Katowice spend the least.

Conclusion

1. Frequency of the health control among students starting classes at the gym depends on the type of university.

2.  The type of university does not affect the quality of the training.

3.  The duration of training does not depend on the type of university.

 

Key words: quality, injury, control, gym, exercises.


Keywords


quality, injury, control, gym, exercises, jakość, poprawność, uraz, kontrola, siłownia, ćwiczenia.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Adamczyk J., Kowalski P, Boguszewski D., i wsp. Postawy prozdrowotne u mężczyzn regularnie ćwiczących na siłowni.

Allegre B, Souville M, Therme P, Griffiths M. Definitions and measures of exercise dependence. Addict. Rev. Theory 2006; 14: 631–646.

Bijnen F, Caspersen C, Feskens E i wsp: Aktywność fizyczna i umieralność w okresie 20 lat z powodu chorób sercowo-naczyniowych i wszystkich przyczyn. JAMA PL, 1999, 1,251.

Gail Goldberg, Otyłość, Wielka Brytania, tłumaczenie Elżbieta Wójtowicz.

Knapik A, i wsp. Znaczenie aktywności ruchowej w profilaktyce zdrowotnej. Zdr Publ 2004; 114, 3: 331-337.

Martinez-Gonzales, Martinez J.A., Hu F.B., Gibney M.J., Kearney J. (1999): Physical inactivity, sedentary lifestyle and obesity in the European Union. International Journal of Obesity 23: 1192-1201.

Odpowiedzi Rządu RP na pytania zawarte w Zielonej Księdze: „Promowanie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej: europejski wymiar zapobiegania nadwadze, otyłości i chorobom przewlekłym” http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/nutrition/green_paper/nutritiongp_co036_pl.pdf.

Osiński W. Antropomotoryka. AWF, Poznań 2003.

Przybylska A. Jak ćwiczyć prawidłowo? Ćwiczenia dla kobiet na siłowni i Sali. Landie.pl ltd, 2011.

Puchalski K. Świadomość i zachowania zdrowotne pracowników o niskim poziomie wykształcenia.

Schmidtbleicher D., Haas C. Nerwowe i biochemiczne aspekty treningu rehabilitacyjnego, 2004.

Sims J., Hill K., Davidson S., Gunn J., Huang N.: Wytyczne WHO dotyczące propagowania aktywności fizycznej wśród osób starszych. Rehabilitacja Medyczna 1996; 1: 53–54.

Starosta W.: Znaczenie aktywności ruchowej w zachowaniu i polepszaniu zdrowia człowieka. Lider 1997; 4: 3.

Szymocha M., i wsp. Epidemia otyłości w XXI wieku. Zdr Publ 2009; 119(2):207-212.

World Health Organisation. Obesity: Preventing and managing the global epidemic. WHO Technical Report Series 894. WHO, Geneva.

Wytyczne UE dotyczące aktywności fizycznej. Zalecane działania polityczne wspierające aktywność fizyczną wpływającą pozytywnie na zdrowie. Bruksela 2008. http://ec.europa.eu/sport/documents/pa_guidelines_4th_consolidated_draft_pl.pdf [15.01.2013].

Zalecenie Rady Unii Europejskiej w sprawie propagowanie we wszystkich sektorach prozdrowotnej aktywności fizycznej http://erasmusplus.org.pl/wp- content/uploads/2014/01/HEPA_Zalecenie _Rady.pdf [26.11.2013].


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015 Quality in SportJournal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)